PL EN


2017 (R. XVI) | 4(66) | 103-115
Article title

Niepamięć i wynikające z niej implikacje dla pedagogów społecznych

Content
Title variants
EN
Non-memory and its implications for social pedagogues
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niepamięć to „społecznie znacząca luka w pamięci zbiorowej, dotycząca postaci i faktów o istotnym znaczeniu dla zbiorowości, co odróżnia ją od naturalnego procesu zapominania, który nie powoduje uszczerbku dla teraźniejszości czy przyszłej kultury lub tożsamości” (Kwiatkowski 2009, s. 144). Wybór podjętej problematyki wynika z potrzeby podjęcia przez pedagogów społecznych rozważań i działań dotyczących niektórych, aktualnych, negatywnych zjawisk społecznych w Polsce. Podejmuję zagadnienia dotyczące migracyjnej przeszłości Polaków oraz ich aktualnego przebiegu. Podaję też wybrane przykłady wielowiekowej, polskiej wspólnoty wielokulturowej, której spuściznę można dostrzec w każdej przestrzeni życia w kraju. Przykłady te są tłem do dalszych rozważań, które odnoszą się do zjawiska ich niedostrzegania, lekceważenia, niepamiętania, które zauważam w publicznej debacie i w codziennych, coraz bardziej wyraźnych działaniach niektórych osób i grup w Polsce.
EN
Non-memory is a socially meaningful gap in the collective memory of a society which concerns people and facts that are relevant for the community. It differs from a natural process of forgetting as the latter one does not cause any detriment for present or future culture or identity. The choice of the subject arises from the necessity for social pedagogues to discuss and act on some negative social phenomena currently appearing in Poland. In the following paper I address the issue of past and present migrations of Polish citizens. I, additionally, provide selected examples of centuries-old multicultural community of Poles whose legacy can be observed in every sector of life. The aforementioned examples serve as a background for further analysis, which focuses on the occurrence of non-recognition, inattentiveness, non-memory that I acknowledge in public debates as well as in everyday actions of certain groups and individuals in Poland.
Issue
Pages
103-115
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Danilewicz W., Theiss W. (red.) (2016), Rodzina, pamięć, miejsce, „Pedagogika Społeczna”, nr 1.
 • Danilewicz W. (2017), Polska niepamięć wobec globalnej dynamiki migracji, [w:] Ku życiu wartościowemu. Idee – koncepcje – praktyki, Danilewicz W., Nikitorowicz J., Sobecki M. (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Golka M. (2009), Pamięć społeczna i jej implant, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Grzymała-Kazłowska A., Grzymała-Moszczyńska H. (2012), Repatrianci z Kazachstanu. Charakterystyka i główne problemy adaptacyjne, Komitet Badań nad Migracjami, Warszawa.
 • Hirszowicz M., Neyman E. (2003), Społeczne ramy niepamięci, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3–4.
 • Jasińska-Kania A., Łodziński S., Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Koncepcje teoretyczne i badania empiryczne, [w:] Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce. Mniejszości narodowe, imigranci, uchodźcy, Jasińska-Kania A., Łodziński S. (red.), Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Kaczmarczyk P. (2005), Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kernsten K. (1986), Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Libella, Paryż.
 • Kula M. (2002), Nośniki pamięci historycznej, DiG, Warszawa.
 • Kwiatkowski P.T. (2009), Społeczne tworzenie niepamięci, [w:] Asymilacja, akulturacja, dyskryminacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Nijakowski L.M. (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 • Kwiatkowski P.T. (2014), Niepamięć, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Saryusz-Wolska M., Traba R.(red.), Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Ricoeur P. (2006), Pamięć, historia, zapominanie, tłum. J. Margański, Universitas, Kraków.
 • Sakson A. (2005), Porządek społeczny a wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Saryusz-Wolska M. (2011), Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Saryusz-Wolska M., R. Traba (red.) (2014), Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Szacka B. (1995), O pamięci społecznej, „Znak”, nr 5.
 • Skarga B. (1995), Tożsamość i pamięć, „Znak”, nr 5.
 • Stola D. (2001), Międzynarodowa mobilność zarobkowa w PRL, [w:] Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Tomczak A. (1983), Polska–Francja. Dziesięć wieków związków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, KiW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-077513e4-e7f7-4270-8d4b-e41cb10946cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.