PL EN


2015 | 11 | 1(28) | 33-45
Article title

Napiszę Ci bajkę… – budowanie doświadczeń edukacyjnych studentów pedagogiki metodą projektów

Content
Title variants
EN
I’ll write you a story… – developing educational experiences of pedagogy students by means of project-based learning (PBL)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Project-based learning (PBL) witnesses ever more interest on the part of teachers at all levels of education. Unfortunately, the growing popularity of this method is only occasionally accompanied by in-depth and critical refl ection. Available literature devoted to this topic generally lacks critical publications that would inspire deliberation over of the conditions necessary to apply project-based learning into the educational process. The number of texts in which the authors move beyond the level of description concerning the implemented project and revise their educational practices is even smaller. In this paper I critically review my own educational activities in which project-based learning was a dominating method. When analyzing transcripts of students’ discussions during the evaluation stage of the project, I uncover stores of knowledge of teachers-to-be (communicative and conjunctive patterns) that govern their activities in order to eventually answer the questions as to the conditions in which project-based learning might be applied in the educational process of prospective teachers.
Year
Volume
11
Issue
Pages
33-45
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bohnsack R. (2003), Rekonstrukcyjne badania praktyk codzienności – metoda dokumentarna na przykładzie dyskusji grupowych. „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik Myśli Społeczno-Pedagogicznej”.
 • Dylak S. (2000), Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli. W: K. Kruszewski (red.), Pedagogika w pokoju nauczycielskim, Warszawa, WSiP.
 • Gołębniak B.D. (red.) (2002), Uczenie metodą projektów, Warszawa, WSiP.
 • Kapusta A., Poźniak A. (2011), Intencje z Rybna. Teksty (post)rytualnej ekspresji „ja” biografi cznego, „Studia Kulturowe. W kręgu teorii kultury, miejsca i spektaklu”, 2.
 • Kędzierska H. (2013), Między powołaniem a strategią maksymalizacji zysków – przemiany dróg wyboru zawodu nauczyciela. W: B.D. Gołębniak, H. Kwiatkowska (red.), Nauczyciele. Programowe (nie)przygotowanie. Wrocław, Wyd. Naukowe DSW.
 • Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wyd. UW-M.
 • Krzychała S., Zamorska B. (2008), Dokumentarna ewaluacja szkolnej codzienności, Wrocław, Wyd. Naukowe DSW.
 • Krzychała S. (red.) (2004), Społeczne przestrzenie doświadczenia. Wrocław, Wyd. Naukowe DSW TWP.
 • Kwieciński Z. (2007), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław, Wyd. Naukowe DSWE TWP.
 • Szymański M.S. (2000), O metodzie projektów, Warszawa Wyd. Akademickie „Żak”
 • Tripp D. (1996), Zdarzenia krytyczne w nauczaniu. Kształtowanie profesjonalnego osądu. Warszawa, WSiP.
 • Zamojski P. (2011), Pomyśleć szkołę inaczej… Edukacja matematyczno-przyrodnicza w toku debat publicznych. Gdańsk, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfi kowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-076ea6bc-5889-45d1-91a5-81b41b7b4e80
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.