Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2 | 173-184

Article title

Wpływ autorytetu (umundurowania) na posłuszeństwo w zakresie przestrzegania przez pieszych przepisów o ruchu drogowym

Content

Title variants

EN
The influence of authority (uniforms) on obedience to respect pedestrian traffic regulations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem przygotowanego artykułu było sprawdzenie, czy Polak jest posłuszny autorytetowi (którego reprezentację stanowi mundur policyjny). Czy ekspozycja munduru policyjnego jest wystarczającym czynnikiem, który skłoni badanych do zachowań zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym? Autorytet został utożsamiony z mundurem policyjnym, ponieważ prawo do noszenia uniformu pod groźbą sankcji karnych mają wyłącznie policjanci, którzy z powodu roli zawodowej mają prawo do egzekwowania posłuszeństwa od jednostek czy grup reprezentujących społeczeństwo. Badanie przeprowadzono w jednym z największych miast Dolnego Śląska w kwietniu 2016 roku, uczestnikami eksperymentu naturalnego stały się osoby przechodzące przez przejście dla pieszych na jednym ze skrzyżowań ulic o dużym natężeniu ruchu. Eksperyment naturalny odbywał się przy nieświadomym współudziale policjantów, których zadaniem było rutynowe patrolowanie przejścia dla pieszych. Wyniki eksperymentu okazują się interesujące, ponieważ zauważono związek pomiędzy ekspozycją munduru policyjnego a skłonnością do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.
EN
The goal of this article was to check whether the Pole is obedient to authority (which is a represented by a police uniform)? Is uniform exposure sufficient factor, which convinces respondents to behave in line with the law on road traffic safety? The authority has been identified with a police uniform, because the right to wear the uniform under the threat of criminal sanctions have only policemen. Because of the professional role they have the right to enforce obedience from individuals or groups representing civil society. The study was conducted in one of the largest towns in Lower Silesia (Poland), in the month of April 2016. The participants of the natural experiment were people passing through the crossing on one of the intersections with heavy traffic. Natural experiment took place at the unwitting complicity of police officers, their task was a routine patrolling crosswalks. The results of the experiment prove to be interesting, because the association between exposure of police uniform and the tendency to comply with traffic regulations had been observed.

Year

Issue

2

Pages

173-184

Physical description

References

 • Aronson, E., Wilson, T., Akert, R. (1997). Psychologia społeczna Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Bickman, L. (1974). The social power of a uniform. Journal of Applied Social Psychology, 4, 47-61.
 • Brown, R. (1986). Social Psychology: The second edition. New York: Free Press.
 • Burger, J. (2009). Replicating Milgram: Would people still obey today? American Psychologist, 64, 1-11.
 • Cialdini, R. (2000). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
 • Doroszewski, W. (2015). Słownik języka polskiego. Pobrane z: http://doroszewski.pwn.pl/haslo/pos% C5%82usze%C5%84stwo/ (09.12.2015).
 • Hofling, C., Brotzman, E., Dalrymple, S., Graves, N., Bierce, C. (1966). An experimental study of nurse-physician relations. Journal of Nervous and Mental Disease, 143, 171-180.
 • Lefkowitz, M., Blake, R., Mouton, J. (1955). Status factors in pedestrian violation of traffic signals.Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 704-706.
 • Mauro, R. (1984). The constable’s new clothes: Effects of uniforms on perceptions and problems of police officers. Journal of Applied Social Psychology, 14, 42-56.
 • Milgram, S. (1965). Some conditions of obedience and disobedience to authority. Human Relations, 18, 57-76.
 • Milgram, S. (1974). Obedience to authority. New York: Harper & Row.
 • Myers, D. (2003). Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Ornstein, R. (1991). The evolution of consciousness: of Darwin, Freud, and cranial fire. The origins of the way we think. New York: D. McKay Co.
 • Sokołowski, P. (2015). Przechodzę na czerwonym. Pobrane z: http://www.krytykapolityczna.pl/en/artykuly/miasto/20150213/przechodze-na-czerwonym (09.12.2015).
 • Wosińska, W. (2004). Psychologia życia społecznego. Gdańsk: GWP.
 • Wojciszke, B. (2014). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 • Zimbardo, P., Gerrig, R. (2014). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07135472-168a-43bf-9824-e6d8ea1da36b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.