PL EN


2015 | 62 | 10: Nauki o rodzinie | 121-136
Article title

Odnowa przepowiadania w parafii wsparciem chrześcijańskiego wychowania w rodzinie i osobistej formacji religijnej

Title variants
EN
Renewal of Proclamation in a Parish, as a Way of Supporting the Christian Upbringing in a Family and Personal Religious Formation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule została podjęta refleksja na temat odnowy przepowiadania Słowa Bożego i jego oddziaływania na człowieka oraz rodzinę. Słowo Boga ma moc dotykać człowieka, oczyszczać relacje i uświęcać życie rodzinne. Kerygmat został określony jako jedna z funkcji urzeczywistniania się Kościoła. Rozważane zagadnienie zrealizowano według schematu analizy funkcji w matematyce. W części pierwszej – w ramach określenia dziedziny funkcji – omówiono różne grupy odbiorców przepowiadania w parafii i rodzinie. W części drugiej – opisującej działanie funkcji – został przedstawiony sposób przepowiadania, przygotowanie homilii i głoszenia Słowa. Omówione zostały rozważne sposoby docierania do poszczególnych grup odbiorców i próby podejmowane przez Kościół w celu przekazania Słowa każdemu człowiekowi. W trzeciej części – przedstawiającej zbiór wartości – przedstawione zostały owoce przepowiadania. Słowo Boże przyjęte przez człowieka owocuje w nim większą dojrzałością, co jednocześnie wpływa na jakość budowania relacji, a w szczególności więzów rodzinnych. Człowiek żyjący Bożym Słowem jest uzdalniany do wzrastania w świętości i urzeczywistniania, również w środowisku życia jego rodziny, koinonii – komunii z Bogiem, światem i innymi ludźmi.
EN
The aim of the present article is to reflect on the theme of renewing the proclamation of Word of God and His influence on a man and a family. Word of God has the power of touching a man, purifying his relations and sanctifying family life. Kerygmat was determined as one the functions of materializing the Church. The discussed matter is realized according to the scheme of analyzing functions in mathematics. In the first part – as a way of defining domain of a function – different groups of recipients of proclamation in a parish and family are introduced. In the second part – describing the function's output – the way of proclamation, preparing the sermon and preaching the Gospel was analyzed. Thoughtful ways of reaching different groups of recipients and attempts of Church to pass word of God to every man are discussed. In the third part – introducing the set of values – the outcomes of proclamation are shown. God's word accepted by a man makes him grow in a greater maturity and at the same time influences the quality of human relations, especially the ones within family. A man who lives by word of God is enabled to grow in holiness and fulfill koinonia – his communion with God, world and other people, even in the life of his own family.
Contributors
 • doktorant na Wydziale Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Benedykt XVI: Homilia podczas Mszy św. na zakończenie XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów (28 października 2012), AAS 104 (2012), 890.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań: Pallottinum 1994.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań: Pallottinum 1984.
 • Matematyka. Encyklopedia Szkolna, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1989.
 • Obrzędy Bierzmowania, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 2008.
 • Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, wyd. drugie wzorcowe, Katowice: Księgarnia Świętego Jacka 1999.
 • Ojciec Święty Franciszek: Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium”, Kraków: Wydawnictwo M 2013.
 • Paweł VI: Posynodalna adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi” (8 grudnia 1975).
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań: Pallotinum 2002.
 • Przygoda W.: Funkcje urzeczywistniania się Kościoła, „Roczniki Teologiczne” 46(1999), z. 6, s. 175-198.
 • Ratzinger J.: Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Ratzinger J./Benedykt XVI: Jezus z Nazaretu, Kraków: Wydawnictwo M 2007.
 • Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań: Pallottinum 1968.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0744bf54-a210-4603-b2ff-a6f9107c3a5e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.