PL EN


2019 | 3(32) |
Article title

Wychowanie do wartości jako praca

Content
Title variants
EN
Education to the value of work
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania było ukazanie procesu wychowania do wartości jako kategorii pracy. W niniejszej publikacji przedstawiono kilka ujęć kategorii pracy powiązanej z wychowaniem do wartości. Dorośli i dzieci uczestniczący w procesie całożyciowego uczenia się towarzyszą sobie wzajemnie w odkrywaniu i budowaniu świata wartości. Są to działania mające na celu pełny rozwój osoby. Działania wychowawcze spełniają kryteria definicyjne pracy, w szczególności pracy pedagogicznej. Specjalną sytuacją, w której jest realizowane wychowanie do wartości, jest towarzyszenie pedagogiczne. W sytuacji towarzyszenia dorosły i dziecko uczą się i odkrywają wartości pełniej niż w relacji formalnej. Dorosły w pracy z dziećmi uczy się: spontaniczności, szczerości, sprawiedliwości, konsekwencji, prostoty, umiejętności dostrzegania drobiazgów itp. Dziecko uczy się od dorosłego: pracowitości, samodzielności, precyzji, odpowiedzialności, radości z wykonywanej pracy, samodyscypliny, cierpliwości, posłuszeństwa, uważności w słuchaniu, zaufania, współdziałania, pokonywania trudności
EN
The aim of this study was to show the process of education to values as a category of work. This publication presents several views on the category of work associated with upbringing to values. Adults and children participating in the lifelong learning process accompany each other in discovering and building a world of values. These are actions aimed at the full development of the person. Educational activities meet the definition criteria for work, in particular pedagogical work. A special situation in which the upbringing to values is carried out is a pedagogical accompaniment. In an accompanying situation, an adult and a child learn and discover values more fully than in a formal relationship. Adults working with children learn spontaneity, honesty, justice, consistency, simplicity, ability to see things, etc. The child learns from the adult how to be diligent, independent, precise, responsible, engaged, self-disciplined, patient, obedient, attentive, trusting, cooperative, skillful at overcoming difficulties
Keywords
Contributors
References
  • Adamski F., Pedagogika chrześcijańska pedagogiką personalistyczną, „Pedagogia Christiana” 2013, nr 1/31, s. 107 –119. Bach A., Piękno jako obszar towarzyszenia wychowawczego [w]: Służyć (z) miłością, red. R. Ceglarek, Z. Marek, N. Pikuła, A. Walulik, Wydawnictwo Regina POLONIAE, Częstochowa 2019, s. 403 – 414. 29 K. Święs, Jana Pawła II spojrzenie na pracę, „Verbum Vitae” 2014, nr 25, s. 203 – 226. 30 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 17 – 20, s. 73. s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski 137 Bańka A., Psychologia pracy [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000. Boużyk B., Miłość jako wartość: aktualność klasycznej teorii cnót, „Podstawy Edukacji” 2013, nr 6, s. 187 – 207. Chałas K., Aksjologiczne wymiary pracy ludzkiej – zarys zagadnienia [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 72 – 80. Chałas K., Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby, „Prima Educatione” 2018, Vol. 2, s. 11– 22. Encyklopedia psychologii, red. Szewczuk W., Wyd. Edukacja, Innowacja. Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998. Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, Rzeszów – Warszawa 2007, s. 27 – 49. Jakubiak K., Od idei poznania dziecka do pedeutologii jako nauki o dziecku, „Problemy Wczesnej Edukacji” 2015, nr 11/2(29), s. 15 – 22. Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO (2.06.1980), [w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, III/1, Pallotinum, Poznań – Warszawa 1985. Jan Paweł II, Laborem exercens [w:] Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Wyd. św. Stanisława B M., Kraków 1996, s. 103 –150. Jan Paweł II, O rodzinie. Tematyczny wybór tekstów papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo M, Kraków 2011. Karczewska J., Wychowanie do pracy według Stefana Kunowskiego, „Studia pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2003, nr 14, s. 309 – 323. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, Wrocław 1999. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, Wrocław 2003. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973. Lorenc L., Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej Pedagogika” 2015, nr 10, s. 13 – 22. Łakomski M., Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki w szkole, „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2015, Vol. 3, nr 2(6), s. 41– 49. Miksza M., Zrozumieć Montessori, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. Ogrodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007. Oleksa I., Szabała-Walczak A., Wychowanie do wartości pracy ogniwem współczesnej szkoły, „Scientific Bulletin of Chełm – Selection of Pedagogy” 2010, nr 1, s. 39 – 48. Wychowanie do wartości jako praca 138 Sobczak A., Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017, Vol. XXX, 3, Lublin, s. 17 – 26. Stradowski M. A., Wychowanie do wartości, „Fides et Ratio” 2014, nr 1(17), s. 26 – 34. Święs K., Jana Pawła II spojrzenie na pracę, „Verbum Vitae” 2014, nr 25, s. 203 – 226. Wojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 17 – 20. Wójcik A., Pedagogika Montessori – ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2018, nr 1/23, s. 264 – 270. Żuchelkowska K., Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-078eed29-1c99-4ccc-a60d-57837e31dfa0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.