PL EN


2014 | 201 | 183-192
Article title

Polityka rachunkowości a kierunki zmian raportowania w przedsiębiorstwach

Authors
Content
Title variants
EN
Accounting Policy and Trends in Enterprise Reporting
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of doing business is to multiply the value of the enterprise. The financial statements prepared in accordance with the Accounting Act or IFRS do not provide sufficient information about value creation for stakeholders. This task is fulfilled by, more and more often and willingly produced, report of Corporate Social Responsibility. This report not yet gained formal form and its scope and disclosed information depends only on the enterprise.
Year
Volume
201
Pages
183-192
Physical description
Contributors
References
 • Czubakowska K., Rachunkowość według prawa bilansowego, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Doroszewski W., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1967.
 • Frejman R.E., The Stakeholder Approach Revisited, "Zeitschrift für Wirtschafts und Unternehmensethik", FRS 3, Reporting Financial Performance 1992.
 • Gabrusewicz W., Remlain M., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa 2011.
 • Iwasieczko B., Ład korporacyjny a społeczna odpowiedzialność a rachunkowość, w: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, red. W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 • Jaworska E., Zmiana podejścia do sprawozdawczości w aspekcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 668, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 41, Szczecin 2011.
 • Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2012.
 • Kuczyńska-Cesarz A., Rachunkowość, cz. 2, Warszawa 2001.
 • Kwiecień I., Sprawozdanie z odpowiedzialności społecznej a ryzyko działalności gospodarczej, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2013.
 • Maćkowiak E., Potrzeby informacyjne akcjonariuszy i interesariuszy, raportowanie wartości, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2013.
 • Michalczyk L., Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość wariantowa a odwrócony proces decyzyjny, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Nowak E., Pomiar i raportowanie dokonań przedsiębiorstwa, CeDeWu.pl, Warszawa 2012.
 • Samelak J., Kierunki ewolucji sprawozdawczości przedsiębiorstw, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, J. Rak, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Warszawa 2013.
 • Sikacz H., Raportowanie o ryzyku płynności w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w wybranych grupach kapitałowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65, Szczecin 2014.
 • Walińska E., Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Waśniewski T., Skoczylas W., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Poznań 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-079b1894-86e8-4b33-9fb5-9185175b562c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.