Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 18 | 2 | 220-231

Article title

ZIEMIA I RYNEK W ŚWIETLE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH AGENCJI ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2016-2017

Content

Title variants

EN
LAND AND MARKET IN THE LIGHT OF BUDGETARY EXPENDITURES IN POLISH AGRICULTURE IN 2016-2017

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem przeprowadzonych analiz było wskazanie na zmiany ilościowe i jakościowe, jakie zaszły w wydatkach zapisanych w ustawie budżetowej na 2017 rok w działach dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych w aspekcie trzech agencji interwencyjnych w sektorze rolnym-Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w stosunku do poprzedniego roku. Porównanie takowe jest o tyle zasadne, że po szeregu lat prowadzenia względnie konsekwentnej krajowej polityki rolnej zauważalne jest odmienne podejście ustawodawcy do finansowania wielu obszarów sektora rolnego. W artykule podjęto próbę oceny zmian stopnia zanieczyszczenie środowiska na poziomie województw w latach 2004-2014. Ocenę tą przeprowadzono przy pomocy budowy rankingów województw. Rankingi te utworzono na podstawie zmiennych syntetycznych powstałych w wyniku normalizacji zmiennych metodą unitaryzacji zerowanej oraz przekształcenia ilorazowego. Zwrócono również uwagę na problem obserwacji odstających. Okazuje się, że w zależności od podejścia do tego problemu, można uzyskać znacząco rózniące się wyniki dotyczące grupowania wojwództw w klasy.
EN
The purpose of the analyzes was to indicate the quantitative and qualitative changes that took place in the expenditures noted in the budgetary law for 2017 in the sections on agriculture, rural development, agricultural markets in the perspective of the three agricultural intervention agencies-Agricultural Property Agency, Agricultural Market Agency and Agency Restructuring and Modernization of Agriculture in relation to the previous year. It is reasonable to conclude that after a number of years of relatively consistent national agricultural policy, the legislator's approach to financing many agricultural sectors has been noticeable.

Contributors

  • Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

  • Czyżewski A. (2015) Opinia o ustawie budżetowej na 2015 rok w częściach dotyczących rolnictwa. Wieś Jutra, 1, 1-10.
  • Czyżewski A. (2016) Opinia o ustawie budżetowej na 2016 rok w częściach dotyczących rolnictwa. Wieś Jutra, 1, 1-12.
  • Czyżewski A., Matuszczak A. (2014) Budżet rolny Polski przed wstąpieniem do UE i po akcesji. Poziom, dynamika, tendencje. [w:] Nurzyńska I., Poczta W. (red.) Polska wieś 2014: raport o stanie wsi. Wydawnictwo Naukowe Scholar w Warszawie, 225-255.
  • Czyżewski A., Matuszczak A. (2016) Struktura dochodów i wydatków budżetowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w 2016 roku. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Seria Oeconomica, 329 (84) 3, 53-62.
  • Informacje o budżecie ANR, ARR oraz ARiMR na 2017 rok, Warszawa, ANR, ARR oraz ARiMR, grudzień 2016.
  • Projekty Ustaw budżetowych na lata 2016-2017 oraz Uzasadnienia do Ustaw budżetowych na lata 2016-2017, t.1.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07432d5f-6624-41cb-a5f6-9aa56c31d425
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.