Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(36) | 29-34

Article title

Problemy komercjalizacji wiedzy na uczelniach ekonomicznych w Polsce

Authors

Title variants

EN
Knowledge Commercialization Problems at Universities of Economics in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza i ocena skali komercjalizacji wyników badań naukowych na uczelniach ekonomicznych oraz wskazanie podstawowych czynników wpływających na zakres i sposób tej komercjalizacji. W pierwszej części przedstawiono potencjał wiedzy na uczelniach ekonomicznych. Zatrudniają one ponad 3000 osób ze stopniami i tytułami naukowymi. W drugiej części omówiono efekty komercyjne działalności naukowo-badawczej. Przychody ze sprzedaży prac i usług badawczych i rozwojowych stanowią w publicznych uczelniach ekonomicznych blisko 5% ogółu przychodów, a w uczelniach ogółem ponad 12%.. W trzeciej części określono czynniki wpływające na słaby poziom zaangażowania kadry naukowej uczelni ekonomicznych w prowadzenie badań na rzecz praktyki. W czwartej części wskazano na główne sposoby komercjalizacji.
EN
The aim of the article is the analysis and the assessment of scale of commercialization results of scientific investigations at economic universities as well as the identification the basic factors influencing on range and ways of commercialization. The potential of knowledge at economic universities in the first part was introduced. Universities employ over 3000 persons with degrees and scientific titles. In the second part the commercial effects of research and development were discussed. The revenues coming from selling research and development services account for 5% of total revenues of public economic universities, and over 12% of whole number of universities The third part indicates the factors influencing on the weak level of university scientific staff commitment in conducting the research for practice. It in the fourth part the main ways of commercialization were described.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

References

  • Gabriel P. (2013): Rola twórcy w procesie komercjalizacji (uwarunkowania formalne ) [podrozdziały 2.1–2.4]. [w:] Z. Krzewiński (red.): Komercjalizacja, modelowanie i planowanie biznesowe prac badawczych, Wrocław, [brak nazwy wydawcy].
  • Matusiak K.B. (red.) (2005): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. Innowacje, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Nauka i technika w 2011 r. (2012), Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
  • Szkolnictwo wyższe w Polsce 2013. (2013), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, [dostęp: 2013.05.05], [@:] https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_07/0695136d37bd577c8ab03acc5c59a1f6.pdf.
  • Włosiński W. (b.r.): Transfer technologii. forumakademickie.pl, [dostęp: 2013.05.05], [@:] http://www.forumakad.pl/archiwum/2000/04/artykuly/22-okolice_nauki.htm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0717212c-dea7-41ae-a007-83a3f6005737
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.