Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2006 | 3(25) | 67-82

Article title

Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów

Content

Title variants

EN
Four Capitals Model in the Evaluation of Regional Development Strategy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia zastosowanie modelu czterech kapitałów do oceny dokumentu i wdrażania strategii rozwoju regionu pod kątem rozwoju trwałego. We wstępie zostały zdefiniowane te rodzaje kapitałów, które mogą być wykorzystane do analizy trwałości rozwoju regionu. Następnie autorzy przedstawiają wyniki ćwiczenia przeprowadzonego z władzami województwa lubuskiego, polegającego na ocenie wpływu realizacji strategii na stan wyróżnionych kapitałów. Otrzymane wyniki zostały zestawione z opiniami władz samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców. Pozwoliło to na określenie słabych stron realizacji strategii, a także na wskazanie potencjalnych konfliktów między rozwojem różnego rodzaju kapitałów. W efekcie umożliwiło sformułowanie rekomendacji związanych z aktualizacją strategii rozwoju regionu.
EN
The article presents 4 capital model as an evaluation method of the region development strategy implementation as well as strategy document analysis. The introduction provides definition of these types of capitals that might be adapted to analysis of sustainable development. Than the authors describes a result of exercise conducted together with representatives of self-government authorities consists of impact assessment of the strategy implementation in the context of selected forms of capital. The results were confronted with opinions of local self-governments authorities as well as small and medium size enterprises. These breakdown enabled authors to indicate weakness of the strategy and potentials trade-offs between different types of capital. As the final result recommendations regarding the updating processes of the strategy were formulated.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
author
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Dahlstrom K., Ekins R, 2005, Nature of the 4 Capitals Model, tekst nieopublikowany - materiały robocze projektu SRDTOOLS (www.srdtools.info).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2001, "Strategie rozwoju regionalnego województw. Próba oceny", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(5).
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 i 2007-2013, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego i Lokalnego 2001-2006 i 2007-2013 - założenia, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, 2002, Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. Nr 62, poz. 627.
 • Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2003-2010, 2003, Zielona Góra: Zarząd Wojewódzki.
 • Program wojewódzki dla województwa lubuskiego na lata 2005-2006, 2005, Zielona Góra: Zarząd Wojewódzki.
 • Parteka T., 1997, Planowanie strategiczne rozwoju zrównoważonego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Serageldin L, Steer A., 1994, "Epilogue: Expanding the Capital Stock" (w:) I. Serageldin, A. Steer (red.), Making Development Sustainable. From Concepts to Action, Environmentally.
 • Strategia rozwoju województwa lubuskiego, 2000, Zielona Góra: Zarząd Województwa.
 • Sustainable Development Occasional Paper Series, nr 2, Washington: World Bank.
 • Wilkin J., 2003, Ekonomia dla prawników i nie tylko, Warszawa: LexisNexis.
 • World Bank, 1995, Monitoring Environmental Progress (MEP). A Raport on Work in Progress, Washington: World Bank.
 • Żylicz T., 2004, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-070617fa-50ff-4bde-9ebe-af196f387d7c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.