Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | Volume 3 | Issue 1 June 2018 | 5-15

Article title

Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD

Content

Title variants

EN
Institutional competitiveness of the OECD countries

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Motywacja: W artykule podjęto próbę sprawdzenia, czy oprócz zmiennych o charakterze czysto ekonomicznym, znaczenie dla wzrostu gospodarczego i nierówności dochodowych w państwach OECD mają również czynniki instytucjonalne. Cel: Celem artykułu jest empiryczna analiza wpływu instytucji powiązanych z sektorem publicznym: korupcji, ochrony praw własności, restrykcyjności polityki ekologicznej i niezależności sądownictwa na sukces socjoekonomiczny społeczeństw państw OECD. Materiały i metody: W analizie empirycznej wykorzystano dane panelowe dla jednorodnej grupy dziewiętnastu państw OECD o wysokim dochodzie w latach 2005–2012. Sukces socjoekonomiczny zoperacjonalizowano przy pomocy dwóch zmiennych: wzrostu gospodarczego oraz nierówności dochodowych. Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, oparty na modelu Solowa rozszerzonym o instytucje i kapitał ludzki, oszacowano ważoną metodą najmniejszych kwadratów, zaś w przypadku nierówności dochodowych zastosowano model efektów stałych uwzględniający, podobnie jak model wzrostu, zarówno zmienne instytucjonalne, jak i kontrolne. Wyniki: Na podstawie wyników estymacji modeli ekonometrycznych wykazano istotny statystycznie wpływ restrykcyjności polityki ekologicznej na wzrost gospodarczy oraz ochrony praw własności na nierówności dochodowe. W obu modelach nieistotna statystycznie okazała się korupcja, zaś w modelu wzrostu — niezależność sądownictwa i ochrona praw własności.
EN
Motivation: The paper attempts to investigate, whether or not institutional factors beyond those of solely economic nature can influence economic growth and income inequality in the OECD countries. Aim: The purpose of this study is to examine the impact of institutional infrastructure connected with the public sector, proxied for by a set of institutional variables: corruption, protection of property rights, environmental policy stringency and judicial independence, on socioeconomic success of the OECD countries’ societies. Materials and methods: The paper introduces two econometric models estimated on annual panel data from 2005 to 2012 for a homogenous group of nineteen high income OECD countries. Two variables — economic growth and income inequality — were used in order to operationalise the socioeconomic success. The econometric model of economic growth, based on an institutions-augmented Solow model with human capital, was estimated by OLS mtehod. As for the problem of income inequalities, a fixed-effects model has been employed, which, like the growth model, takes both institutional and control variables into account. Results: Results from the empirical analysis suggest that environmental policy stringency explains to a significant extent the variation in growth rates across nations. The only institutional variable being a significant source of differences in income inequality is protection of property rights. No significant effect of corruption on any of the explained variables was find, as well as judicial independence and protection of property rights on economic growth.

Journal

Year

Volume

Pages

5-15

Physical description

Dates

published
2018-06-50

Contributors

 • Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

References

 • Aiginger, K. (2006). Competitiveness: from a dangerous obsession to a welfare creating ability with positive externalities. Journal of Industry, Competition and Trade, 6(2). doi:10.1007/s10842-006-9475-6.
 • Akcay, S. (2006). Corruption and human development. Cato Journal, 26(1).
 • Albrizio, S., Koźluk, T., i Zipperer, V. (2014). Empirical evidence on the effects of environmental policy stringency on productivity growth. OECD Economics Department Working Papers, 1179 doi:10.1787/5jxrjnb36b40-en.
 • Alonso-Terme, R., Davoodi, H., Gupta, S. (1998). Does corruption affect income inequality and poverty? IMF Working Papers, 98(76). doi:10.5089/9781451849844.001.
 • Attila, G. (2008). Corruption, taxation and economic growth: theory and evidence. CERDI Working Paper, E2008.29. doi:10.2139/ssrn.2260995.
 • Besley, T., i Ghatak, M. (2010). Property rights and economic development. W: D. Rodrik, i M. Rosenzweig (red.), Handbook of development economics. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/B978-0-444-52944-2.00006-9.
 • Carus, A.W., i Ogilvie, S. (2014). Institutions and economic growth in historical perspective. W: P. Aghion, i S.N. Durlauf (red.), Handbook of economic growth. Amsterdam: Elsevier. doi:10.1016/b978-0-444-53538-2.00008-3.
 • Chene, M. (2014). The impact of corruption on growth and inequality. Pobrane 01.05.2016 z http://www.transparency.org.
 • Congress of the United States. (1985). Environmental Regulation and Economic Efficiency. Pobrane 07.05.2016 z https://www.cbo.gov.
 • Davoodi, H., i Tanzi, V. (1997). Corruption, public investment and growth. W: T. Ihori, i H. Shibata (red.), The welfare state, public investment, and growth. Tokyo: Springer. doi:10.1007/978-4-431-67939-4_4.
 • Durnev, A., Errunza, V., i Molchanov, A. (2009). Property rights protection, corporate transparency, and growth. Journal of International Business Studies, 40(9). doi:10.1057/jibs.2009.58.
 • Eurostat. (2018). Pobrane 13.05.2016 z http://ec.europa.eu/eurostat.
 • Feld, L., Gutmann, J., i Voigt, S. (2015). Economic growth and judicial independence, a dozen years on: cross-country evidence using an updated set of indicators. European Journal of Political Economy, 38. doi:10.1016/j.ejpoleco.2015.01.004.
 • Groningen Growth and Development Centre. (2018). Penn World Table. Pobrane 12.04.2018 z https://www.rug.nl. doi:10.15141/S5J01T.
 • Hayo, B., i Voigt, S. (2008). The relevance of judicial procedure for economic growth. CESifo Economic Studies, 60(3). doi:10.1093/cesifo/ifs044.
 • Hinrikus, M., Ivanov, A., i Reiljan, J. (2000). Key issues in defining and analysing the competitiveness of a country. Tartu: Tartu University Press.
 • Horii, R., i Iwaisako, T. (2006). Economic growth with imperfect protection of intellectual property rights. Journal of Economics, 90(1). doi:10.1007/s00712-006-0222-6.
 • Horowitz, A., i Lai, C. (1996). Patent length and the rate of innovation. International Economic Review, 37(4). doi:10.2307/2527311.
 • Ifo Institute. (2016). Database for institutional comparisons in Europe. Pobrane 16.05.2016 z http://www.cesifo-group.de.
 • Kiedaisch, C. (2016). Growth and welfare effects of intellectual property rights when consumers differ in income. University of Zurich Department of Economics Working Paper, 221. doi:10.2139/ssrn.2753615.
 • Kim, Y., Lee, K., i Park, W. (2012). Appropriate intellectual property protection and economic growth in countries at different levels of development. Research Policy, 41(2). doi:10.1016/j.respol.2011.09.003.
 • Klerman, D. (2006). Legal infrastructure, judicial independence, and economic development. USC Center in Law, Economics and Organization Research Paper, C06-1. doi:10.2139/ssrn.877490.
 • Mauro, P. (1995). Corruption and growth. Quarterly Journal of Economics, 110(3). doi:10.2307/2946696.
 • Meon, P., i Sekkat, K. (2005). Does corruption grease or sand the wheels of growth? Public Choice, 122(1–2). doi:10.1007/s11127-005-3988-0.
 • Nawaz, F. (2010). Exploring the relationships between corruption and tax revenue. Pobrane: 01.05.2016 z http://www.u4.no.
 • North, D.C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511808678.
 • North, D.C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1). doi:10.1257/jep.5.1.97.
 • North, D.C. (1993). The new institutional economics and development. Pobrane 25.03.2016 z https://econpapers.repec.org.
 • North, D.C. (2003). The role of institutions in economic development. ECE Discussion Papers Series, 2003.2.
 • OECD. (2018). Pobrane 16.05.2016 z http://stats.oecd.org.
 • Pedersen, O.K. (2010). Institutional competitiveness: how nations came to compete. W: G. Morgan, J.L. Campbell, C. Crouch, O.K. Pedersen, i R. Whitley (red.), The Oxford handbook of comparative institutional analysis. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199233762.003.0023.
 • Political Risk Services. (2014). International country risk guide. Pobrane 14.07.2018 z http://www.prsgroup.com.
 • Rutherford, M. (2001). Institutional economics: then and now. Journal of Economic Perspectives, 5(13). doi:10.1257/jep.15.3.173.
 • Sequeira, T.N., Santos, M., i Ferreira-Lopes, A. (2017). Income inequality, TFP, and human capital. Economic Record, 93(300). doi:10.1111/1475-4932.12316.
 • Vijayaraghavan, M., i Ward, W. (2001). Institutions and economic growth: empirical evidence for a cross-national analysis. Center for International Trade Working Paper, 001302.
 • Weresa, M.A. (2014). Innovation, human capital and trade competitiveness. How are they connected and why do they matter? Comparing countries in Europe, North America and Asia. Washington: Springer. doi:10.1007/978-3-319-02072-3.
 • World Bank. (2018). Pobrane 12.04.2018 z http://databank.worldbank.org.
 • World Economic Forum. (2016). The global competitiveness report 2015-2016. Pobrane 16.05.2016 z http://reports.weforum.org.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07204695-de22-4cce-99d9-b924f899c5a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.