Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 57 | 107-118

Article title

Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro

Content

Title variants

EN
Theoretical dilemmas of Polish accession to the Eurozone

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano wątpliwości natury teoretycznej związanej z tworzeniem i funkcjonowaniem unii walutowej na przykładzie strefy euro. Teoria optymalnych obszarów walutowych R. Mudella, w tym kontekście nie sprawdza się, gdyż istnieją w praktyce jedynie bardzo ograniczone terytorialnie obszary o zbliżonej wartości makroekonomicznej produktywności pracy. Dlatego w świetle obowiązujących procedur ustalania kursu centralnego wydaje się, że akcesja Polski do strefy euro nie byłaby korzystna w sensie gospodarczym i społecznym. Dowodzi tego próba ustalenia kursu centralnego złotego do euro bazująca na parytecie produktywności pracy. Głównym wnioskiem z przeprowadzonych rozważań jest wątpliwość natury teoretycznej utrzymywania strefy euro w obecnym kształcie. Unia walutowa bowiem powinna integrować kraje o parytecie produktywności pracy zbliżonym do jedności.
EN
In the paper the verification of the optimum currency areas theory proposed by R. Mundell has been conducted in the context of creation and sustaining the monetary union on the basis of the example of Eurozone. In practice, the optimum currency areas theory does not conform to the European Union reality, because of infinitely small regions (areas) with a similar value of macroeconomic wage productivity. That is why in the background of currently obliging procedures of setting the central exchange rate at the moment of accession it is questionable whether Poland should access the Eurozone. The argument is that a proposed procedure of estimating the central exchange rate is based on macroeconomic wage productivity parity. So the main point resulting from the analysis is the doubt, theoretical, concerning the existence of the Eurozone in a current shape. The monetary union should unify countries and not discriminate particular economic systems because of their low productivity.

Year

Volume

57

Pages

107-118

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Rachunkowości

References

 • Bagus, P. (2011). Tragedia Euro. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Borowski, J. (2011). Integracja monetarna. Wyzwania dla Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Dobija, M., Jędrzejczyk, M. (2011). Szkice z historii rachunkowości. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 • Gorynia, M., Jankowska, B. (2011). Wejście Polski do strefy Euro, a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd. Difin SA.
 • Grubel, H.G. (1970). The Theory of Optimum Currency Areas. Canadian Journal of Economics, May. DOI: 10.2307/133681.
 • Jędrzejczyk, M. (2012). Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate. Modern Economy, 3 (6), 780–785. DOI: 10.4236/me.2012.36099.
 • Jędrzejczyk, M. (2013). Kurs walutowy, a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce. Warszawa: Difin.
 • Kraś, I. (2010). Polityka kursu walutowego przed wstąpieniem do unii gospodarczej i walutowej. Seminare, 28.
 • Krugman, P.R., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Warszawa: PWN.
 • McKinnon, R. (1963). Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 53 (4), September.
 • Mundell, R.A. (1961). A Theory of Optimum Currency Areas. The American Economic Review, 51, September.
 • https://www.bundesbank.de/Redaktion/EN/Glossareintraege/E/ecu.html (2018.07.23).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-07438b7b-f5da-41ab-8af7-aaef722cdda6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.