PL EN


2015 | 8 | 202-221
Article title

Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce

Content
Title variants
EN
FACTORS OF THE HOTEL INDUSTRY DEVELOPMENT IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu było zaprezentowanie wybranych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju branży hotelarskiej w Polsce, która tworzy jeden z najważniejszych ogniw sektora HoReCa. Sektor ten w ostatniej dekadzie przeszedł zasadnicze zmiany. Autorzy opracowania stawiają tezę, że przesłanki polityczne i osobliwości polskiej gospodarki występujące w okresie ostatniej dekady istotnie zmieniły kierunek inwestowania w branży hotelarskiej i pomimo występowania incydentalnych okazji i wydarzeń, rynek usług hotelarskich funkcjonuje na prognozowanym poziomie. Dla realizacji celu badawczego i weryfikacji tej tezy posłużono się analizą SWOT. W artykule opisano stan aktualny branży hotelarskiej w Polsce, oraz zmiany jakie zachodzą w hotelarstwie i ich uwarunkowania. Opisano także inwestycje w branży, dzięki którym systematycznie podnosił się poziom oferowanych usług hotelarskich na terenie Polski. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wszystkie badane czynniki otoczenia zewnętrznego kształtowały funkcjonowanie współczesnych hoteli, a ich oddziaływanie było dynamiczne. Inwestorzy zmuszani byli do ciągłego odkrywania i stwarzania szans celem zapracowania na sukces rynkowy. Stwierdzono, że wzrastającej ilości obiektów noclegowych towarzyszyły zmiany jakościowe, które zachodziły najczęściej w obrębie wysoko kategoryzowanych obiektów hotelowych.
EN
The aim of this article is to present the most important and predominating factors concerning functioning and development of the hotel industry in Poland, which is one of the most important links of HoReCa sector. This sector underwent fundamental changes during the last decade. The authors of the study propose a thesis that political reasons and curiosities of Polish economy observed during the last decade significantly changed the direction of investment in the hotel industry and, in spite of incidental opportunities and events, the hotel industry is functioning at the forecasted level. In order to achieve the aim of the study and verify the thesis the SWOT analysis has been used. The present state of the hotel industry in Poland is shown in the article as well as the changes that occur and their factors. The investments in this trade, that allow to consistent growth in the standard of services of the hotel industry in Poland, are also described. As a result of the conducted research it can be stated that all the outside factors that were studied shape the functioning of the hotels, and what is more their influence is dynamic. Investors are forced to continuous discoveries and creation of chances in order to achieve a market success. It can be stated that the increase in number of lodging facilities was accompanied by the quality changes that underwent the most frequently in the area of highly categorized hotel facilities.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Dominik P., Drogoń W., Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wydawnictwo ALMAMER, Warszawa 2009.
 • Milewska M., Włodarczyk B., Hotelarstwo, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • Nawrocka E., Oparka S., Hotel w XXI wieku: zarządzanie w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2007.
 • Panasiuk A., Szostak D., Hotelarstwo – Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Puciato D., Przesłanki lokalizacji wybranych przedsiębiorstw hotelowych w Opolu, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2012, nr 2.
 • Puciato D., Żmigrodzki M., Zmiany w makrootoczeniu a funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw hotelarskich, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2009, nr 3.
 • Szubstarski R., Rynek się rozkręca. Raport z rynku hotelarskiego w Polsce, „Hotelarz” 2012.
 • Świątkowska M., Standaryzacja obiektów hotelarskich, [w:] Sawicka B. (red.), Organizacja pracy w hotelarstwie, FORMAT-AB, Warszawa 2008.
 • Witkowski C., Hotelarstwo cz. I. Podstawy hotelarstwa, Wydawnictwo ALMAMER, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-0763a729-0f9b-4b5d-8a7d-4c15af6deca5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.