Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 21 | 3(80) | 69-76

Article title

Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem

Authors

Title variants

EN
Budgeting as a method of enterprise management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono powiązanie budżetowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa z zarządzaniem operacyjnym. W pierwszej części przedstawiono koncepcję budżetowania, zaś w drugiej omówiono etapy procedury wdrożenia budżetu operacyjnego.
EN
The article discusses the link between the budgeting of the company's operations and operational management. The first part presents the concept of budgeting, while the second discusses the stages of the operational budget implementation procedure.

Year

Volume

21

Issue

Pages

69-76

Physical description

Dates

published
2018-11

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością, ul. prof. S. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków, Poland

References

 • Arnold J., Hope T., Accounting for management decisions, Prentice Hall, London 1990.
 • Finley R.G., Budgeting; planing for the unknown, „Management Review” 1993, No. 10.
 • Karmańska A., Budżetowanie kosztów i przychodów jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, „Serwis FK” 1995, nr 21.
 • Kister A., Efektywność w systemie zarządzania jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2004, nr 38.
 • Kister A., Koszty jakości jako miernik efektywności, „Problemy Jakości” 2003, nr 35.
 • Kister A., Lean management w rachunkowości, [w:] Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki w Polsce i na Ukrainie. Облік під потреби польської та української еконо-міки, red. H. Ronek, I. Lazarishina, Lublin 2017.
 • Kister A., Metody kosztowe wspomagające zarządzanie jakością, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2007, nr 41.
 • Kister A., Modele kosztów jakości w teorii i praktyce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2006, nr 40.
 • Kister A., Raportowanie zorientowane na wartość przedsiębiorstwa, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, nr 51 (107).
 • Kister A., Wybrane rodzaje analiz kosztów jakości, „Prace Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach” 2006.
 • Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jakości do podejmowania decyzji zarządczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H. Oeconomia” 2005, nr 39.
 • Kister A., Zarządzanie kosztami jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Lucey T., Costing, DP Publications LTD, London 1990.
 • Michalczyk L., Kluczowe narzędzia pomiaru w controllingu finansowym – ujęcie teoretyczne, „Pieniądze i Więź” 2012, nr 1 (54).
 • Michalczyk L., Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe TD UJ. Seria: Ekonomia i Zarządzanie” 2008, nr 1.
 • Michalczyk L., Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych, „Pieniądze i Więź” 2015, nr 2(67).
 • Michalczyk L., Rola cen wewnętrznych w rozrachunku wewnętrznym wielopoziomowych jednostek gospodarczych w aspekcie transferu kapitału za granicę, [w:] K. Gomółka (red.), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu, Warszawa 2006.
 • Michalczyk L., Rozliczenia produkcji pomocniczej w aspekcie rozrachunku wewnętrznego przedsiębiorstw w realiach polskich, [w:] E. Tabaszewska, B. Radawski (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania – teoria i praktyka, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Michalczyk L., Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, [w:] VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSRiF w Sopocie, Sopot 2006.
 • Michalczyk L., Wdrożenie systemu ERP dla celów controllingu sprzedaży, „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych” 2013, nr 2.
 • Michalczyk L., Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 2011, nr 2.
 • Michalczyk L., Wysokość wyniku finansowego przedsiębiorstw w świetle polskiego prawa bilansowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, R. 74, z. 1.
 • Michalczyk L., Znaczenie kategorii czasookresu w definiowaniu wysokości kosztu kapitału własnego, „Pieniądze i Więź” 2013, nr 3.
 • Mott G., Accounting for managers, Kogan Page Limited, London 1994.
 • Myddelton D., Rachunkowość i decyzje finansowe, PWE, Warszawa 1996.
 • Shillinglaw G., Meyer P.E., Accounting, a management approach, Homewood 1986.
 • Spigarska E., Ujęcie wartości firmy w prawie bilansowym i podatkowym, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2011, nr 4/6.
 • Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Stępniewski J., Comptabilite, intelligence artificielle et imputation comptable des micro-donnees, [w:] E. Archambault, O. Arkhipoff (eds.), Nouveaux aspects de la comptabilite nationale, Ed. Economica, Paris 1988.
 • Stępniewski J., Jakość systemów informacyjnych, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1995, nr 707.
 • Stępniewski J., Kierunki postępu w rachunkowości wspomaganej komputerem, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu” 1998, nr 788.
 • Stępniewski J., Principes de la comptabilite evenementielle, Masson, Paris 1987.
 • Stępniewski J., Dudek M., Kryzys narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym na świecie, w Europie i w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw” 2004, nr 43, t. 1.
 • Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1506-7513

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-072bff72-e474-4d9d-8b86-0b4389498689
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.