Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 19 | 83-100

Article title

European Europe – The Migration Crisis of European Integration

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
When joining the European integration project, countries declare that they accept the underlying common values and principles, including the principle of solidarity. The migration/refugee crisis has verifi ed the attachment to these principles. As it had happened on many occasions throughout history, in times of crisis national tendencies and interests gain the upper hand and in some countries sensible public debate is replaced by calls for a fight for a European Europe. Poland is one of thesecountries.

Year

Issue

19

Pages

83-100

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie

References

 • Arabska wiosna w Afryce Północnej (The Arab Spring in Northern Africa), E. Szczepankiewicz-Rudzka (ed.), Kraków 2014.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność (Liquid modernity), Kraków 2006.
 • Bratislava Declaration of the Visegrad Group Heads of Government for a Stronger CSDP, 19 June 2015 in Bratislava, http://www.visegradgroup.eu/calendar/2015/bratislava-declaration.
 • Czachór Z., Jaskulski A., Polska wobec kryzysu migracyjnego w Europie (Poland Visà-vis the Migration Crisis in Europe), Instytut Obywatelski, Analiza 2015/7.
 • Dwa lata Arabskiej Wiosny – próba bilansu (Two Years of the Arab Spring – An Attempt at Balance), Amicus Europae’s Foundation Report, Warszawa 2013.
 • European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – ‘A European Agenda on Migration’,13.05.2015, COM(2015) 240 fi nal, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/whatwe-do/policies/european-agendamigration/background-24 information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf.
 • European Commission, Relocation and resettlement – State of Play, 18.05.2016, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/20160518/factsheet_relocation_and_resettlement_-_state_of_play_en.pdf.
 • https://www.wprost.pl/15293/Europa-Ojczyzn-czy-Ojczyzna-Europa http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Europejska-prasa-o-wystapieniu-Jospina,wid,174204,wiadomosc.html?ticaid=11898c.
 • http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/pl.
 • http://uchodzcy.info/infos/obecny-kryzys-migracyjny/
 • https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf.
 • http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_pl.htm
 • https://www.stratfor.com/analysis/europe-rethinks-schengen-agreement
 • Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej (Information about the Visegrad Group),Kancelaria Senatu, Czerwiec 2012.
 • Kowalczyk S., Naród, państwo, Europa (Nation, State, Europe), Radom 2003.
 • Kużelewska E., Proces ratyfi kacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i jego następstwa (The Ratification Process of the Treaty Establishing a Constitution for Europe and its Consequences), Warszawa 2011
 • Laqueur W., Ostatnie dni Europy. Epitafi um dla Starego Kontynentu (The Last Days of Europe. Epitaph for an Old Continent), Wrocław 2008.
 • Nowicka E., Etniczność na sprzedaż i/lub etniczność domowa in: Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku (Ethnicity for Sale and / or Domestic Ethnicity in National Minorities in Poland in Light of the National Census of 2002), L. Adamczuk, S. Łodziński (eds.), Warszawa 2006.
 • Państwa Grupy Wyszehradzkiej powołają centrum zarządzania kryzysem migracyjnym (Countries of the Visegrad Group Will Establish a Refugee Crisis Management Centre), http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-11-21/panstwa-grupy-wyszehradzkiejpowolaja-centrum-zarzadzania-kryzysem-migracyjnym/.
 • Powrót do Strefy Schengen: Komisja przedstawia plan przywrócenia pełnego funkcjonowania systemu Schengen (A return to the Schengen area: The Commission presents a plan to restore the full functioning of the Schengen system),
 • Bruksela, 4 marca 2016, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-585_pl.htm.
 • Premierzy Grupy Wyszehradzkiej wzywają do umocnienia Europy (The Prime ministers of the Visegrad Group Call for a Strengthening of Europe), http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Premierzy-Grupy-Wyszehradzkiej-wzywaja-doumocnienia-umocnienia-Europy,wid,18163119,wiadomosc.html?ticaid=118b99.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1051/2013 z dnia 22 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w celu ustanowienia wspólnych zasad tymczasowego przywracania w wyjątkowych okolicznościach kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Regulation (EU) No 1051/13 of the European Parliament and of the Council of the 22nd October 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 to establish common rules for the temporary restoration, in exceptional circumstances, of border control at internal borders. Source: The Official Journal of the European Union L 295/1).
 • Stankiewicz W., „Rocznik Integracji Europejskiej” („European Integration Yearbook”) nr 6/2012, Olsztyn, http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2013/06/269-288.pdf. Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, Kancelaria Senatu (Information on the Visegrad Group, Source: Senate Chancellery), Czerwiec 2012.
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 1 kwietnia 2016 w sprawie polityki imigracyjnej Polski, Dz.U. 2016, poz. 370 (Resolution of the Parliament of the Republic of Poland of April 1st 2016 on Poland’s immigration Policy. Source: Jurnal of Laws 2016, item 370).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0728e944-a5b2-4b24-a861-48ef0d6265f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.