Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 (R. XVI) | 2(64) | 205-217

Article title

O środowiskowych uwarunkowaniach edukacji Tezy o (nie)skuteczności funkcjonowania szkoły

Authors

Content

Title variants

EN
On the Environmental Determinants of Education Thesis about the (In)effectives of the School Functioning

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą ukazania wielowymiarowych zależności jakie zachodzą pomiędzy codziennym funkcjonowanie szkoły a wpływem na nie rozmaitych czynników środowiskowych. Nawiązuje on do bogatej w tym obszarze literatury badawczej z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii edukacji. Wskazuje na dynamikę przeobrażeń rzeczywistości społecznej i oświatowej w ostatnich kilku dziesięcioleciach, jak również podkreśla rolę etosu pracy nauczycielskiej w budowaniu i podnoszeniu jakości pracy współczesnej szkoły.
EN
This article is an attempt to present multidimensional relationship which occur between everyday school functioning and the influence of various environmental factors on it. The article refers to wide, in this field, research literature about social pedagogy and sociology of education. It states dynamics of both social and educational reality transfigurations in the past few decades. Moreover, it emphasizes the role of the ethos of the teacher’s work in building and improving on the work of the contemporary school.

Issue

Pages

205-217

Physical description

Contributors

author
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie

References

 • Bauman Z., (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bauman Z., (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Borowicz R., (1978), Procesy selekcji w szkole wyższej, Toruń.
 • Bourdieu P., (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Bourdieu P., Passeron J.C., (1990), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.
 • Brühlmeier A., (2011), Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Dolata R., (2002), Procedury rekrutacji i dzielenia uczniów na oddziały w gimnazjach – ocena z perspektywy nierówności społecznych w edukacji, [w:] Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Dolata R., (2008), Szkoła – segregacje – nierówności, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dudzikowa M., (2004), Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego” rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Ferenz K., (2012), Elitaryzm i egalitaryzm jako idee w środowiskach edukacyjnych, „Próby i Szkice Humanistyczne”, t. 6.
 • Frąckowiak T., (1986), Selekcje szkolne w typowych środowiskach wychowawczych współczesnej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Frąckowiak T., (1991), Idea równej szansy życiowej a pedagogika wyzwolenia, [w:] Wychowanie wobec problemów współczesności, Materne J. (red.), Zielona Góra.
 • Frąckowiak T., (1996), Selekcje szkolne okresu zmiany ustrojowej. O potrzebie odnowienia egalitaryzmu oświatowego, „Studia Edukacyjne”, nr 2.
 • Frąckowiak T., (1998), Edukacja, demokracja i sumienie (studium pedagogiczne), Poznań.
 • Frąckowiak T., (red.) (1990), Szkoła i jej środowisko lokalne – Kształcenie, wychowanie i opieka w obliczu przemian. Raport nr 3, Ośrodek Analiz Społeczno-Gospodarczych WEKTORY GOSPODARKI, Poznań.
 • Gewirtz S., (1996), Market Discipline versus Comprehensive Education, [w:] Diversity and Change. Education, Policy and Selection, Ahier J, Cosin B., Hales M. (red.), London.
 • Gołębniak B.D., (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Wydawnictwo Edytor, Toruń–Poznań.
 • Hurrelmann K., (1994), Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Jundziłł I., (1983), Środowiskowy system wychowawczy w mieście, WSiP, Warszawa.
 • Kwieciński Z., (1972a), Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim, Warszawa.
 • Kwieciński Z., (1972b), Funkcjonowanie szkoły wiejskiej w rejonie uprzemysławianym. Studium badawcze w aspekcie zasady jednolitości szkolnictwa, Warszawa 1972.
 • Kwieciński Z., (1973), Poziom wiedzy uczniów a środowisko szkoły, Toruń.
 • Kwieciński Z., (1975), Środowisko a wyniki pracy szkoły, PWN, Warszawa.
 • Kwieciński Z., (1980), Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Warszawa.
 • Kwieciński Z., (1995), Dynamika funkcjonowania szkoły. Studium empiryczne z socjologii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kwieciński Z., (2000), Tropy – ślady – próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza, Wydawnictwo Edytor, Poznań–Olsztyn.
 • Kwieciński Z., (2002a), Bezbronni. Odpad szkolny na wsi, Toruń.
 • Kwieciński Z., (2002b) Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Toruń–Olsztyn.
 • Kwieciński Z., (2002c), Wykluczanie, Toruń.
 • Kwieciński Z. (red.), (1997), Rynek edukacyjny a demokracja: sprzeczne wyzwania, [w:] Nieobecne dyskursy, cz. 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kwieciński Z., (2009), Kapitalny problem. Słowo wstępne, [w:] Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Marzec-Holka K., Guzy-Steinke H. (red.), Bydgoszcz.
 • Kozakiewicz M., (1971), Kariery płockie. Szkolnictwo a uprzemysłowienie, Warszawa 1971.
 • Kozakiewicz M., (1973), Bariery awansu przez wykształcenie, Warszawa.
 • Kozakiewicz M., (1976), kolaryzacja młodzieży polskiej. Wnioski z wtórnej analizy spisu powszechnego, Warszawa.
 • Lewowicki T., (1997), Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Łoś M., (1972), Aspiracje a środowisko, PWN, Warszawa.
 • Marzec-Holka K., Guzy-Steinke H. (red.), (2009), Kapitał społeczny a nierówności – kumulacja i redystrybucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Mieszalski S., (1997), O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa.
 • Mikiewicz P., (2016), Socjologia edukacji. Teorie, koncepcje, pojęcia, PWN, Warszawa.
 • Modrzewski J., (2005), Związki szkoły ze środowiskiem (lokalnym), „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”, nr 3/4.
 • Mosiek P., (2016), Edukacja wobec procesu kształtowania tożsamości współczesnej młodzieży: od patriotyzmu po aktywizację społeczną, [w:] Międzypokoleniowe relacje młodzieży z rodzicami. Wybrane konteksty edukacyjne, Karmolińskiej-Jagodzik E. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Leszno.
 • Nalaskowski A., (1999), Edukacja, która nie chce przeminąć, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Piwowarski R., (1992), Sieć szkolna a dostępność kształcenia, PWN, Warszawa.
 • Piwowarski R., (2006), Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Instytut badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Potyrała B., (1978), Uwarunkowania selekcji szkolnej w środowiskach Wrocławia, PWN, Wrocław.
 • Potyrała B., (red.), (1982), Zjawiska selekcji w szkolnictwie ogólnokształcącym, PWN, Wrocław.
 • Przecławski K., (1968), Miasto i wychowanie, Warszawa 1968.
 • Przecławski K., (1971), Instytucje wychowania w wielkim mieście, Warszawa.
 • Radlińska H., (1935), Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Szkice z pedagogiki społecznej, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Radoła M., (2013), Kapitał społeczny a osiągnięcia szkolne ucznia, „Studia Edukacyjne”, nr 27.
 • Radziewicz J. (red.), (2000), Progi szkolne, Warszawa.
 • Radziewicz-Winnicki A., (1995), Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji, Katowice.
 • Radziewicz-Winnicki A., (1997), Emeryci i renciści wobec sytuacji społecznego ubóstwa, Katowice.
 • Radziewicz-Winnicki A., (2004), Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańsk.
 • Radziewicz-Winnicki A., (2008), Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Radziewicz-Winnicki A., BielskaE., Roterem A., (2005), Social and Educational Problems in Poland.
 • Essays and Chosen Conceptions at the Background of the EU Accession, Katowice.
 • Radziewicz-Winnicki A., Czerkawski A., Roterem A., (2007), Wokół problematyki upośledzenia i wsparcia społecznego „Zeszyt Naukowy”, nr 16.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1642-672X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0732ed6c-b3c5-49a3-8b1d-c8a87170963c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.