PL EN


2019 | 67 | 7: Słowianoznawstwo | 7-19
Article title

Perspektywy badań nad rosyjsko-polskim dyskursem prasowym

Authors
Title variants
EN
Prospects of Research on the Russian-Polish Press Discourse
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy rosyjsko-polskiego dyskursu prasowego, funkcjonującego za pośrednictwem przekładu. Podstawę materiałową stanowią przełożone na język polski rosyjskie teksty medialne zamieszczane w dwutygodniku (wcześniej tygodniku) „FORUM”. Autorkę interesują więc relacje przekładowe i przestrzeń międzytekstowa jako płaszczyzna dialogu w komunikacji międzyjęzykowej Rosjan i Polaków, prowadząca do poznania opinii mediów rosyjskich. Refleksja nad aktualnym rosyjsko-polskim dyskursem prasowym funkcjonującym za pośrednictwem przekładu winna zatem oscylować wokół udziału poszczególnych tekstów w (językowej, dyskursywnej) interpretacji rzeczywistości, z włączeniem wymiaru aksjologicznego, wartości stosowanych modyfikacji tekstowych wpływających na stopień symetrii obu tekstów, a także możliwości interpretacyjnych, uwzględniających kompetencje (między)kulturowe i komunikacyjne uczestników komunikacji.
EN
The article concerns the Russian-Polish press discourse, functioning via translation. The material basis are the Russian media texts translated into Polish from a biweekly (previously a weekly magazine) FORUM. The author is therefore interested in translation relations and the inter-text space as a platform for dialogue in interlingual communication between Russians and Poles, leading to understanding of the opinions of the Russian media. Reflection on the current Russian-Polish press discourse functioning via translation should therefore oscillate around the participation of individual texts in the (linguistic, discursive) interpretation of reality, including the axiological dimension and the value of the applied text modifications influencing on the degree of symmetry of both texts, as well as interpretative options which take into account (inter)cultural and communicative competences of the communication participants.
Contributors
author
References
 • Bilut-Homplewicz, Zofia. „Intertekstualność i interdyskursywność w germanistycznej lingwistyce dyskursu”. Dyskurs i jego odmiany. Red. Bożena Witosz, Katarzyna Sujkowska-Sobisz, Ewa Ficek. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2016. 329-338.
 • Czachur, Waldemar. „Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji”. Tekst i Dyskurs 4 (2011): 79-97.
 • Gajda, Stanisław. „Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny”. Język w mediach masowych. Red. Jerzy Bralczyk, Katarzyna. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa: Rada Języka Polskiego, 2000. 19-27.
 • Goban-Klas, Tomasz. Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa, 2008.
 • Hauser, Stefan. „Teksty medialne w ujęciu kontrastywnym i kulturowym. Rozważania metodologiczne i przykładowa analiza”. Tekst i Dyskurs 5 (2012): 127-154.
 • Kita, Małgorzata. „Dyskurs prasowy”. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk. Kraków: Universitas, 2013. 199-288.
 • Lappo, Irina. „Uprzedzenia a media: recepcja wydarzeń na Dubrowce (analiza internetowej listy dyskusyjnej)”. Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń. Red. Andrzej de Lazari, Teresa Rogozińska. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódziego; Zakład Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego 2006. 323-333.
 • de Lazari, Andrzej, „Polskie i rosyjskie zaprogramowanie kulturowe”. Polacy i Rosjanie. Przezwyciężanie uprzedzeń. Red. Andrzej de Lazari, Teresa Rogozińska. Łódź: Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu Łódziego; Zakład Psychologii Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006. 147-155.
 • de Lazari, Andrzej. „Recepta na dobre stosunki polsko-rosyjskie”. Polacy – Rosjanie: wzajemne relacje. Red. Aleksandra Kminikowska, Elżbieta Pękała. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2007. 142-154.
 • McQuail, Denis. Teoria komunikowania masowego. Tłum. Marta Bucholc, Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Mikułowski Pomorski, Jerzy. Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków: Universitas, 2006.
 • Nowak, Paweł, Tokarski Ryszard, „Medialna wizja świata a kreatywność językowa”. Kreowanie światów w języku mediów, Red. Paweł Nowak, Ryszard Tokarski. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007. 9-35.
 • Paepcke, Fritz. „Rozumienie tekstu a przekład”. Współczesne teorie przekładoznawcze. Antologia. Red. Piotr Bukowski, Magda Heydel. Kraków: Universitas, 2009. 335-346.
 • Patocka-Sigłowy, Urszula. „Wizerunek Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa na łamach wybranych numerów tygodnika Wprost”. Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce. Red. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2011. 271-288.
 • Piekot, Tomasz. Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków: Universitas, 2006.
 • Pstyga, Alicja. „Nowe derywaty wartościujące w wypowiedziach publicznych (na materiale języka polskiego i rosyjskiego)”. Współczesna komunikacja językowa. Najnowsze zmiany w leksyce i słowotwórstwie języków słowiańskich, Red. Zofia Rudnik-Karwatowa. Warszawa: SOW, 2008. 213-226.
 • Pstyga, Alicja. Przekład w komunikowaniu medialnym. Wybrane zagadnienia na podstawie polskich przekładów rosyjskich tekstów prasowych. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2013.
 • Pstyga, Alicja. „Współczesna Rosja w polskim dyskursie medialnym”. Rosja w krysztale. Rozważania, fakty i miraże. Red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska, Karolina Rutecka, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2014. 446-461.
 • Pstyga, Alicja. „Problemy interpretacji tekstu: integracja metodologiczna we współczesnym językoznawstwie słowiańskim”. Współczesne językoznawstwo słowiańskie. Teoria i metodologia badań. T. 2. Metody analizy i opisu jednostek leksykalnych i tekstowych. Red. Elena Koriakowcewa, Siedlce: Wydawnictwo UPH w Siedlcach, 2016. 103-111.
 • Pstyga, Alicja. „Rzeczywistość medialna i medialny punkt widzenia a przekład”. Międzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego. Red. Alicja Pstyga, Urszula Patocka-Sigłowy. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2017. 125-142.
 • Wojtak, Maria. Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.
 • Wojtak, Maria. Rozłożone gazety. Studia z zakresu prasowego dyskursu, języka i stylu. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015.
 • Żydek-Bednarczuk, Urszula. „Dyskurs medialny”. Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej. Red. Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk, Kraków: Universitas, 2013. 179-197.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-074b9ca7-3d60-4238-901e-9682ec815a44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.