Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 117-126

Article title

Kampus AGH w Krakowie oraz tereny pobliskich parków w aspekcie oceny stopnia rewitalizacji

Content

Title variants

EN
AGH-UST campus area in Kraków and neighbouring parks in the aspect of the assessment of their revitalisation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Kampus AGH leży w pobliżu centrum miasta Krakowa. W jego obrębie znajdują się liczne tereny sportowe, kawiarnie, restauracje oraz kluby. Sąsiaduje on z dwoma dużymi obszarami zieleni miejskiej: Parkiem Jordana i Parkiem Krakowskim, popularnymi terenami rekreacyjnymi. Te powstałe pod koniec XIX w. parki, niegdyś bardzo nowoczesne, w latach powojennych zaczęły podupadać. W latach 90. XX wieku podjęto ich rewitalizację, która trwa do dziś. Prowadzi się też skuteczną rewitalizację samego terenu Kampusu. Procesowi temu często przeszkadzają złe wzorce behawioralne użytkowników. W pracy badano stopień zaśmiecenia terenu. Wybrano trzy obszary o zróżnicowanym stopniu atrakcyjności na terenie kampusu AGH i w jego pobliżu: Park im. dra Henryka Jordana, Miasteczko Studenckie oraz budynki uczelniane wraz z Parkiem Krakowskim. Badania prowadzono w październiku 2013r. Stosując metodę Saaty‟ego do obliczenia względnych wag czynników i oceniając ilość śmieci porównano trzy strefy, mając na uwadze ich atrakcyjność. Najatrakcyjniejsza okazała się strefa budynków uczelnianych, natomiast teren parków spotkał się z mniejszym zainteresowaniem, choć różnice były niewielkie. Park Jordana był najmniej zaśmieconym obszarem. Sam proces rewitalizacji należy ocenić dobrze, natomiast problemem pozostaje utrzymanie terenu w dobrym stanie. Dlatego też istotnego znaczenia nabiera edukacja proekologiczna studentów.
EN
The AGH-UST campus is located within walking distance of the city centre in Kraków and offers a wide range of sports facilities, cafés, restaurants, and student clubs. There are two large green areas near the campus: (1) Henryk Jordan Park (Park Jordana), (2) Park Krakowski, both popular recreational areas. These established at the end of the 19th century parks, once very modern, began to decline after World War II. Revitalisation of the parks has been ongoing since the 1990s. The campus area has also been undergoing revitalisation. This process is often hampered by bad behavioural patterns of local residents. Thus, an assessment of the amount of waste in areas of different attractiveness in the AGH campus area was carried out. Three zones were identified: (1) Henryk Jordan Park, (2) student dormitories, (3) university facilities. The research was carried out in October of 2013. The three zones were compared in terms of their attractiveness. Saaty‟s Method was applied to calculate relative weights. The amount of waste was also analysed. The most attractive part of the campus turned out to be the area with main university buildings, while the local parks seemed to be less attractive, although the differences were small. The smallest amount of waste was found in Jordan‟s Park. The very process of revitalisation should be assessed positively, but the problem is to keep the area in good shape. Thus, the environmental education of university students is important in this case.

Year

Issue

2

Pages

117-126

Physical description

Dates

published
2014-06

Contributors

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
author
 • Absolwentka, Uniwersytet w Zagrzebiu

References

 • Billert A., 2004, Centrum staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji; źródło: http://www.zary.pl, data dostępu: 17.06.2014.
 • Bray L., 2004, Green Spaces...Safer Spaces. Anti-social behaviour in green spaces; źródło: https://www.newcastle.gov.uk, data dostępu: 18.06.2014.
 • Bryx M., 2013, Rewitalizacja przestrzeni akademickiej, Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy 10, z. 1, 7-14.
 • Dobrowolski J.W., 2010, 20-lecie działalności Uniwersytetu Otwartego AGH jako próba interdyscyplinarnej edukacji wszystkich grup wiekowych dorosłych słuchaczy, [w:] Aleksander T. (red.), Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego: materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego. Kraków, 23–24 czerwca 2009, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, (Monograficzna Seria Wydawnicza – Biblioteka Pedagogiki Pracy; t. 23), Radom.
 • Dybiec J., 2007, Henryk Jordan – uczony – profesor i obywatel, [w:] Bukowiec M. (red.), Henryk Jordan. Humanistyczne wyzwanie naszych czasów, Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 17–18 maja 2007 r. dla uczczenia 100. Rocznicy śmierci Henryka Jordana i 80-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków.
 • Goepel K.D., 2013, BPMSG AHP Excel Template with multiple Inputs; źródło: http://bpmsg.com, data dostępu: 27.05.2014.
 • Hulicka A., 2012, Funkcje zabytkowych parków miejskich na przykładzie Krakowa, [w]: Kosmala M. (red. nauk.), Zieleń a klimat społeczny miasta, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, s. 247-158.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kos Z., 2006, Miejski Park im. Dra Henryka Jordana w Krakowie, Wydawnictwo Towarzystwa Parku im. Dra Henryka Jordana w Krakowie, Kraków.
 • Kos Z. Historia Parku, dokument elektroniczny; źródło: http://www.parkjordana.org, data dostępu: 19.06.2014.
 • Kronenberg J., Bergier T. (red.), 2010, Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.
 • Orlewicz-Musiał M., Wagner A., 2012,Rola terenów zieleni w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Błoń Krakowskich i Parku im. Dra Henryka Jordana w Krakowie, [w:] Kosmala M. (red. nauk.), Zieleń a klimat społeczny miasta, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Toruń, s. 147-158.
 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Poznań.
 • Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill.
 • Wagner A., Orlewicz-Musiał M., 2011,Zbiorniki rekreacyjne na terenie Krakowa na przestrzeni dziejów, [w:] Miasta wracają nad wodę, pod red. M. Kosmali, Monografia, Toruń, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział, s. 197-206.
 • AGH: http://www.agh.edu.pl; data dostępu: 19.06.2014.
 • EkoNews: http://www.ekonews.com.pl/pl; data dostępu: 19.06.2014.
 • Park Jordana: http://www.parkjordana.org; data dostępu: 19.06.2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-074aa4ab-28e5-4028-9f08-6e36e5fc2a92
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.