PL EN


2016 | 22 | 35-46
Article title

Jacka Praśkiewicza portret fotograficzny o. Benignusa Wanata, karmelity bosego, z głową Chrystusa w tle

Content
Title variants
EN
A photographic portrait of Father Benignus Wanat, discalced Carmelite, with Christ’s head Ecce Homo in the background
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wspomnienie o Ojcu Benignusie Józefie Wanacie OCD, oparte jest tu o fotografię portretową wysokiej klasy artystycznej, dzieło anonimowe w momencie przypadkowego odnalezienia na facebooku, po Jego pogrzebie w dniu 11 kwietnia 2013 roku. Opracowanie ustala osobę autora, którym jest Jacek Praśkiewicz, fotografik z Kielc. Ponadto praca zawiera analizę opisową dzieła sztuki w kilku aspektach: psychofizyczny opis portretowanej postaci, sposób jej ustawienia i oświetlenia, opis jej uroczystego kostiumu zawierającego elementy symboliczne. Ustalona zostaje okoliczność powstania dzieła, którą jest uroczystość jubileuszowa z dnia 10.12.2008 roku. Podkreślony jest szczególnie ważny czynnik ekspresji: związek portretowanej postaci z tłem portretu, w którym wykorzystano fragmentaryczny wizerunek Chrystusa Ecce Homo, nieznanego autorstwa. Ten ostatni aspekt opisu dzieła ma szczególną wagę, gdyż ukazuje przy pomocy faktów z życiorysu Ojca Benignusa popartych wypowiedziami świadków, Jego postawę naśladowczą w stosunku do Chrystusa, Boga-Człowieka cierpiącego w pokornym milczeniu i niosącego pomoc braciom aż do ofiary ze swego życia.
EN
This photographic memory of the late Father Benignus Józef Wanat OCD is based upon a high quality photo, anonymously posted and found accidentally on Facebook on 11 April 2013 after his funeral. Investigations established that the photographer, Jacek Praśkiewicz, is a photographer from Kielce. Additionally, the work includes a descriptive analysis of various aspects of several works of art: a psycho-physical description of the character portrayed its settings and lighting, a description of the ceremonial costume used and its symbolic elements. It has been established that the photo was taken at a celebration of an anniversary held on 12 December 2008. What is crucial to emphasise is this: the relationship of the portrayed person (Fr Benignus Józef Wanat OCD) with the portrait’s background, which uses a fragmented image of Christ Ecce Homo, which is of unknown provenance. This latter aspect included a description of the work which is very important, because it shows the supporting facts taken from the biography of Father Benignus, corroborated by the statements of witnesses, of his imitative attitude to Christ, in relation to God-Man suffering in humble silence and bringing aid to his fellow human even to the extent of the sacrifice of his life. [Translatio by Fr E. Wanat SDS]
Year
Volume
22
Pages
35-46
Physical description
Dates
published
2016-12-31
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07a1b491-abb2-42a5-b474-4d6a27a0064c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.