Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 84 | 1 | 80-112

Article title

Nowa usługa w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej – nieodpłatny dostęp do poufnych mikrodanych Eurostatu

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
New service at the Library of Warsaw School of Economics – free of charge access to confidential microdata from Eurostat

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest przedstawienie nowej usługi uruchomionej w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki SGH oraz wyjaśnienie celów, w jakich tę usługę wprowadzono i oczekiwań, które wiąże z nią środowisko naukowe Uczelni. Omawianą usługą jest nieodpłatny dostęp do poufnych mikrodanych Eurostatu do celów naukowych. W opracowaniu omówiono ogólne znaczenie mikrodanych statystycznych dla nauki oraz przeszkody, które dotychczas utrudniały naukowcom dostęp do nich. Przeanalizowano podstawy prawne, na mocy których instytucje UE umożliwiły kontrolowane udostępnianie poufnych danych i opisano proces uruchomienia pionierskiej usługi przez Eurostat. Metody badań – Podstawę źródłową opracowania stanowi literatura przedmio tu, dane statystyczne oraz dokumenty prawne: polskie, unijne i międzynarodowe. Wykorzystano metodę analizy i krytyki źródeł oraz własne obserwacje i doświadczenia. Wyniki/wnioski – Dostęp do poufnych mikrodanych był od dawna postulowany przez naukowców jako warunek rozwoju badań podstawowych i poszerzenia horyzontów nauki. Eurostat trafnie odpowiedział na oczekiwania środowiska naukowego, o czym świadczy ogromne zainteresowanie danymi od pierwszych miesięcy funkcjonowania nowej usługi. Oddział Informacji Naukowej, inaugurując współpracę z Eurostatem, poszerzył swój warsztat informacyjny i naukowo-dydaktyczny o nową usługę. Pracownicy informacji zakładają, że w ten sposób OIN znacznie przyczyni się do wzrostu produktywności naukowo-badawczej pracowników naukowych SGH.
EN
Thesis/Objective – The author describes a new service offered at the Reference Department of the Library of Warsaw School of Economics and explains the reasons of its introduction and expectations of the School academic community. The service in questionis a free of charge access to Eurostat confidential microdata for research purposes. The article includes a discussion of general importance of statistical microdata for science and obstacles in accessing them by researchers. Finally, the European Union legal solutions for controlled access to confidential data are presented, followed with a description of service implementation by Eurostat. Research methods – The article is based on the literature of the field, statistical data and legal documents of Polish, European Union and international origin. The author uses the method of critical analysis of the sources as well as her own observations and experience. Results/Conclusions – The access to confidential microdata has been requested for a long time by the researchers as a condition for the development of fundamental research and expansion of science horizons. Eurostat fully answered this request, which is confirmed with an extreme interest in the data discussed in the very first months of new service availability. The Reference Department of the Library used cooperation with Eurostat to expand its offer of information, research and teaching tools. The Department employees assume that this would enhance the science and research productivity of the School academic staff.

Year

Volume

84

Issue

1

Pages

80-112

Physical description

Contributors

 • The Library of Warsaw School of Economics

References

 • Communication from the Commission 05.02.2003 – The role of the universities in the Europe of knowledge. Commission of the European Communities, Brussels. [COM(2003) 58 final].
 • Komunikat Komisji 03.03.2010 – Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela. [KOM(2010) 2020 wersja ostateczna].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) Nr 45/2001 z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) Nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskigo i Rady Unii Europejskiej COM/2012/0167 final – 2012/0084 (COD) z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 557/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w zakresie dostępu do poufnych danych do celów naukowych i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2002.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012, poz. 591).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012, poz. 572).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-076b5479-8b1a-4e25-a2bf-60f21dbb2cde
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.