PL EN


2018 | 2 (74) | 27-45
Article title

Wykładnia norm planowych w prawie ochrony środowiska (zagadnienia wstępne)

Content
Title variants
EN
Interpretation of planning norms in environmental law (preliminary issues)
RU
Интерпретация плановых норм в праве охраны окружающей среды – предварительные вопросы
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje, w kontekście wykładni prawa, problematykę planowania w ochronie środowiska – zjawiska które przeżywa obecnie swoisty renesans. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie, jakie są odrębności wykładni prawa ochrony środowiska w odniesieniu do norm planowych oraz czy i na ile swoistość aktów planowania jako źródeł prawa determinuje też ich wykładnię. Artykuł ma charakter wstępny i ukierunkowany jest na identyfikację problemów badawczych oraz wyznaczenie kierunków dalszych poszukiwań. Wychodząc od przedstawienia aktów planistycznych w prawie ochrony środowiska jako źródła rekonstrukcji normy prawnej, wskazano, iż trudności wykładni aktów planistycznych jako źródeł prawotwórczych stanowią refleks ich szczególnego charakteru prawnego. Analizując następnie charakter norm planowych w prawie ochrony środowiska, zauważa się, iż (podobnie jak inne normy planowe) wykazują one duże zróżnicowanie, będące pochodną różnorodności charakteru prawnego aktów planistycznych. Autorka podkreśla też swoistość wykładni norm planowych, prezentując przykłady odrębności, które również związane są ze swoistymi cechami norm planowych, w tym ich przynależnością do prawa ochrony środowiska. Na koniec zauważa wpływ planowania w prawie ochrony środowiska na tendencje ewolucyjne modelu prawa w Polsce w świetle teorii P. Noneta i P. Selznicka.
EN
In the context of interpretation of law, the article deals with the issue of planning in environmental protection - a phenomenon that has been experienced a kind of renaissance in Polish law. The aim of the article is to answer the question, what are the distinctive features of interpretations of environmental law in relation to planning norms and whether and to what extent the specificity of planning acts as sources of law determines their interpretation. The article is preliminary. It aims to identify problems and determine directions for further research. Starting from the presentation of planning acts in the environmental law as a source of legal norms’ reconstruction, it is pointed out that the difficulties of interpreting planning acts as sources of law reflect their special legal character. Analyzing then the nature of planning norms in environmental law, it is noted that (similarly to other planning norms) their diversity is a consequence of the legal nature’s diversity of planning acts. The specificity of the interpretation of planning norms is presented in some examples. Finally, the impact of planning in environmental law on evolutionary tendencies of the legal model in Poland, in the light of P. Nonet and P. Selznick's theory is noted.
RU
Статья предоставляет, в контексте интерпретации права, проблематику планирования в охране окружающей среды – явления, которое, на данный момент, переживает своего рода ренессанс. Целью размышлений является ответ на вопрос, какие есть обособленности интерпретации права охраны окружающей среды относительно плановых норм, а также в какой степе- ни своеобразность планирования актов как источников права определяет их интерпретацию. Статья имеет вступительный характер и целенаправленна на идентификацию исследовательских проблем, а также определение на- правлений дальнейших поисков. Выходя с представленных планировочных актов в праве охраны окружающей среды как источника реконструкции правовой нормы, указано, что трудности интерпретации планировочных актов как правотворческих источников представляют рефлекс их особен- ного юридического характера. Далее анализируя характер плановых норм в праве охраны окружающей среды, обращает внимание, что (как и другие плановые нормы) предоставляют они большое разнообразие, которые явля- ются производными разнообразием юридического характера планировоч- ных актов. Автор также подчеркивает своеобразный интерпретации плано- вых норм, демонстрируя примеры обособленности, которая также связана со своеобразными признаками плановых норм, а также их принадлежности к праву охраны окружающей среды. На конец, подчеркивает влияние пла- нирования в праве охраны окружающей среды на эволюционные тенден- ции модели права в Польше в свете теории P. Noneta и P. Selznicka.
Publisher
Year
Volume
Pages
27-45
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-071ac001-7f2f-43c9-9cfb-1ca13cf90c50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.