Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 32 | 470-482

Article title

Skala wykorzystywania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w gospodarce a standaryzacja i indywidualizacja oprogramowania

Content

Title variants

EN
The influence of the standardization and individualization of software on the scale of ICT usage in business

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza wpływu standaryzacji oprogramowania na skalę wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce. Analizie poddano oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami, w szczególności zintegrowane systemy klasy ERP. Rynek systemów tej klasy zdominowany jest przez standardowe pakiety oprogramowania o różnym poziomie możliwości technologicznej adaptacji na potrzeby konkretnego klienta. Opro-gramowanie takie przeznaczone było pierwotnie przede wszystkim dla przedsiębiorstw dużych i bardzo dużych o profilu produkcyjnym. Obserwuje się obecnie coraz szersze wykorzystanie systemów tej klasy przez mniejsze przedsiębiorstwa oraz organizacje różnorodnych sektorów gospodarki. Z drugiej strony równolegle wykorzystuje się także systemy dedykowane przygotowane na potrzeby konkretnego klienta. W artykule rozważany jest problem – na ile wykorzystanie technologii informatycznych ma charakter innowacji w obszarze zarządzania i w jakim stopniu może być istotnym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstw.
EN
The aim of this article is to analyze the problem of a software standardization impact on the widespread of ICT using in the economy. The paper discusses Management Information Systems (MIS), in particular integrated Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The market of these systems is dominated by standard software packages with the different levels of technological customization to the needs of a particular customer. This type of software was originally designed for large and very large production enterprises, but now the increasing usage of these systems can be observe in smaller firms from various sectors of the economy. On the other hand, the business uses the custom software dedicated developed for a specific customer. The paper discusses the problem - the use of information technology is an innovation in man-agement of enterprises and may be an important factor in the success of business.

Year

Issue

32

Pages

470-482

Physical description

Contributors

 • Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

 • Bojewska B., Zarządzanie innowacjami jako źródło przedsiębiorczości małych i śred-nich przedsiębiorstw w Polsce, Monografie i Opracowania 564, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Carr N., IT doesn't matter, Harvard Business Review, May 2003.
 • Dziembek D., Stępniak C., Możliwości zastosowania wirtualnego outsourcingu w ma-łych przedsiębiorstwach, red. M. Niedźwiedziński, Acta Univ. Lodz Folia Oecono-mica nr 167, Łódź 2003, s. 359–372.
 • Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Goliński J., Nowe trendy a strategiczne systemy informatyczne, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 12/2004, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 • Oberndorf T., Brownsword L., Sledge C., An Activity Framework for COTS-Based Sys-tems, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh 2000, http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/00.reports/00tr010.html.
 • Pawełoszek-Korek I., Wirtualizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem seman-tycznych usług sieciowych [w:] Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, in-formacja, red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Technicz-no-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2009 s. 263–273.
 • Projektowanie systemów informatycznych, red. E. Niedzielska, M. Skwarnik, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 • Raport MSI Polska, Dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego. Katalog 2012, Manufacturing Systems Information Polska, marzec 2012.
 • Scheer A.W., Wstęp do informatyki gospodarczej. Podstawy efektywnego zarządzania informacją, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1996.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Sommerville I., Software Engineering, Pearson Education, 2007.
 • Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Wieczorkowski J., Polak P., Customization of Software Packages – Technology and Business Process Perspectives [w:] Proceedings of the IADIS International Confer-ence Information Systems 2010, edited by M. Nunes, P. Isaías, Powell, International Association for Development of the Information Society, IADIS Press, Porto 2010, s. 549–552.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-071b609b-0fd3-472a-9a15-d76a52c9a41c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.