Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(43) | 57-67

Article title

The use of cluster analysis in the research on shopping preferences regarding regional products from lubelskie voivodeship

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie analizy skupień w badaniach preferencji zakupowych produktów regionalnych województwa lubelskiego

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
An increasing awareness of consumers is reflected in a growing demand for products which are manufactured in a particular way, with unique ingredients, or which are of a particular origin. The analysis of consumers’ preferences makes it possible to define factors which determine the purchase of regional products. The aim of the work was to identify factors which determine the purchase of regional products from Lubelskie Voivodeship on the basis of cluster analysis using Ward’s hierarchical agglomerative clustering method. The research was carried out in 2016 and included 383 individuals. Statistical analysis of results was conducted on the basis of frequency analysis and cluster analysis. According to the respondents, the most frequently purchased regional products included bakery products (47%), dairy products (35.3%), meat (33.3%), and alcoholic beverages (29.4%). Over 53% of the respondents claimed that the prices of regional products are too high, every third person (29.6%) concluded that they are reasonable, while slightly over 3% of the respondents said they are low. Television and the Internet as well as close relatives and friends appeared to be the best forms of reaching the client with information concerning regional products when bringing them out on the market. However, the most common places where regional products were purchased were food fairs and festivals. Every second respondent purchased regional products at least once a month. Additionally, it was revealed that the consumers’ income was not a decisive factor when purchasing regional products. Despite financial stability, individuals who could be defined as “rich” in Polish conditions purchased regional products relatively rarely.
PL
Rosnąca świadomość konsumentów znajduje odzwierciedlenie w zwiększonym popycie na produkty charakteryzujące się szczególnymi metodami wytwarzania, wyjątkowym składem lub określonym pochodzeniem. Analiza preferencji konsumentów pozwala na ustalenie czynników warunkujących zakup produktów regionalnych. Celem pracy była identyfikacja czynników determinujących zakup produktów regionalnych z województwa lubelskiego na podstawie analizy skupień, z wykorzystaniem hierarchicznej aglomeracyjnej metody Warda. W badaniach przeprowadzonych w 2016 roku uczestniczyły 383 osoby. Oceny statystycznej wyników dokonano na podstawie analizy częstości i analizy skupień. Do najczęściej kupowanych produktów regionalnych w opinii respondentów należały wyroby piekarnicze (47%), w dalszej kolejności produkty mleczne (35,3%), mięsne (33,3%) oraz napoje alkoholowe (29,4%). Ponad 53% ankietowanych uznało, że ceny produktów regionalnych dostępnych na rynku są wysokie. Co trzecia osoba twierdziła, że są odpowiednie (29,6%), a nieco ponad 3% respondentów uznało, że ceny są niskie. Najlepszymi kanałami dotarcia do klienta z informacją o produkcie regionalnym na etapie jego wprowadzania na rynek okazały się telewizja i Internet oraz najbliżsi krewni i znajomi, natomiast najpowszechniejszym miejscem nabywania produktów regionalnych, których zakup u co drugiego ankietowanego deklarowano co najmniej raz w miesiącu, były festyny i kiermasze kulinarne. Stwierdzono również, że dochody konsumentów nie były decydującym czynnikiem przy zakupie produktów regionalnych. Pomimo stabilności finansowej osoby, które można określić jak na polskie warunki mianem „bogatych” konsumentów, dokonywały zakupu produktów regionalnych relatywnie rzadko.

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
author

References

 • Bekier-Jaworska, E., Bochenek, M. (2014). Brand products of region al cuisine in the promotion of Tourism in Roztocze. Pol. J. Sport Tourism, 21, 263-272.
 • Chudy, S., Gierałtowska, U. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. J. Agribus. Rural Dev., 1 (27), 45-52.
 • Cohen, E., Avieli, N. (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment. Annals of Tourism Research, 31(4), 755-778.
 • Grębowiec, M. (2010). Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, Probl. Roln. Świat., 10 (25), 22-31.
 • Grzybek, M. (2009). Preferencje konsumentów z Podkarpacia dotyczące popytu na produkty regionalne. J. Agribus. Rural Dev., 1 (11), 103-110.
 • Henderson, J. C. (2009). Food tourism reviewed. British Food Journal, 111 (4), 317‐326.
 • Jąder, K. (2006). Warunki i możliwości zwiększania sprzedaży regionalnych artykułów spożywczych w Wielkopolsce. Rocz. AR w Poznaniu, CCCLXXVII, 171-183.
 • Paluch, A., Stoma, M. (2014). Analiza możliwości rozwoju produkcji oraz rynku produktów regionalnych i tradycyjnych w województwie lubelskim. Acta Sci. Pol., Technica Agraria, 13 (3-4), 37-47.
 • Pomianowski, J. F. (2009). Badania konsumenckie żywności regionalnej. Biul. Nauk., 30, 41-47.
 • Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1969). Biometry. W. H. Freeman & Co., San Francisco, 575-578.
 • Szymańska, A., Dziedzic, D. (2005). Conjoint analysis jako metoda analizy preferencji konsumentów (s.153-165). Kraków: Wyd. AE, 680.
 • Tłuczak, A. (2014). Pomiar wieloczynnikowy w analizie preferencji konsumentów żywnościowych produktów regionalnych. Studia Ekonomiczne, 195, 206-215.
 • Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 3 (82), 5-18.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-0778adcd-06fe-4896-8ed9-fde6ced9153a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.