PL EN


2017 | 18 | 4 | 531-540
Article title

OCENA PRAWDOPODOBIEŃSTWA REZYGNACJI Z POŚREDNICTWA URZĘDU PRACY W POSZUKIWANIU ZATRUDNIENIA

Content
Title variants
EN
THE ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF RESIGNATION FROM INTERMEDIATION OF LABOUR OFFICE IN JOB SEEKING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Częstymi przyczynami odpływu z rejestrów bezrobotnych jest odmowa podjęcia proponowanego zatrudnienia lub wykreślenie z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie. Celem artykułu jest analiza prawdopodobieństwa rezygnacji bezrobotnych z pośrednictwa urzędu pracy. W badaniu wykorzystano estymator Kaplana-Meiera. Umożliwił on ocenę prawdopodobieństwa ubywania jednostek z kohorty w kolejnych miesiącach w zależności od ich cech. Główną część badania poprzedzono analizą wskaźnikową umożliwiającą porównanie struktur osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy i osób wykreślonych z rejestru.
EN
Frequent reasons of deregistration is refusal of acceptance the proposed employment or erasure due to absence in the office in due time. The aim of the paper is analysis of probability of resignation of the unemployed people from the intermediation of the labour office. The Kaplan-Meier estimator was used. It allows the assessment of probability of outflow of units from the cohort in subsequent months with relation to their features. The main part of the research was preceded by the indicator analysis making comparison of the structure of persons deregistered because of taking a new job with the structure of persons erased from the registry possible. Keywords: Kaplan-Meier estimator, unemployment, resignation from the intermediation of the labour office
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński , beatus@wneiz.pl
References
 • Bieszk-Stolorz B. (2013) Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012) Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia. CeDeWu, Warszawa.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2015) Diagnoza Społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Kaplan E.L., Meier P. (1958) Non-Parametric Estimation from Incomplete Observations. Journal of American Statistical Association, 53, 457-481.
 • Kleinbaum D., Klein M. (2005) Survival Analysis. A Self-Learning Text. Springer, New York.
 • Kotowska I. E. (red.) (2014) Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. MPiPS, Warszawa.
 • Landmesser J. (2013) Wykorzystanie metod analizy czasu trwania do badania aktywności ekonomicznej ludności w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Markowicz I. (2012) Statystyczna analiza żywotności firm. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Matuszyk A. (2015) Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych. CeDeWu, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Pracy 2010, 2012, 2015 (2011, 2013, 2016), GUS, Warszawa.
 • Sączewska-Piotrowska A. (2016) Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, 7, 39-59.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).
 • Wycinka E. (2015) Modelowanie czasu do zaprzestania spłat rat kredytu lub wcześniejszej spłaty kredytu jako zdarzeń konkurujących. Problemy Zarządzania, 13(3), t. 2, 146-157.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-076e7d5c-f24d-4609-8b58-f95fa814c96f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.