PL EN


2014 | 3 | 2 | 142-156
Article title

Ryzyko inwestycji w akcje spółek związanych z produkcją energii odnawialnej

Content
Title variants
EN
Equity risk analysis of renewable energy producers listed on Warsaw Stock Exchange in the light of the bill on renewable energy sources
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu została przedstawiona analiza ryzyka inwestycji w akcje spółek z punktu widzenia inwestora giełdowego przy założeniu aktualnego oraz prognozowanego otoczenia prawnego. Poziom ryzyka inwestycji w akcje spółek jest bardzo różny i bezpośrednio przekłada się na oczekiwany poziom minimalnych stóp zwrotu z akcji. Zasadniczymi czynnikami wpływającymi na poziom ryzyka jest wielkość spółki powiązana z obecnością w różnych segmentach rynku oraz struktura akcjonariatu. Z punku widzenia inwestora sektor związany z produkcją energii z OZE można uznać za defensywny. Skromna liczba spółek notowanych związanych z OZE na rynku alternatywnym ogranicza zaufanie do przeciętnych miar ryzyka rynkowego. Dodatkowo, niewielkie spółki notowane na NewConnect charakteryzuje niska płynność związana z ograniczonym free float oraz bardzo dużą liczbą dni, w których nie następuje obrót akcjami. Wprowadzenie systemu aukcyjnego stanowi dla spółek dodatkowy czynnik ryzyka specyficznego (przypisanego projektowi realizowanemu przez przedsiębiorstwo). Oznacza to, że koszt kapitału dla dobrze zdywersyfikowanych inwestorów nie ulegnie zmianie, tj. pozostanie na relatywnie niskim poziomie. Natomiast dla inwestorów niezdywersyfikowanych koszt kapitału zwiększy się (większe beta ogólne). Zwiększenie różnic pomiędzy ekspozycją na ryzyko inwestycyjne różnych grup inwestorów może jeszcze bardziej przyspieszyć działania konsolidacyjne na rynku.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
142-156
Physical description
Contributors
 • Dr hab., Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, pok. 311b budynek Z, tomasz.slonski@ ue.wroc.pl
 • Dr, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, pok. 311b budynek Z, magdalena.ligus@ ue.wroc.pl
 • Mgr, Katedra Finansów Publicznych i Międzynarodowych, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345Wrocław, pok. 311b budynek Z, jozef.rudnicki@ue.wroc.pl
References
 • Amihud Y., Mendelson H. (1986), Asset pricing and the bid–ask spread. „Journal of Financial Economics”, No. 17.
 • Amihud Y., Mendelson H. (1991), Liquidity, Maturity, and the Yields on U.S. Treasury Securities, „Journal of Finance”, Vol. 46(4).
 • Amihud Y., Mendelson H., Pedersen L.H. (2005), Lquidity and Asset Prices. „Foundations and Trends in Finance”, Vol. 1(4).
 • Cochrane J. (2005), The risk and return of venture capital. „Journal of Financial Economics”, No. 75.
 • IEO (2013a), Uwagi do Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy o OZE v.4.1 z 31/12/2013, Analiza Instytutu Energetyki Odnawialnej, http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/14012014/uwagi_IEO_do_OSR_projektu_ustawy_o_OZE.pdfW, dostęp dnia 22.06.2014.
 • IEO (2013b), Uwagi Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.), http://wwwieopl/dokumenty/aktualnosci/02122013/Uwagi_Instytutu_Energetyki_Odnawialnej_do_proj_ustawy_o_OZE_12112013.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
 • Jajuga K., Jajuga T. (2011), Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa,Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2014. Projekt ustawy o odnawialnych źródłachenergii (wersja 6.3), http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/19349/212691/212692/dokument110196.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
 • Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (2014), Prawnicy ostrzegają: nowy projekt ustawy o OZE zawiera poważne wady, http://www.elektrownie-wiatrowe.org.pl/pl/dla-prasy/komunikaty-prasowe/item/621-prawnicy-ostrzegają-nowy-projekt-ustawy-o-oze-zawiera-poważne-wady, dostęp dnia 22.06.2014.
 • Stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii, 2014, http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/15012014/stanowisko_organizacji_sploecznych.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
 • Stanowisko wspólne organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju OZE w Polsce i przejrzystooeci systemustanowienia prawa, 12 listopada 2013, http://www.ieo.pl/pl/aktualnos-ci/751-stanowisko-wspolne-organizacji-spoecznych-i-gospodarczych-w-sprawie-zrownowaonego-modelu-rozwoju-oze-w-polsce-i-przej-rzystoci-systemu-stanowienia-prawa.html, dostęp dnia 22.06.2014
 • Vayanos D., Wang J. (2009), Liquidity and Asset Prices: A Unified Framework NBER. Working Paper, nr 15215.
 • W aukcjach najbardziej konkurencyjne będzie współspalanie, Nowy Przemysł, 25.11.2013, http://energetyka.wnp.pl/g-wisniewski-ieo-w-auk-cjach-najbardziej-konkurencyjne-bedzie-wspolspalanie,212217_1_0_0.htm, dostęp dnia 22.06.2014.
 • ZPFEO (2013), Uwagi Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja z 12 listopada 2013 r.),http//zpfeoorgpl/dokumenty/dokumenty/12122013/STANOWISKO_ZPFEO_projekt_ustawy_OZE_final_11-12-2013.pdf, dostęp dnia 22.06.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-078f53cd-e30e-422c-94c5-44da1d81c2dc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.