PL EN


2017 | 4 | 7-29
Article title

Norweski „hotel skansenowski”, czyli o połączeniu funkcji kulturowej z komercyjną

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bardzo szybko postępujące procesy globalizacyjne, stały się tak bardzo powszechne, że wręcz niedostrzegalne, mają swoje skutki w różnych dziedzinach życia. Z jednej strony związane są z gospodarką, czy wzrostem współzależności politycznej poszczególnych państw. Z innej natomiast wiążą się ściśle z silnymi przemianami społeczno-kulturowymi. Prowadzą bowiem do zaniku więzi społecznych, tworzenia się globalnego społeczeństwa, a co za tym idzie utraty tożsamości lokalnej, którą zastępuje tożsamość globalna. Dlatego niezwykle istotnym staje się pielęgnowanie i promowanie wiedzy o własnym pochodzeniu, związane nie tylko z elementami kultury materialnej, ale również dorobku duchowego. Miejscami, które skupiają oba elementy dziedzictwa kulturowego są skanseny. Umiejętne wykorzystanie tego dorobku poszczególnych społeczności daje ogromne możliwości, nie tylko zapewnia opiekę i ochronę tej bezcennej spuścizny, ale również stymuluje rozwój społeczno-gospodarczy. W związku z tym przed turystyką pojawiają się coraz to nowe wyzwania. Współczesna turystyka zapewniać musi nie tylko atrakcyjną, a jednocześnie konkurencyjną ofertę dla zwiedzających, ale również zadbać o własną wystarczalność w ujęciu ekonomicznym.
Year
Issue
4
Pages
7-29
Physical description
Dates
published
2017-08-25
Contributors
 • Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski
References
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z., 2007, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, s. 43
 • Czajkowski J., 1980, Wybrane zagadnienia metodologiczne dotyczące urządzania ekspozycji skansenowskich, „Acta Scansenologica”, t. 1, s. 29-39
 • Czajkowski J., 1984, Muzea na wolnym powietrzu w Europie, KAW, Rzeszów, s. 5
 • Dudziak S., 2016, Zjawisko intersektorowości turystyki na przykładzie wzajemnych powiązań branży hotelarskiej z kulturą, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych”, nr 20(1), s. 47-49
 • Duriasz-Bułhak J., Połomski K., Potok A. (red.), 2011, Rzecz o dziedzictwie na wsi. Rady, przykłady, informacje, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa, s. 9-14
 • Gaworecki W.W., 2000, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s.79
 • Hełpa-Liszkowska K., 2013, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego, „Studia Oeconomica Posnaniensia, vol.1, nr 6(255), Poznań, s. 5-12
 • Kachniewska M.A., 2014, Czynniki wyboru lokalizacji konferencji i kongresów w ocenie polskich organizatorów [w:] Celuch K. (red.), Zarządzanie i organizacja w przemyśle spotkań w Polsce. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Warszawa, s. 37-49
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, PWE, Warszawa, s. 74
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483)
 • Kowalska M., 2010, Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju społeczno-gospodarczego podgórskich gmin w Małopolsce, „Krajobrazy rekreacyjne- kształtowanie, wykorzystanie, tranformacja. Problemy ekologii krajobrazu”, t. XXVII, s. 447-449
 • Kozak M.W., 2008, Dwory, pałace i zamki-kosztowne pamiątki czy zasób rozwoju?, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(32), s. 108
 • Kurzątkowski M., 1978, Skansen ożywiony-imitacja, inscenizacja czy mistyfikacja [w:] Czajkowski J. (red.), Międzynarodowa Konferencja Skansenowska, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku- materiały, Sanok, s. 73-81
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 1992, Geografia turystyki Polski, Warszawa, s.73-75
 • Mikos von Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, wyd. Kultour.pl, Poznań, s. 63, 123-130,146, 239-285
 • Pawlicz, A., Sidorkiewicz M., 2013, Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego [w:] Dominiki P. (red.), Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie, s. 195-196
 • Pisarski Z., 1993, Wybrane problemy zarządzania parkami narodowymi w różnych krajach europejskich, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 6, s. 5-19
 • Rouba R., 2010, Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 7
 • Stasiak A., 1998, Funkcja turystyczna polskich skansenów, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 37, s. 67-72
 • Werczyński D., 2014, Skansen jako produkt turystyczny. Analiza wybranych przykładów, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja”, nr 1(13), s. 157-161
 • Wicher-Jesionowska K., 1978, Organizacja imprez folklorystycznych jako jedna z metod ożywienia ekspozycji skansenu na przykładzie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu-Bierkowicach, [w:] Midura F. (red.), Międzynarodowa konferencja skansenowska w Polsce, Sanok, s. 95-104
 • Witkowski C., Kachniewska M., 2005, Hotelarstwo cz. III. Hotelarstwo w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, s. 8
 • Ziółkowska-Weiss K., 2012, Innowacyjność w hotelarstwie z uwzględnieniem adaptacji obiektów zabytkowych na bazę noclegową, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica” nr III, s. 43
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., nr 162 poz.1568)
 • http://byrkjedalstunet.no [21.02.2017]
 • http://sjp.pl/skansen [18.02.2017]
 • https://www.facebook.com/byrkjedalstunet/ [21.02.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-074a2896-924c-467a-aa4c-cfebe8911022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.