Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56 | 2(112) | 36-51

Article title

Fotografia w bibliotece i w sieci: dwa podejścia do reprezentacji i wyszukiwania

Title variants

EN
Photography in the Library and on the Web: Two Perspectives on Representation and Retrieval

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
CEL/TEZA: Celem jest przedstawienie dwóch podejść do reprezentowania i wyszukiwania fotografii – tradycyjnego, metadanowego, specyficznego dla bibliotek z automatycznym, sieciowym. Rozważania zogniskowane są na możliwości ich wzajemnego uzupełniania się w celu stworzenia nowej jakości informacyjno-wyszukiwawczej w wielokanałowej komunikacji międzyludzkiej. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: Wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Wyniki i wnioski: Optymalnym rozwiązaniem problemów reprezentacji i wyszukiwania fotografii byłby dziś system hybrydowy łączący opis tworzony przez profesjonalistę z treściami generowanymi oddolnie przez internautów oraz z rezultatami komputerowej analizy obrazu. Opis obiektu wizualnego tworzony równolegle na różnych płaszczyznach pozwoliłby na zmniejszenie ryzyka powstawania opisów błędnych, niezrozumiałych i niekompletnych oraz na wzrost możliwości wyszukiwania obiektów wizualnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych potrzeb użytkowników. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Artykuł uzupełnia niedostatecznie reprezentowaną w polskiej literaturze bibliologiczno-informatologicznej problematykę komputerowej analizy obrazu, zwłaszcza fotografii, i jej użyteczności informacyjno-wyszukiwawczej.
EN
PURPOSE/THESIS: The purpose of the article is to present two approaches to photographs representation and retrieval: the traditional one, library and metadata-based and the automatic one, known as the network approach. The discussion is focused on indicating the possibility of the mutual complementation of both approaches in order to create a new information and search/retrieval quality in multi-channeled human communication. APPROACH/METHODS: The method of literature analysis and critical literature review was used. Results and conclusions: Today the optimum solution for the problems of photographs representation and retrieval would be a hybrid system combining descriptions created by professionals with the content generated by Internet users (tagging) and the results of computer image analysis. The description of a visual object created at different levels would reduce the risk of producing erroneous, incomprehensible and incomplete descriptions while enhancing the possibility of visual objects retrieval, with the individual needs of users taken into consideration. ORIGINALITY/VALUE: The article discusses the issues of computer image analysis, in particular photographs analysis, and its usefulness for information and search purposes: these issues are still underrepresented in Polish book and information science literature.

Year

Volume

56

Issue

Pages

36-51

Physical description

Dates

received
2019-02-14
accepted
2019-03-14

Contributors

 • Zakład Informatologii, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katedra Bibliografii i Dokumentacji, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

References

 • Baca, M., ed. (2002). Introduction to art image access: Issues, tools, standards, strategies [online],[01.02.2019]. http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intro_aia/index.html
 • Baca, M., Harpring, P., Lanzi, E., McRae, L., Whiteside, A. B. (2006). Cataloging cultural objects: A guide to describing cultural works and their images [online], [01.02.2019], http://cco.vrafoundation. org/index.php/toolkit/cco_pdf_version/
 • Bal, M. (1991). Reading “Rembrandt”: Beyond the word-image opposition: the Northrop Frye lectures in literary theory. New York, Cambridge, Amsterdam: University Press.
 • Beghtol, C. (1986). Bibliographic classification theory and text linguistics: Aboutness analysis, intertextuality and the cognitive act of classifying documents. Journal of Documentation, 42(2), 84–113.
 • Bhattacharya, A., Ljosa, V., Jia-Yu Pan, Verardo, M. R., Hyungjeong Yang, Faloutsos, C., Singh, A. K. (2005.). ViVo: Visual Vocabulary Construction for Mining Biomedical Images. In: Fifth IEEE International Conference on Data Mining (ICDM’05) (50–57). Houston: IEEE.
 • Clough, P. D., Ireson, N., Marlow, J. (2009). Extending domain-specific resources to enable, semantic access to cultural heritage data. Journal of Digital Information, 10 (6), [online], [01.02.2019], https://journals.tdl.org/jodi/index.php/jodi/article/view/698/578
 • Corso, J. (2014). Semantic knowledge. Generalized image understanding with probabilistic ontologies and dynamic adaptive graph hierarchies [online], [30.01.2019], http://www.cse.buffalo.edu/~jcorso/r/ career/index.html
 • Domański, M. (2010). Obraz cyfrowy: Reprezentacja, kompresja, podstawy przetwarzania. Standardy JPEG i MPEG. Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności.
 • Forczmański, P., Szeptycki, P. (2005). Indeksowanie dużych zbiorów obrazów [online], [30.01.2019],http://pforczmanski.zut.edu.pl/pub/2005_wi.pdf
 • Geertz, C. (2005). Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków: Wydaw. UJ.
 • Gevers, T., Smeulders, A. W. M. (2003). Image search engines: An overview, [online], [30.01.2019],http://staff.science.uva.nl/~gevers/pub/overview.pdf
 • Jörgensen, C., Jaimes, A., Benitez, A. B., Chang, S-F. (2001). A conceptual framework and empirical research for classifying visual descriptors. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52(11), 938–947.
 • Jörgensen, C. (1999). Access to pictorial material: a review of current research and future prospects. Computer and the Humanities, 33(4), 293–318.
 • Jörgensen, C. (1998). Attributes of images in describing tasks. Information Processing & Management, 34(2/3), 161–174.
 • Miller, M., Wornbard, M. (2009). Fotografie w zbiorach cyfrowych – problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej. Przegląd Biblioteczny, 77(2), 201–218.
 • Morville, P., Callender, J. (2010). Search Patterns: Design for Discovery. Sebastopol: O’Reilly Media.
 • Rygiel, P. (2012). Teoria i praktyka opracowania rzeczowego dokumentów ikonograficznych w dużych kolekcjach bibliotecznych. Zagadnienia Informacji Naukowej, 98(1), 77–94.
 • Shatford-Layne, S. (1994). Some issues in the indexing of images. Journal of the American Society for Information Science, 45(8), 583–588.
 • Shatford, S. (1986). Analyzing the subject of a picture: A theoretical approach. Cataloging & Classification Quarterly 6(3), 39–62.
 • Staszczak, R. Znajdź mnie, jeśli potrafisz – czyli jak znaleźć obrazy w Sieci [online], [30.01.2019], http://www.chip.pl/artykuly/porady/ 2010/06/znajdz-mnie-jesli-potrafisz#ixzz47pHZv6c5
 • Svenonius, E. (1994). Access to non-book materials: the limits of subject indexing for visual and aural languages. Journal of the American Society of Information Science, 45(8), 600–606.
 • Tabakowska, E. (2006). Ikoniczność znaku: słowo – przedmiot – obraz – gest. Kraków: Universitas.
 • Talbierska, J. (2009). Zbiory artystyczne, zbiory specjalne, czy zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje. Annales Universitatis Wratislaviensis, 3167, Bibliotekoznawstwo, 28, 19–38.
 • Wilson, T. D. (2000). Human information behaviour. Informing Science. The International Journal of an Emerging Transdiscipline, 3(2), 49–56.
 • Włodarczyk, B., Woźniak-Kasperek, J. (2017). Język haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu przedmiotowego, Warszawa: Wydaw. SBP.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-073b44e4-22a5-4a46-ac1b-5a97635c7985
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.