Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 2(50) | 87-98

Article title

Analiza wpływu wieżowca Sky Tower na krajobraz Wrocławia z zastosowaniem metody VIS

Content

Title variants

EN
Sky Tower impact on the landscape of Wrocław – analysing based on the VIS method

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule omówiono badania dotyczące analizy wpływu wieżowca Sky Tower na krajobraz Wrocławia. Zostały one przeprowadzone z zastosowaniem komputerowej metody Visual Impact Size (VIS), opracowanej pod kierunkiem pierwszego autora artykułu. Metoda ta umożliwia geometrycznie jednoznaczne rozpoznanie zakresu i siły oddziaływania wizualnego dominanty. Im obiekt jest wyższy, tym w oczywisty sposób większy jest jego wpływ na krajobraz. W ślad za tym rośnie jego znaczenie jako elementu kształtującego wizerunek miasta. Obszar analiz VIS objął znaczną część Wrocławia (89 km2), co pozwoliło na obserwacje zarówno bliskiego, jak i dalekiego pola ekspozycji. Sky Tower w wewnętrznych widokach (z ulic, placów) jest stosunkowo słabo eksponowany, nie został też odpowiednio silnie osadzony w strukturze miasta. Jak wykazały analizy VIS, obiekt jest najlepiej widoczny w odległych panoramach z zachodu i południa, w których Sky Tower stanowi główny wertykalny motyw przyciągający wzrok. To właśnie w dalekich widokach wieżowiec staje się nowym symbolem Wrocławia, wzmacniającym wizerunek miasta. Analizy VIS zostały wykonane z wykorzystaniem danych ze skaningu lotniczego LiDAR: cyfrowego modelu terenu (DTM/NMT) i cyfrowego modelu pokrycia terenu (DSM/NMPT) oraz z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania opracowanego przez autorów.
EN
The article discusses investigations referring to the analysis of the Sky Tower impact on the cityscape of Wrocław. They involved using a computer aided Visual Impact Size method (VIS) developed by a team led by the first of the authors of the article. The method provides for a geometrical examination of the scope and power of dominant visual impact. The higher the building, the larger is its impact on the landscape. This is followed by the significance of the building as an element determining the image of a city. The area of VIS analyses included a major part of Wrocław (89 km2), which enabled examining close and distant exposure field. In internal views (from streets and squares), the Sky Tower is relatively little exposed and has not been much embedded in the structure of the city. According to VIS analyses, the facility is better seen from larger distances in western and southern panoramas, where the Sky Tower is the main vertical element attracting the eye of a viewer. The tall building has become a new symbol of Wrocław in those more distant views strengthening the image of the city. The analyses involved LiDAR aerial scanning data: digital terrain model (DTM) and digital surface model (DSM), and the application of a specialist software developed by the authors.

Journal

Year

Issue

Pages

87-98

Physical description

Contributors

 • Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
 • Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

References

 • Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, CA Centrum Architektury, Warszawa 2015.
 • Madurowicz M., Turystyka architektoniczna, „Architektura – Murator” 2008, Nr 6, 64.
 • Musiał R., Kompozycja krajobrazu miejskiego – jakość i wizerunek współczesnego miasta, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2011, t. 56, z. 2, 23–34.
 • Turner A., Doxa M., O’Sullivan D., Pen A., From isovist to visibility graphs: a methodology for the analysis of architectural space, „Environment and Planning B: Planning and Design” 2001, Vol. 28, 103–122.
 • Benedikt M.L., To take hold of space: isovist fields, „In Environment and Planning B: Planning and Design” 1979, Vol. 6, 47–65.
 • Czyńska K., Marzęcki W., Rubinowicz P., Studium oddziaływania krajobrazowego zabudowy wysokiej w Szczecinie, opracowanie planistyczne dla Gminy Miasto Szczecin, 2007.
 • Marzęcki W., Czyńska K., Rubinowicz P., Zwoliński A., Studium oddziaływania krajobrazowego nowej zabudowy na terenie Ogrodów Seminaryjnych w Warszawie, opracowanie planistyczne dla Kurii Metropolitalnej, Warszawa 2015.
 • Van der Hoeven F., Nijhuis S., Hi Rise, I can see you! Planning and visibility assessment of high building development in Rotterdam, „Research in Urbanism Series” 2011, Vol. 2, 277–301.
 • Werbroucka I., Antropa M., Van Eetveldea V., Stala C., De Maeyera Ph., Batsb M. et al., Digital Elevation Model generation for historical landscape analysis based on LiDAR data, a case study in Flanders (Belgium), „Expert Systems with Applications” 2011, Vol. 38, Iss. 7, 8178–8185.
 • Czyńska K., Application of Lidar Data and 3D-City Models in Visual Impact Simulations of Tall Buildings, „The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences” 2015, XL-7/W3, doi:10.5194/isprsarchivesXL-7-W3-1359-2015, 1359–1366.
 • Ozimek P., Ozimek A., Analiza krajobrazu przy użyciu narzędzi cyfrowych, Politechnika Krakowska, Kraków 2015.
 • Czyńska K., Rubinowicz P., Visual Impact Size Method in Planning Tall Buildings, [w:] J. Słyk, L. Bezerra (red.), Education for research, research for creativity, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016, 169–174.
 • Rubinowicz P., Cyber Urban Center: the visual impact simulations for tall buildings analyses in Szczecin, [w:] B. Cherkes, H. Petryshyn (red.), Creative urbanism to 100th anniversary of city planning education at Lviv Polytechnic, Lviv 2014, 97–103.
 • Kosiński W., Globalizacja – szanse i zagrożenia tożsamości miast, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej: Architektura i Urbanistyka” 2009, Nr 18, 7–43.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-071f91df-5562-42f8-87b2-51f27a650153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.