PL EN


Journal
2017 | 9 | 85-158
Article title

Językowe pogranicza polszczyzny

Content
Title variants
EN
The border areas of the polish language.
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
9
Pages
85-158
Physical description
Contributors
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
References
 • ASJ, Atlas slovenského jazyka, IV, Bratislava 1984.
 • AVAK, Akty izdavzjemyje Vilenskoju Archeografičeskoju Komisseju dlja razbora chrevnid aktov, I–XXXV, Vilna 1865–1915.
 • Baronas D. (2000), Trys vilniaus kankiniai. Gyvenimas ir istorija (Istorinė studija ir šaltiniai), Vilnius.
 • Bednarczuk L. (1974), Z północno-wschodniej peryferii polszczyzny, „Język Polski” LIV, Kraków, s. 326–332.
 • Bednarczuk L. (2007), Związki i paralele fonetyczne języków słowiański, Warszawa.
 • Bednarczuk L. (2009), Pogranicze językowe polsko-ruskie na ziemi sanockiej, [w:] Podkarpacie. Język – literatura – kultura, Sanok, s. 17–42.
 • Bednarczuk L. (2010), Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków.
 • Bednarczuk L. (2013), Z południowej peryferii polszczyzny, [w:] Mundus verbi (in honorem Zofia Cygal-Krupa), Tarnów, s. 50–61.
 • Bednarczuk L. (2014), Spadčyna Vjalikaha Kanjstva Litoŭskaha u bełaruskaj move, New York – Kraków – Lublin.
 • Bednarczuk L. (2018), Z poludniowo-wschodniej peryferii polszczyzny, [w:] Języki ruskie w rozwoju historycznym i w kontaktach z polszczyzną, Białystok, s. 9–52.
 • Boleski A. (1956), Słownictwo Juliusza Słowackiego, Łódź.
 • Brajerski T. (1961), O języku «Pieśni» Konstancji Benisławskiej, Lublin.
 • Brensztejn M. (1924), Teatr szkolny w Krożach na Żmudzi, „Ateneum Wileńskie” III/ 9, s. 46–70.
 • Brückner A. (1915), Wpływy języków obcych na język polski, [w:] Język polski i jego historia, cz. I, Kraków, s. 100–153.
 • Brückner A. (1974), Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa.
 • Brzezina M. (1992), Stylizacja huculska, Kraków.
 • Brzezina M. (1997), Stylizacja rosyjska, Warszawa.
 • Brzezina [-Strycharska] M. (2005), Kozak ukraiński. Studium językowe, Kraków.
 • Brzezina [-Strycharska] M. (2009), Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej, Kraków.
 • Brzezinowa M. (1974), Język Franciszka Zabłockiego – Fonetyka, Kraków.
 • Būga K. (1958–1962), Rinktiniai raštai, I 1958, II 1959, III 1961, Rodyklės 1962, Vilnius.
 • Bujak J. (2016), Polszczyzna Bukowińczyków, [w:] W kręgu dawnej polszczyzny, Kraków, s. ­11–26.
 • Cechosz I. (1999a), Uwagi o gwarze wsi Lublany koło Sambora, „Studia nad Polszczyzną Kresową” IX, Warszawa, s. 87–90.
 • Cechosz I. (1999b), O języku polskim w dzisiejszym Kijowie, „Język Polski Dawnych Krasów Wschodnich” II, s. 115–137.
 • Cechosz I. (2001), Polska gwara Oleszkowiec na Podolu. Fleksja imienna i werbalna, Kraków.
 • Cechosz-Felczyk I. (2004), Słownictwo gwary Oleszkowiec i Hreczan (Greczan) na Podolu, Kraków.
 • Chomiński O. (1915), Dialekty polskie okolic Rymanowa, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” VII / l, s. 75–182.
 • Chomiński O. (2010), Obszar językowy litewski w państwie polskim, 1928–1933, „Acta Baltico- -Slavica” XXXIV, Warszawa, s. 197–261 (oprac. L. Bednarczuk).
 • Citko L. (2006), „Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok.
 • Costin M. (1684 / 1988), Latopis ziemi mołdawskiej i inne utwory historyczne, (oprac. I. Cza­mańska), Poznań.
 • Cyran W. (1977), Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź.
 • Czarkowski L. vide Nowowiejski B. (2009).
 • Czesak A. (2015), Współczesne teksty śląskie w tle procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej Słowiańszczyzny, Kraków.
 • Deboveanu E., Gogolewski S. (1966), Przegląd gwar polskich na terenie Rumunii, „Język Polski” XLVI, Kraków, s. 112–131, 214–217.
 • Deboveanu E. (1971), Polska gwara górali bukowińskich w Rumunii, Wrocław.
 • Dejna K. (1951–1953), Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, I–II, Łódź.
 • Dejna K. (1956), Gwara Milna, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” IV, Łódź, s. 5–41.
 • Dejna K. (1973), Dialekty polskie, Warszawa.
 • Dobrovolskij V.N. (1914), Smolenskij oblastnoj słovar’, Smolensk.
 • Doroszewski W. (1949), Język Teodora Tomasza Jeża, Warszawa.
 • Dowojna-Sylwestrowicz M. (1888/2006), Teksty szlachty żmujdzkiej, „Wisła” II: 154–165, 312–324 (reprint: „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich” III, Warszawa, s. 57–72).
 • Dudášová-Kriššáková J. (1993), Goralskie narečia, Bratislava.
 • Dzięgiel E. (1995), Uwagi o resztkach języka polskiego w Żwańcu nad Dniestrem, „Studia nad Polszczyzną Kresową” VIII, Warszawa, s. 89–95.
 • Dzięgiel E. (2001), Polska gwara wsi Zielonej na Podolu na tle innych gwar południowo-kresowych. Fleksja imienna i werbalna, Kraków.
 • Dzięgiel E. (2003), Polszczyzna na Ukrainie. Sytuacja językowa w wybranych wsiach chłopskich i szlacheckich, Warszawa.
 • Falk K.O. (1979), Z przeszłości i teraźniejszości wód wigierskich, [w:] Jezioro Wigry kolebka hydrobiologii polskiej, Warszawa, s. 26–91.
 • Fastnacht A. (1962), Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Wrocław.
 • Fedorowski M. (1897–1981), Lud białoruski na Rusi Litewskiej, I–VIII, Kraków–Warszawa.
 • Feleszko K. (1991), Język polski na Bukowinie do r. 1945, „Studia nad Polszczyzną Kresową” VI, Warszawa, s. 7–27.
 • Feleszko K. (2003), Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku. Słownik, Warszawa.
 • Gloger Z. (1893), Słownik gwary ludowej w okręgu tykocińskim, „Prace Filologiczne” IV, Warszawa, s. 795–904.
 • Gogolewski S. (1972), Polska gwara trójjęzycznej wsi Kaczyka w Rumunii, Wrocław.
 • Gołąbek A. (1987), Wpływy litewskie w polskich gwarach sejneńskich, „Acta Baltico-Slavica” XVIII, Warszawa, s. 181–191.
 • Grek-Pabisowa I. (2002), Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Warszawa.
 • Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I. (1999), Współczesne gwary polskie na dawnych Kresach północno-wschodnich, Warszawa.
 • Grek-Pabisowa I., Ostrówka M., Biesiadowska-Magdziarz B. (2008), Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym, I–II, Warszawa.
 • Grek-Pabisowa I. (2009), Słownictwo kresowe w powieści Floriana Czarnyszewicza «Nadberezyńcy», „Acta Baltico-Slavica” XXXIII, Warszawa, s. 205–228.
 • Greń Z., Krasowska H. (2008), Słownik Górali Polskich na Bukowinie, Warszawa.
 • Gruszczyński W. (2000), Wokabularze ryskie na tle XVI- i XVII-wiecznej leksykografii polskiej, Warszawa.
 • Handke K. (1989), O właściwościach prywatnego języka Elizy Orzeszkowej, [w:] Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej, Katowice, s. 140–150.
 • Harhala W. (1934), Gwara polska okolic Komarna, „Lud Słowiański” II A: 55–91,156–177. (reprint: „Studia nad Polszczyzną Kresową” IX, Warszawa, s. 155–191).
 • Herniczek-Morozowa W. (1975–1976), Terminologia polskiego pasterstwa górskiego, I–III, Wrocław.
 • Hrabec S. (1949), Elementy kresowe w języku niektórych pisarzy polskich XVI i XVII wieku, Toruń.
 • Hrabec S. (1955), O polskiej gwarze wsi Duliby w byłym powiecie buczackim, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” III, Łódź, s. 31–76.
 • Hrinčenko B. (1907–1908), Słovar’ ukrainśkoj movy, I–IV, Kyiv.
 • Jagłowska T. (ok. 1936 / 2004), «Kląkry i klawery», [w:] Gwary Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Filipów pow. Suwałki, (red.) Falińska B., Białystok, s. 43–303.
 • Janeczek A. (1978), Polska ekspansja w ziemi lwowskiej w XIV–XVI w., „Przegląd Historyczny” LXI, s. 597–620.
 • Janów J. (2001), Słownik huculski (oprac. J. Rieger), Kraków.
 • Javorskaja J. (1990), Ostatki polskogo jazyka na Žitomirščine, „Studia nad Polszczyzną Kresową” V, Warszawa, s. 143–150.
 • Kałuski M. (2015), Polskie dzieje Kijowa, Toruń–Melbourne.
 • Kamińska H. (1986), Regionalizmy kresowe w nazwach osobowych dawnych Przemyślan, „Rocznik Przemyski” XIV–XXV, s. 93–114.
 • Karaś H. (1995), Cechy fonetyczne i fleksyjne potocznej polszczyzny mówionej na Łotwie, „Poradnik Językowy” 3, Warszawa, s. 35–55.
 • Karaś H. (1999), O gwarze Kamionki koło Solecznik, „Język Polski Dawnych Krasów Wschodnich” II, Warszawa, s. 77–93.
 • Karaś H. (2002), Gwary polskie na Kowieńszczyźnie, Warszawa – Puńsk.
 • Karaś H. (2004), O polszczyźnie wokół Jeziorosów na Litwie, „Studia nad Polszczyzną Kresową” XI, Warszawa, s. 35–72.
 • Karłowicz J. (ok.1890 / 1984), Podręcznik czystej polszczyzny na Litwinów i Petersburszczan, „Studia nad Polszczyzną Kresową” III, Warszawa, s. 33–81 (do druku przygotowała E. Smułkowa).
 • Karłowicz J. (1900–1911), Słownik gwar polskich, I–VI, Kraków.
 • Karpluk M. (2001–2002), Wyrazy polskie i niemieckie w ukraińskiej gwarze okolic Brodów, „Roczniki Humanistyczne” TN KUL, XLIX–L, s. 167–177.
 • Karpluk M. (2010), Staropolskie studia językoznawcze, Kraków.
 • Karskij J. (1955–1956), Bełorusy. Jazyk bełorusskogo naroda, I–III, Moskva.
 • Kasner M. (1992), Język polski w ustach Litwinki z Puńska, „Język Polski” LXXII, Kraków, s. 178–186.
 • Kellner A. (1946–1949), Východolašská nářečí, I–II, Brno (rec. Urbańczyk S.,1952, [w:] „Rocznik Slawistyczny” XVII, s. 90–104).
 • Kiersnowski R. (1959), O tzw. „ruskich” monetach Bolesława Chrobrego, [w:] Studia historyczne dedykowane Henrykowi Łowmiańskiemu, Warszawa, s. 91–103.
 • Klimek J. (2009), Prolegomena do poloników kijowskich z XVII wieku, [w:] Język polski. Współczesność i historia, VII, Lublin, s. 189–203.
 • Klimek J. (2011), Polonika kijowskie – nierozpoznana odmiana polszczyzny XVII stulecia? Rekonesans, [w:] Badania historyczno-językowe, Kraków, s. 91–101.
 • Kolberg O. (1962–1979), Dzieła wszystkie (wykorzystano tomy: Pokucie, Chełmskie, Przemyskie, Wołyń, Podole, Ruś Karpacka, Ruś Czerwona), Poznań.
 • Kolbuszewski J. (1995), Kresy, Wrocław.
 • Kolbuszewski S. (1977), Jana Karigera słownik polsko-łotewski na tle leksykografii b. Inflant Polskich, Poznań.
 • Kolis N. (1991), Wybrane zagadnienia z fleksji polszczyzny Litwinów puńskich, „Studia nad Polszczyzną Kresową” VI, Warszawa, s. 107–129.
 • Konczewska K. (2012), Eliza Orzeszkowa a Grodzieńszczyzna, [w:] Sekrety Orzeszkowej, Warszawa, s. 172–181.
 • Konczewska K. (2018), Język polski na Grodzieńszczyźnie (w przygotowaniu).
 • Koniusz E. (1992), Studia nad językiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kielce.
 • Koniusz E. (2001), Polszczyzna z historycznej Litwy w «Słowniku gwar polskich» Jana Karłowicza, Kielce.
 • Kostecka-Sadowa A. (2005), Współczesna polszczyzna południowokresowa na przykładzie Mościsk i okolic (uwagi o fonetyce i fleksji), „Język Polski” LXXXV, Kraków, s. 230–241.
 • Kostecka-Sadowa A. (2008), Słownictwo gwar polskich w Mościskach i wsiach okolicznych, [w:] Słownictwo kresowe. Studia i materiały, Warszawa, s. 113–160.
 • Kostecka-Sadowa A. (2015), Rzeczownikowe zapożyczenia wschodniosłowiańskie w gwarach polskich, Kraków.
 • Kość J. (1995), O kształtowaniu się gwar południowokresowych na terenie ziemi chełmskiej w XIX wieku, „Studia nad Polszczyzną Kresową” VIII, Warszawa, s. 179–193.
 • Kość J. (1999), Polszczyna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin.
 • Kowalska D.A. (2004), Język polskich zapisek sądowych z Kamieńca Podolskiego II połowy XVI w., „Studia nad Polszczyzną Kresową” XI, Warszawa, s. 248–278.
 • Krandžalov D. (1963), Valaši na Moravě, Praha.
 • Krasowska H. (2006), Górale Polscy na Bukowinie Karpackiej, Warszawa.
 • Krasowska H. (2012), Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie. Studium socjo-lingwistyczne i leksykalne, Warszawa.
 • Kremer A. (1863 /1999), Słowniczek prowincjonalizmów podolskich ułożony w Kamieńcu Podolskim (reprint: „Język Polski Dawnych Krasów Wschodnich” II, Warszawa, s. 259–340).
 • Kucała M. (1992), Związki leksykalne gwary Więciórki (woj. krakowskie) z literackim językiem słowackim, [w:] Studia z dialektologii polskiej i słowiańskiej, Warszawa, s. 99–104.
 • Kudzinowski C. (poł. XX w.), Słownik dialektu Knyszyna Czesława Kudzinowskiego (rkps), vide: (Rembiszewska 2006, 125–220).
 • Kuraszkiewicz W. (1963), Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa.
 • Kuraszkiewicz W. (1983), Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, Warszawa.
 • Kurzowa Z. (1985), Polszczyzna Lwowa i Kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa.
 • Kurzowa Z. (1993), Język polski Wileńszczyzny i Kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Warszawa – Kraków.
 • Kwaśnicka-Janowicz A. (2005), Polsko-ukraińskie związki leksykalne w zakresie obrzędowości weselnej, Kraków.
 • Kwaśniewska-Mżyk K. (1979), Język Franciszka Karpińskiego, Warszawa – Wrocław.
 • Laskowski R. (1966), Derywacja rzeczowników w dialektach laskich, I: Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa, Wrocław.
 • Laskowski R., Rzepka W., Twardzik W. (2001), Kresowizmy w «Rozmyślaniu przemyskim»: pisownia i wymowa samogłosek średnich /e/, /o/, „Studia nad Polszczyzną Kresową” X, Warszawa, s. 189–215.
 • Laskowski R., Twardzik W. (2005), Samogłoski nosowe w «Rozmyślaniu przemyskim», „Język Polski” LXXXV, Kraków, s. 170–184, 257–267.
 • Lehr [-Spławiński] T. (1914), O mowie Polaków w Galicji wschodniej, „Język Polski” II, Kraków, s. 40–51.
 • Lewaszkiewicz T. (2005), Wymowa typu ojcieć, więć – dac, łokiec w świetle dwudziestowiecznych rękopisów byłych mieszkańców Nowogródka, [w:] Ad perpetuam rei memoriam. Profesorowi Wojciechowi Ryszardowi Rzepce z okacji 65. urodzin, pod red. J. Migdał, Poznań, s. 237–248.
 • Lewaszkiewicz T. (2017), Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Poznań.
 • Linţa E. (1974), Wyrazy polskiego pochodzenia w języku rumuńskim, Wrocław.
 • Litak S. (2006), Atlas Kościoła Łacińskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, Lublin.
 • Lizisowa M.T. (2000), Język «Kodeksu Olszewskiego», Kraków.
 • Łatyszonek O. (2006), Od Rusinów Białych do Białorusinów. U źródeł białoruskiej idei narodowej, Białystok.
 • Łazarenko O. (2006), O sytuacji językowej w kilku polskich wsiach na Kijowszczyźnie na początku lat dwudziestych XX wieku, „Język Polski Dawnych Krasów Wschodnich” III, Warszawa, s. 97–107.
 • Łesiów M. (1957), System fonetyczny gwary hutniańskiej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” V, Łódź, s. 131–153.
 • Łesiów M. (1959), Uwagi o fleksji i składni gwary hutniańskiej, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” VI, Łódź, s. 95–112.
 • Łesiów / Łesiv M. (1997), Ukrainśki hovirki u Polšči, Varšava.
 • Łętowski A. (1915), Błędy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie, Wilno.
 • Łoś J. (1922), Początki piśmiennictwa polskiego, Lwów.
 • Łowmiański H. (1932 / 1985), Geografia polityczna Bałtów w dobie plemiennej, [w:] Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, Wilno 1931–1932, I, s. 1–128 (reprint: „Lituano-Slavica Posnaniensia” I, 1985, s. 7–105).
 • Łukasik S. (1938), Pologne et Roumanie, Paris.
 • Makowiecki S. (1672 / 2008), Relacja Kamieńca wziętego przez Turków w roku 1672, oprac. P. Borek, Kraków.
 • Malinowski L. (1895), O języku komedyj Franciszka Bohomolca, „Rozprawy Akademii Umiejętności” XXIV, s. 98–126.
 • Małecki M. (1938), Język polski na południe od Karpat, Kraków.
 • MAGP, Mały atlas gwar polskich, I–XII, oprac. przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie pod kier. K. Nitscha, Wrocław 1957–1970.
 • Marcinkiewicz J. (2003), Polsko-litewskie kontakty językowe na Suwalszczyźnie, Poznań.
 • Martel A. (1938), La langue polonaise dans les Pays Ruthènes, Lille.
 • Minikowska T. (1980), Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej XVI wieku, Warszawa.
 • Morita K. (2005), Przemiany socjolingwistyczne w polskich społecznościach na Litwie (region trocki) i Białorusi (region iwieniecki), Warszawa.
 • Moszyński K. (1926), Nowogródzkie pod względem etnograficznym, [w:] Nowogródzkie, Warszawa, s. 9–15.
 • Moszyński L. (1980), Z zagadnień słowotwórstwa prasłowiańskich nazw plemiennych, [w:] Etnogeneza i topogeneza Słowian. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Komisję Slawistyczną przy Oddziale PAN w Poznaniu w dniach 8–9 XII 1978, red. I. Kwilecka, Poznań, s. 65–74.
 • Nestor (ok. 1113), Povest’ vremennyχ let [tzw. Kronika Nestora], (wyd.) D. Liχačev, Moskwa 1999.
 • Niezabitowska A. (1969), Góral w historii i dialektach języka polskiego, „Onomastica” XIV, nr 1–2, s. 162–174.
 • Nosovič I. (1870), Słovar’ bełorusskago narečija, Petersburg (reprint: Minsk 1983).
 • Nowowiejski B. (1989), Fonetyka polszczyzny sokólskiej, [w:] Studia językowe z Białostocczyzny, pod red. I. Maryniakowej i E. Smułkowej, Warszawa, s. 113–140.
 • Nowowiejski B., red., (2009), Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe z Polski północno-wschodniej: Osipowicz A., Słowniczek gwary augustowskiej, s. 57–130; Czarkowski L., Słownik gwary ludowej w ziemi drohickiej, s. 142–219, Białystok.
 • Ochmański J. (1981), Litewska granica etniczna na wschodzie od epoki plemiennej do XVI wieku, Poznań.
 • Olma M. (2006), Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława Chodźkiewicza. Analiza pragmalingwistyczna, Kraków.
 • Osipowicz A. vide Nowowiejski B., red., (2009).
 • Ostapczuk O. (1999), O języku polskim w obwodzie winnickim na Podolu, „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich” II, Warszawa, s. 139–164.
 • Ostrówka M. (1996), Współczesna sytuacja językowa Polaków na Łotwie (w okolicach Dyneburga), „Acta Baltico-Slavica” XXIII, Warszawa, s. 101–111.
 • Ostrówka M. (1999), O języku polskim w okolicach Indrycy, „Acta Baltico-Slavica” XXIV, Warszawa, s. 295–305.
 • Ostrówka M. (2000), O języku polskim w okolicy Krasławia, „Acta Baltico-Slavica” XXV, Warszawa, s. 115–121.
 • Palinciuc-Dudek E. (2011), Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX–XX wieku, Kraków.
 • Paršuta J. (1973a), Statističeskoje opisanije morfologii polskoj reči žitelej derevni Darvinieki Madonskogo rajona Łatvijskoj SSR, [w:] Polskije govory v SSSR, I, red. V. Verenič, Minsk, s. 44–65.
 • Paršuta J. (1973b), Głagoł v polskoj reči žitelej derevni Darvinieki [...], [w:] Polskije govory v SSSR, II, red. V. Verenič, Minsk, s. 97–112.
 • Paršuta J. (1984), O dialektnoj leksike polskich govorov na territorii Łatvijskoj SSR, „Studia nad Polszczyzną Kresową” III, Warszawa, s. 133–145.
 • Paryl W. (1999), O zmianach w mowie przesiedleńców ze wsi Święty Józef na Pokuciu, „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich” II, Warszawa, s. 413–427.
 • Paryl W., Mieszczankowska M. (2004), Słownik gwary przesiedleńców ze wsi Tuligłowy koło Komarna, Kraków.
 • Parylak P. (1877 / 1999), Prowincjonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach, (reprint: „Język Polski Dawnych Krasów Wschodnich” II, Warszawa, s. 341–363).
 • Paszkiewicz B. (2003), Pod znakiem „Omegi”, Warszawa.
 • Paszkiewicz H. (1930), Regesta Lithuaniae, Warszawa.
 • Pawłowski E. (1955), Gwara podegrodzka wraz z próbą wyznaczenia południowo-zachodniej granicy gwar sądeckich, Wrocław – Kraków.
 • Pawłowski E. (2002), Osobliwości regionalnego języka Muszyny i Tylicza, „Studia Linguistica”, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, s. 75–115 (oprac. L. Bednarczuk).
 • Pelcowa H. (2001), Interferencje leksykalne w gwarach Lubelszczyzny, Lublin.
 • Petrowowa z Rymszewiczów J. (1902), Wzorce mowy szlachty drobnej i chłopów w okolicach Nowoaleksandrowska (Jeziorosy) w gub. kowieńskiej, „Wisła” XVI, s. 672.
 • Pigoń S. (1970), Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa.
 • Pihan A. (1988), Język Józefa Ignacego Kraszewskiego a polszczyzna ogólna i kresowa w XIX wieku, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, pod red. J. Brzezińskiego, Zielona Góra, s. 111–127.
 • Popławska N. (2006), Język polskiej inteligencji w Kijowie, „Język Polski Dawnych Krasów Wschodnich” III, Warszawa, s. 109–127.
 • Potkański K. (1914), Studia osadnicze. Pisma pośmiertne, Kraków.
 • Radyszewśkyj R. (1996), Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku, Kraków.
 • Reczek J., Twardzik W. (1970), Najstarsze staropolskie tłumaczenie Ortyli magdeburskich, I, Wrocław.
 • Reinfuss R. (1945), Pogranicze krakowsko-góralskie w świetle dawnych i najnowszych badań etnograficznych, „Lud” XXXVI, s. 222–255.
 • Rembiszewska D.K. (2006), Słownik dialektu knyszyńskiego Czesława Kudzinowkiego, Łomża.
 • Rembiszewska D.K. (2007), Dynamika rozwoju gwary Knyszyna i okolic na Podlasiu w XX wieku, Łomża.
 • Rieger J. (2001), Fragmenty ksiąg sądowych Kamieńca Podolskiego z połowy XVI w., „Studia nad Polszczyzną Kresową” X, Warszawa, s. 295–304.
 • Rieger J. (2002), Język polski na Ukrainie w XX wieku, [w:] Język polski na Ukrainie w końcu XX wieku, red. J. Rieger, I. Cechosz, E. Dzięgiel, I, Warszawa – Kraków 2002, s. 11–52.
 • Rieger J. (2011), Ukraińskie interferencje w słownictwie polszczyzny w Galicji, [w:] Ukrainśka mova v Hałyčyni: istoryčnyj vymir, Lviv, s. 107–123.
 • Rieger J. (2017), Czego nie wiemy o polszczyźnie kresowej XX i XXI wieku?, „Slavia Orientalis” LXVI, s. 519–523.
 • Rieger J. (2018), Język polski na Kresach (w przygotowaniu).
 • Rudnicki S. (2000), Gwara polska wsi Korczunek koło Żytomierza, Warszawa.
 • Rudzīte M. (1969), Latyšskaja dialektologija, Rīgā.
 • Rykiel I. (1963), O języku Wilczków – mieszczan lwowskich XVII wieku, „Poradnik Językowy” 1, Warszawa, s. 32–39.
 • Safarewicz J. (1956), Litewskie nazwy miejscowe na -iszki, „Onomastica” II, s. 15–63.
 • Safarewiczowa H. (1971), Polszczyzna XVIII wieku w podręczniku gramatyki polskiej M. Siemiginowskiego (Kijów 1791), Wrocław.
 • Sajewicz M. (2013), Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w powiecie hajnowskim na Białostocczyźnie na tle ogólnopolskim, Lublin.
 • Saloni A. (1914), Zaściankowa szlachta polska w Delejowie, [w:] „Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” Akademii Umiejętności, XIII, s. 3–151.
 • Sawaniewska-Mochowa Z. (1991; 1995), Bibliografia prac o polszczyźnie kresowej, „Studia nad Polszczyzną Kresową” VI, Warszawa, s. 223–254; VIII, Warszawa, s. 265–282.
 • Sawaniewska-Mochowa Z. (2002), Ze studiów nad socjolektem drobnej szlachty kowieńskiej XIX wieku, Bydgoszcz.
 • Sawaniewska-Mochowa Z., Zielińska A. (2007), Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Seiffert-Nauka I. (1992), Dawny dialekt miejski Lwowa, cz. I. Gramatyka, Wrocław.
 • SGP – vide Karłowicz J. (1900–1911).
 • Siatkowski J. (1963), Dialekt czeski okolic Kudowy, I–II, Wrocław.
 • Sierociuk J. (1994), Niektóre problemy słowotwórstwa gwar wschodniopolskich (przyczynek do zagadnienia kresowizmów), „Studia nad Polszczyzną Kresową” VII, Warszawa, s. 151–158.
 • Sławski F. (1952–1982), Słownik etymologiczny języka polskiego, I–V, Kraków.
 • Sławski F. (1999), Słownictwo Juliusza Słowackiego, „Język Polski” LXXIXI, Kraków, s. 332–338.
 • Smułkowa E., red. (2009–2011), Brasławszczyzna – Pamięć i współczesność, I: Historia regionu, charakterystyka socjolingwistyczna, świadectwa mieszkańców, II: Słownictwo dwujęzycznych mieszkańców rejonu (Słownik brasławski), Warszawa.
 • Sowa F. (1990), System fonologiczny polskich gwar spiskich, Kraków.
 • SSM, Słovnik staroukrainśkoj movy XIV–XV st., I–II, Kyiv 1977–1978.
 • Stang C. (1935), Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen, Oslo.
 • Stang C. (1939), Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk, Oslo.
 • Stankiewicz S. (1936), Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej, cz. I, do roku 1830, Wilno.
 • Stieber Z. (1949), Toponomastyka Łemkowszczyzny, II. Nazwy terenowe, Łódź.
 • Stieber Z. (1974), Problem pochodzenia dialektów wschodniosłowackich, [w:] tenże, Świat językowy Słowian, Warszawa, s. 191–203.
 • Stryjkowski M. (1575–1578), O początkach [...] narodu litewskiego [...], wyd. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
 • Stryjkowski M. (1582), Kroniki polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi, Królewiec 1582; (2. wyd., Warszawa 1846; reprint: 1980).
 • Szpiczakowska M. (2001), Fonetyczne i fleksyjne cechy języka Pana Tadeusza Adama Mickiewicza na tle normy językowej XIX wieku, Kraków.
 • Szwejkowska H. (1934), O pomieszaniu rodzajów w czasie przeszłym u litewskich Polaków, „Język Polski” XIX, Kraków, s. 183–184.
 • Szwejkowska H. (1936), Dodatkowe uwagi o regionalizmach Mickiewicza, „Język Polski” XXI, Kraków, s. 109–111.
 • Tekielski K. (1983), Osobliwe formy bezokolicznika w polszczyźnie wileńskiej, „Prace Językoznawcze” IV, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, s. 187–190.
 • Truszkowski W. (1996), Wiadomości o Polsce w dziennikach podróży rumuńskiego mnicha z roku 1850, [w:] Collectanea Slavica, red. F. Sławski, Kraków, s. 79–96.
 • Trypućko J. (1955–1957), Język Władyslawa Syrokomli. Przyczynek do dziejów polskiego języka literackiego w wieku XIX, I–II, Uppsala.
 • Turska H. (1930), Język Jana Chodźki. Przyczynek do historii języka polskiego na obszarze północno-wschodnim Rzeczypospolitej, Wilno.
 • Turska H. (1939/1982), O powstaniu polskich obszarów językowych na Wileńszczyźnie, „Studia nad Polszczyzną Kresową” I, Warszawa, s. 19–121.
 • Tymborowska G. (1999a), Uwagi o gwarze Czerwone Chatki w Żytomierskiem, „Studia nad Polszczyzną Kresową” IX, Warszawa, s. 111–129.
 • Tymborowska G. (1999b), Gawędy pana Franciszka z Żytomierza, „Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich” II, Warszawa, s. 245–257.
 • Ułaszyn H. (1947), Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec, Łódź.
 • Ułaszyn H. (1985), Polska gwara szkolna w Humaniu, „Język Polski” LXV, Kraków, s. 241–257.
 • Urbańczyk S. (1963), Charakterystyka staropolskich zapożyczeń wyrazowych z języka ukraińskiego, [w:] Studia linguistica in honorem T. Lehr-Spławiński, red. T. Milewski, J. Safarewicz, F. Sławski, Warszawa, s. 437–444.
 • Urbańczyk S. (1983), Polski kresowy dialekt literacki, „Z Polskich Studiów Slawistycznych. Językoznawstwo” VI , Warszawa, s. 435–443.
 • Vasilevskaja M. (1985), Bełorussija v pečati XVI, XVII, XVIII stoletija. Bibliografičeskij ukazatel na inostrannyx jazykach, I–III, Minsk.
 • Verenič V. (1990), Polskoje-bełorusskoje jazykovoje vzaimoidejstvije (na materiale mazurskogo ostrovnogo govora v Poles’je), „Studia nad Polszczyzną Kresową” V, Warszawa, s. 7–141.
 • Wajda L. (1976), Pogranicze gwarowe góralsko-lachowskie, „Prace Językoznawcze” III. Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kraków, s. 273–290.
 • Waszkis H. (1973), Język utworów Juliana Ursyna Niemcewicza, „Rozprawy Komisji Językowej”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, IX, s. 171–217.
 • Węgier J. (1969), Język Franciszka Bohomolca, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo” IV, s. 233–288.
 • Węgorowska K. (2004), Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów północno-wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra.
 • Wiśniewska H. (1975), Polszczyzna przemyska wieków XVII–XVIII, Wrocław.
 • Witkowski W. (1996 / 1997), Polonizmy w języku staroukraińskim, „Annales UMCS”, FF, XIV/XV, s. 133–146.
 • Wróblewski P. (1981), Regionalizmy w języku inteligencji białostockiej, [w:] Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, pod red. H. Kurkowskiej, Warszawa, s. 309–320.
 • Zajas K. (2008), Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków.
 • Zakhutska O. (2015), Polszczyzna drobnoszlacheckiej wsi Siaberka na Wołyniu. Słownictwo, Warszawa.
 • Zaleski J. (1969–1975), Język Aleksandra Fredry, I–II, Kraków.
 • Zaręba A. (1969–1998), Atlas językowy Śląska, I–IX, Kraków–Warszawa.
 • Zaręba A. (1983), Pisma polonistyczne i slawistyczne, Kraków.
 • Zaręba A. (1988), Szkice z dialektologii śląskiej, Katowice.
 • Zdancewicz T. (1963), Gwary powiatu sejneńskiego na tle procesów osadniczych, [w:] Materiały do dziejów ziemi sejneńskiej, t. 1, pod red. J. Antoniewicza, Białystok, s. 231–266.
 • Zdancewicz T. (1966), Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań.
 • Zdancewicz T. (1980), Mazurzące gwary suwalskie, I. Gwarowe cechy polskie (fonetyka, słowotwórstwo), Warszawa – Poznań.
 • Zdaniukiewicz A.A. (1972), Gwara Łopatowszczyzny, Wrocław.
 • Zdaniukiewicz A.A. (1982), Charakterystyka konsonantyzmu gwar wileńskich, „Język Polski” LXII, Kraków, s. 270–282.
 • Zdaniukiewicz A.A. (1983a), Samogłoski nosowe w gwarach wileńskich, „Poradnik Językowy” 1, s. 17–24.
 • Zdaniukiewicz A.A. (1983b), System wokaliczny gwar wileńskich a język białoruski, „Z Polskich Studiów Slawistycznych. Językoznawstwo” VI, Warszawa, s. 475–483.
 • [Zdaniukiewicz A.A.] (1999), Archiwum fonograficzne Alojzego Adama Zdaniukiewicza, „Acta Baltico-Slavica” XXIV, Warszawa, s. 337–359 (oprac. L. Bednarczuk).
 • Zielińska A. (2002), Polska mniejszość na Litwie Kowieńskiej. Studium socjolingwistyczne, Warszawa.
 • Ziłyński J. (1927), Samogłoski nosowe w gwarze wsi Krasna, „Prace Filologiczne” XII, Warszawa, s. 375–394.
 • Ziłyński J. (1932), Opis fonetyczny języka ukraińskiego, Kraków.
 • Zinkevičius Z. (1992), A Polish-Yatvingian vocabulary, „Linguistic and Oriental Studies from Poznań” I, s. 99–133.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07480709-5ec1-4a74-bbb6-b892736e5539
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.