Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 30-41

Article title

Polityka państwa wobec sektora społecznego w ujęciu historycznym

Authors

Content

Title variants

EN
State Policy Toward Social Sector in the Historical Perspective

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cezurą czasową w rozwoju i funkcjonowaniu wolontariatu w Polsce jest moment uch-walenia Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873 z póź. zm.), kiedy to z aktywności nieformalnej wolontariat stał się działalnością formalną prawnie uregulowaną. Przyjęta w ustawie definicja wolontariusza budziła wśród ekspertów wątpliwości, które przepisy – prawa pracy czy prawa cywilnego – mają zastosowanie do podejmowanej dobrowolnie aktywności, dlatego przy okazji innych prac prowadzonych nad ustawą pojawiła się konieczność jej doprecyzowania.
EN
Turning point in the functioning of volunteering in Poland is the moment of enactment of the Act of 24 April 2003 on public benefit activity and volunteerism (OJ 2003 No. 96, pos. 873 with subsequent/further amendments.), when volunteering from informal activity has become a formal legally regulated activity. Accepted definition of a volunteer in the law raised concerns among experts which rules – labor or civil law – should be applied to activity undertaken voluntarily. Hence it was necessary to clarify it.

Year

Issue

1

Pages

30-41

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

References

 • Dziewięć lat fundacji im. Stefana Batorego. Sprawozdanie 1997, praca zbiorowa, Warszawa 1998.
 • Kamiński S., Organizacje pozarządowe w Polsce po 1989 roku [w:] Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, Warszawa 2007.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • Leś E., Tradycje i perspektywy organizacji non–profit w Polsce, [w:] Juros A. (red.) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, Lublin 2002.
 • Makowskim W. Prawo o stowarzyszeniach, związkach i zgromadzeniach publicznych, Warszawa 1913.
 • Mazur E., Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.
 • Michalski J., Prawo o ubogich, Kraków 1904.
 • Reyman E. J. (red.), Encyklopedia nauk politycznych, Warszawa 1937.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1932 roku, Prawo o stowarzyszeniach.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 30 października 1930 roku o Fundacji Smoguleckiej imienia Bogdana Hutten–Czapskiego.
 • Suski P., Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2006.
 • Ustawa o finansach publicznych z 24 września 2009 roku.
 • Ustawa z 23 marca 1920 roku o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą „Wieś Kościuszkowska”.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna: dynamika instytucji, Warszawa 2005.
 • Zbiór praw, cz. 1, t. X.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0777cd3d-1251-4ca0-89ae-3633701cd7ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.