PL EN


2017 | 54 | 169-183
Article title

Recepcja dokumentu „Nauczanie i wychowanie chrześcijańskie w parafii - I (XIV) Synodu Archidiecezji Warmińskiej” wśród nauczycieli religii

Content
Title variants
EN
RECEPTION OF DOCUMENT “CHRISTIAN TEACHING AND EDUCATION IN THE PARISH OF I (XIV) SYNOD OF THE ARCHDIOCESE OF WARMIA” AMONG TEACHERS OF RELIGION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Piąta rocznica zakończenia prac Synodu i ukazania się drukiem dokumentów synodalnych jest sprzyjającą okolicznością do pogłębionej refleksji na temat znajomości wskazań i przypomnienia najważniejszych jego założeń. Podczas obrad synodalnych trwała ożywiona dyskusja m.in. nad katechezą i dostosowaniem jej do zmieniającej się sytuacji Kościoła warmińskiego i powszechnego, co znalazło odzwierciedlenie w dokumentach synodalnych. Okres pięciu lat wydaje się wystarczająco długi, aby ocenić stan znajomości dokumentu i realizacji wskazań w nim zawartych. Stąd podjęto badania, na podstawie których możliwe było sprawdzenie recepcji tego dokumentu wśród nauczycieli religii, zatrudnionych na terenie archidiecezji warmińskiej.
EN
The fifth anniversary of the completion of the work of the Synod and the appearance of Synod's documents is a good occasion for a profound reflection on the knowledge of indications and for reminding of its most important objectives. During the Synod a lively discussion took place, among other things, on the catechesis and adapting it to the changing situation of the Warmia and universal church, as it was reflected in the documents of the Synod. A period of five years seems long enough to assess the state of knowledge of the document and the implementation of its directions. Therefore, it becomes also a useful opportunity to check the reception of this document among religious teachers employed in the Archdiocese of Warmia.
Year
Issue
54
Pages
169-183
Physical description
Contributors
References
 • Ankiety katechetyczne z lat 2011-2016, Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Teczka „Ankiety katechetyczne”.
 • Bielinowicz A., Notatka pisemna z rozmowy z przewodniczącym Komisji Wychowania i Nauczania ks. Wiesławem Więckiem, Archiwum Wydziału Nauki Katolickiej, Teczka: I Synod Archidiecezji Warmińskiej.
 • Dudziak J., Synod diecezjalny, jego struktura i rola w Kościele partykularnym (Refleksja kanonistyczno-pastoralna), Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne 16 (1984), s. 47-80.
 • Dullak K., I(XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006–2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2013.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska O katechizacji w naszych czasach „Catechesi tradendae”, Rzym 1979, 16.
 • Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, 226.
 • Rozkrut T., Synod diecezjalny w Kościele, Tarnów 2002.
 • Sitarz M., Synod diecezjalny w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Zarys problematyki, Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 27 (2014), s. 91-106.
 • Sztafrowski E., Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim II, Prawo Kanoniczne 31 (1988), nr 3-4, s. 21-33.
 • Wójcik W., Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982.
 • Ziemba W., Słowo wstępne, w: W. Nowak, P. Rabczyński, L. Świto (red.), I(XIV) Synod Archidiecezji Warmińskiej (2006-2012). Misja Kościoła Warmińskiego w dziele Nowej Ewangelizacji, Olsztyn 2012, s. 5-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-075a040f-e917-4af4-b39b-f3391335b75b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.