PL EN


2013 | 34 | 339-347
Article title

Zarządzanie przez wartości jako koncepcja łącząca paradygmat etyczny i ekonomiczny we współczesnej organizacji

Content
Title variants
EN
Management by Values as a Concept Connecting the Ethical and Economic Paradigm in the Modern Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest analiza teoretyczna koncepcji zarządzania przez wartości w kontekście próby określenia jej związków z następującymi koncepcjami: etyką w zarządzaniu, społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa tworzących wspólnie szerszą perspektywę postrzegania rzeczywistości organizacyjnej w świetle współczesnych paradygmatów zarządzania.
EN
The aim of this paper is the theoretical analysis of the management by values concept in the context of attempting to determine its relationships with the following concepts: ethics in management, corporate social responsibility and the value based management forming jointly a wider perspective of the perception of the organizational reality in the light of the modern management’s paradigms.
Year
Issue
34
Pages
339-347
Physical description
Contributors
 • Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
References
 • Adamczyk J., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak G., 2009, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, PWE, Warszawa.
 • Blanchard K., O’Connor M., 1998, Zarządzanie poprzez wartości, Studio EMKA, War-szawa.
 • Borowiecki R. (red.), 2009, Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krako-wie, Kraków.
 • Bratnicki M., Kordel P., 1999, Kategoria zaufania a zarządzanie oparte na wartościach [w:] Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wy-dawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Bugdol M., 2006, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Collins J., Porras J.I., 2002, Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z najlepszych, MT Biznes, Warszawa.
 • Dolan S.L., Garcia S., Richley B., 2006, Managing by values. A Corporate Guide to Living, Being Alive and Making a Living in the 21st Century, Palgrave MacMillan, New York.
 • Dolan S.L., Richley B., Garcia S., Lingham T., 2008, Zarządzanie przez wartości, „Eu-ropean Business Forum”, nr 32 [za:] CEO: Magazyn Top Menedżerów, http: //www.ceo.cxo.pl (dostęp 3.02.2009).
 • Grajewski P., 2010, Uwarunkowania i paradygmaty jako kategorie opisu rzeczywistości [w:] Koncepcje zarządzania, red. M. Czerska, A. Szpitter, C.H. Beck, Warszawa.
 • Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., 2010, Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Kowalczyk S., 2006, Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personali-stycznej, Wyd. KUL, Lublin.
 • Krysiak Z., 2010, Dualizm humanistyczno-ekonomiczny człowieka a rozwój nauk eko-nomicznych [w:] Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa.
 • Kuciński K. (red.), 2010, Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, Di-fin, Warszawa.
 • Nogalski B., Śniadecki J., 2002, Badania nad etyką zarządzania przedsiębiorstwem, „Współczesne Zarządzanie” nr 3.
 • Peters T.J., Waterman R.H., 2000, Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.
 • Sosenko K., 1998, Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie nr 135, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kra-ków.
 • Stachowicz-Stanusch A., 2007, Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice.
 • Świątek-Barylska I., 2005, Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości [w:] Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07626430-549f-4398-a98c-2e8d671c5dc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.