PL EN


2014 | 8 | 229-242
Article title

Koncepcja Radykalnego Podmiotu i "czwarta teoria polityczna" Aleksandra Dugina w kontekście bezpieczenstwa Polski i Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
The Alexander Dugin’s Concept of Radical Subject and the Fourth Political Theory in the Context of Polish and European Union Security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja Radykalnego Podmiotu i „czwarta teoria polityczna” Aleksandra Dugina stanowią element formułowania nowej ideologii, mającej być rosyjską odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Z jednej strony, są elementem zapełniania ideologicznej pustki po upadku komunizmu, z drugiej, ważnym narzędziem wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską. Stanowią filozoficzną bazę dla koncepcji geopolitycznych, rozwijanych w Rosji intensywnie po 1991 roku. Jednym z najważniejszych postulatów geopolitycznych władz rosyjskich, aktywnie wspieranych przez Aleksandra Dugina i stworzony przez niego współczesny ruch eurazjański, jest idea świata multipolarnego (policentrycznego). Koncepcja „Radykalnego Podmiotu” i „czwarta teoria polityczna” szeroko czerpią z tradycji filozoficznych Wschodu (np. illuminationizm, ezoteryczne prawosławie, buddyzm) i Zachodu (np. neoplatonizm, filozofia Heideggera). Filozofia Dugina może oddziaływać na środowiska konserwatywne i radykalnie prawicowe oraz radykalnie lewicowe na Z
EN
The concept of Radical Subject and the Fourth Political Theory, founded by Alexander Dugin, are some part of the formulation of a new ideology, that we can call Russia’s answer to the challenges of the postmodern world. On the one hand, it is a part of filling the ideological void after the collapse of communism, on the other hand, an important tool for information warfare conducted by the Russian Federation. It is also the philosophical basis of the geopolitical concepts extensively developed in Russia after 1991. One of the most important geopolitical demands of the Russian authorities, actively supported by Alexander Dugin and created by Eurasian Movement, is an idea of the polycentric, multipolar world order. The concept of Radical Subject and the Fourth Political Theory broadly derive from the philosophical traditions of the East (eg. illuminationizm, esoteric Orthodoxy, Buddhism) and the West (eg. Neo-Platonism, the philosophy of Heidegger). Dugin’s philosophy can affect the conservatives and right-wing and left-wing radicals in the West, hostile to the current political and social order.
Year
Volume
8
Pages
229-242
Physical description
Contributors
References
 • Benoist A. de, Orientations pour des années décisives, Paris 1982.
 • Бенуа А. де, Против либерализма. К четвертой политической теории, Москва 2009.
 • Corbin H., The Man of Light in Iranian Sufism, Omega, New York 1994.
 • Домнин И., Савинкин А., Асимметричное воевание, „Отечественные записки” 2005, nr 5.
 • Дугин А., Философия традиционализма, Москва 2002.
 • Дугин А., Четвертая политическая теория. Россия и политические идеи ХХI века, Москва 2009.
 • Дугин А., Мартин Хайдеггер. Философия другого Начала, Москва 2010.
 • Дугин А., Метафизика Благой Вести, Арктогея, Москва 1996
 • Дугин А., Постфилософия 7. Радикальный Субъект, http://www.platonizm.ru/book/export/html/124 [14.02.2014].
 • Дугин А., Радикальный Субъект и его дубль, Москва 2009.
 • Дугин А., Радикальный Субъект и метафизика боли, Традиция. Материалы Международной конференции по традиционализму «Against Post-Modern World», Часть 2.
 • Дугин А., Тамплиеры Пролетариата, Москва, 1997.
 • Дугин А., Учение зверя, „Милый Ангел” 1996, nr 3.
 • Grzybowski J., Bycie w identyczności i tożsamości. Próba uchwycenia ontologicznych rozstrzygnięć Martina Heideggera, „Filo–Sofija” 2013/2014, nr 23.
 • Heidegger M., Sein und Zeit, Tübingen 1967.
 • Караганов С., Стратегия просвещенного консерватизма, http://www.vedomosti.ru/opinion/news/23400271/strategiyaprosveschennogo- konservatizma
 • Levi E., Wysoka magia. Część praktyczna: rytuał, Gdańsk 1993.
 • Месснер Е., Всемирная мятежевойна, Москва 2004.
 • Michalski K., Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978.
 • Новиков А., Византийская альтернатива, „Век и мир” 1994, nr 5-6.
 • Пастырь добрый. Труды митрополита Иоанна, Москва 2001.
 • Razavi M. A., Suhrawardi and the school of illumination, Richmond Surrey 1997.
 • Schuman T., Love Letter to America, Los Angeles 1984.
 • Schuman T., World Thought Police, Los Angeles 1986.
 • Shekhovtsov A., The Palingenetic Thrust of Russian Neo-Eurasianism: Ideas of Rebirth in Aleksandr Dugin’s Worldview, “Totalitarian Movements and Political Religions” 2008, vol. 9, no. 4.
 • Shekhovtsov A., Umland A., Is Dugin a Traditionalist? “Neo- Eurasianism” and Perennial Philosophy, “The Russian Review” 2008, vol. 68, no. 4.
 • Skarzyński R., Od chaosu do ładu. Carl Schmitt i problem tego co polityczne, Warszawa 2012.
 • Spence R. B., Secret Agent 666: Aleister Crowley and British Intelligence in America, 1914–1918, “International Journal of Intelligence and Counterintelligence” 2000, vol. 13, no. 3.
 • Spence R. B., Secret Agent 666: Aleister Crowley, British Intelligence and the Occult, Los Angeles 2008.
 • Sykulski L., Integracja polityczna Eurazji we współczesnej rosyjskiej myśli geopolitycznej, [w:] P. Eberhardt (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, „Prace Geograficzne” nr 242, Warszawa 2013.
 • Sykulski L., Rola paradygmatu geopolitycznego w rozwoju neoeurazjanizmu we współczesnej Rosji, [w:] T. Nodzyński (red.), Między historią, literaturą a polityką, Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, Częstochowa 2009.
 • Thomas T. L., Russian Information Warfare Theory: the Consequences of August 2008, in: S. J. Blank, R. Weitz, The Russian Military Today and Tomorrow, Strategic Studies Institute of the US Army War College, Carlis 2010.
 • Tomasiewicz J., Strategia oporu niekierowanego w wojnie asymetrycznej, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 161-190;
 • Tomasiewicz J., Zło w imię Dobra. Zjawisko przemocy w polityce, Warszawa 2009.
 • Umland A., Aleksandr Dugin’s Transformation from a Lunatic Fringe Figure into a Mainstream Political Publicist, 1980–1998: A Case Study in the Rise of Late and Post-Soviet Russian Fascism, “Journal of Eurasian Studies” 2010, vol. 1, no. 2.
 • Wojnowski M., Aleksandr Dugin a resorty siłowe Federacji Rosyjskiej. Przyczynek do badań nad wykorzystaniem geopolityki przez cywilne i wojskowe służby specjalne we współczesnej Rosji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10.
 • Wojnowski M., Neobizantyzm: polityczna utopia czy nowa ideologia elit Federacji Rosyjskiej w XXI wieku?, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, wydanie specjalne (październik 2013).
 • Zadokhin A.G., America’s Image in the Russian National, “Reflexive Processes and Control” 2003, vol. 2, no. 1.
 • Чаусов Ф., Основы рефлексивного управления противником, „Морской сборник” 1999, nr 9.
 • 4pt.su
 • alaindebenoist.com
 • apn.ru
 • crimea.mk.ru
 • dugin.ru
 • evrazia.tv
 • granews.info
 • konservatizm.org
 • openrevolt.info
 • polit.ru
 • rossia3.ru
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-077bc274-b3af-4b15-aa3c-ed4a0608b5d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.