PL EN


2017 | 11 | 29-57
Article title

Benedictina tynieckie w zbiorach lwowskich

Content
Title variants
EN
Benedictina from Tyniec in Lviv
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Library Collections Manuscripts and printed books have been created, copied and gathered in Poland’s oldest benedictine abbey in Tyniec for centuries. The decision to dissolute the monastery resulted in scattering this rich and unique collection. Some of them were transported to the Lviv University Library in the years 1818-1819, others were destroyed by fire in 1848. Other manuscripts and books were handed down to Tarnów. Part of the University Library’s collection were also transported there. Other documents went to various institutions’ libraries and to private individuals. Remaining catalogues indicate the resource and organisation of the Tyniec library. In the article the the catalogue from the year 1787. Selected manuscripts and books that are to date in Lviv’s archive and libraries were presented.
Contributors
 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska
 • University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland
References
 • Banach R., Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z perspektywy historycznej, „Fides” 2015, t. 21, nr 1, s. 25-52. Banach R., Tyniecka diecezja, [w:] Encyklopedia katolicka. T. 19, Lublin 2013, s. 1234-1235. 56 Jolanta
 • Gwioździk Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie w latach 1899-1910, Lwów 1912.
 • Chotkowski W., Ostatnie lata benedyktynów w Tyńcu. Przyczynek do dziejów Wszechnicy Jagiellońskiej, Kraków 1900.
 • Codex diplomaticus monasterii Tynecensis = Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Cz. 1-2, wyd. W. Kętrzyński i S. Smolka, Lwów 1875.
 • Dudik B., Archive im Königreich Galizien und Lodomerien, Wien 1867.
 • 960 lat Opactwa OO Benedyktynów w Tyńcu. Wystawa ekslibrisów. Krużganki Opactwa w Tyńcu, 28.08-30.09.2004 r., [oprac. i red. katalogu A. Znamirowski], Kraków [2004].
 • Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień i in., Kraków 1996.
 • Estreicher S., Katalog tyniecki, „Rocznik Krakowski” 1965, t. 37, s. 5-36.
 • Gronowski T.M., Zwyczajny klasztor, zwyczajni mnisi. Wspólnota tyniecka w średniowieczu, Kraków 2007.
 • Haptaś K., Książki w życiu opata tynieckiego Mikołaja Mieleckiego (zm. 1604), w 400. rocznicę śmierci, „Rocznik Mielecki” 2004-2005, t. 7-8, s. 233-237.
 • Hube R., Kodeks dyplomatyczny Tyniecki, Warszawa 1872.
 • Janowski Z., Odbudowa biblioteki oo. benedyktynów w Tyńcu zwanej Wielką Ruiną, „Inżynier Budownictwa” 2009, nr 12, s. 70-73.
 • Kanior M., Tyniec wczoraj i dziś. Życie i działalność benedyktynów tynieckich w latach 1939-2009, Kraków 2009.
 • Klimecka G., Rękopisy i inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec-Kraków 1995, s. 261-283.
 • Kodeks dyplomatyczny klasztoru tynieckiego. Cz. 1: Obejmująca rzeczy od roku 1105 do roku 1399, wyd. W. Kętrzyński, Lwów 1875.
 • Kudroń T., Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie – dziedzictwo i nowa lokalizacja, „Forum Bibliotek Medycznych” 2014, R. 7, nr 2 (14), s. 203-217.
 • Kumor B., Diecezja Tarnowska. Dzieje ustroju i organizacji, 1786-1985, Kraków 1985.
 • Marszalska J.M., Biblioteka opactwa benedyktynów w Tyńcu w świetle jej inwentarzy, „Roczniki Biblioteczne” 1997, t. 41, z. 1-2, s. 29-42.
 • Marszalska J.M., Inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec-Kraków 1995, s. 285-300.
 • Miodońska B., Kodeksy iluminowane benedyktynów tynieckich : wieki XIV-XV : (uwagi historyka sztuki), [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec-Kraków 1995, s. 243- 260.
 • Monastycyzm XV-XVIII wieku. Tradycja średniowieczna wobec wyzwań nowożytnego humanizmu, red. nauk. T.M. Gronowski, P. Urbański, Warszawa 2016.
 • Muszyńska K., Oprawa «Sakramentarza tynieckiego», „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1988, nr 3-4 (106-107), s. 28-30.
 • Nowak A., Słownik biograficzny kapłanów Diecezji Tarnowskiej 1786-1985. T. 1: Biskupi i kanonicy, Tarnów 1999.
 • Nowak A., Z działalności ks. Józefa Bąby, „Currenda. Pismo Urzędowe Diecezji Tarnowskiej” 1969, nr 119, s. 249-255.
 • Pączek J., Biskup Grzegorz Tomasz Ziegler jako organizator diecezji tynieckiej (tarnowskiej) (1822-1827), „Prawo Kanoniczne. Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1969, nr 12 (3-4), s. 129-199.
 • Piech Z., Średniowieczne pieczęcie tynieckie, [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec-Kraków 1995, s. 121-140.
 • Pietrzkiewicz I., Rogoż M., Ambrożego Grabowskiego kłopoty z cenzurą, „Klio – Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2011, t. 17, nr 2, s. 3-26.
 • Podlacha W., Miniatury tynieckich ksiąg liturgicznych w Bibliotece Uniwersytetu we Lwowie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. T. 2, Lwów 1916, s. 195-210.
 • Potkowski E., Pragmatyczna piśmienność w średniowiecznym Tyńcu, [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z Sesji Naukowej Wawel-Tyniec 13-15.10.1994, red. K. Żurowska, Tyniec-Kraków 1995, s. 71-91.
 • Potkowski E., Problemy kultury piśmienniczej łacińskiego średniowiecza, „Przegląd Humanistyczny” 1994, t. 38, nr 3, s. 21-40.
 • Szczaniecki P., Dzieje budynków klasztornych w Tyńcu, „Studia Theologica Varsaviensia” 1973, t. 11, nr 2, s. 279-294.
 • Szczaniecki P., Katalog opatów tynieckich, „Nasza Przeszłość” 1978, t. 48, s. 9-244. Szczaniecki P., Mścisław, [w:] PSB. T. 22: Morsztyn Zbigniew – Niemirycz Teodor, Wrocław 1977, s. 255-256.
 • Szczaniecki P., Tyniec, Tyniec 2008.
 • Szczaniecki P., Tyniecki fronton i superekslibris, [w:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiarowana profesor Wacławie Szelińskiej, pod red. M. Konopki, M. Zięby, Kraków 1999, s. 457-460.
 • Szczaniecki P., Umysłowość i kultura duchowa klasztorów krakowskich za czasów Jana Kochanowskiego, [w:] Cracovia Litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jan Kochanowskiego (w Krakowie, 10-13 października 1984 r.), red. T. Ulewicz, Wrocław 1991, s. 267-282.
 • Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, październik - grudzień 1994, red. nauk. K. Żurowska, oprac. red. M. Podlodowska-Reklewska i E. Pycińska, Kraków 1994.
 • Wagner A., Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016.
 • Woźniak M., Konserwacja sakramentarza tynieckiego – rękopisu na pergaminie z XI wieku, [w:] Benedyktyni tynieccy w średniowieczu. Materiały z sesji naukowej, Wawel – Tyniec 13-15 października 1994, red. K. Żurowska, Tyniec-Kraków 1995, s. 301-312.
 • Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego z ilustracjami. T. 1, wyd. S. Estreicher, Kraków 1909.
 • Wyczawski H.E., Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, wyd. 2 popr. i uzup., red. T. Moskal, A.K. Sitnik, Kraków 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07a21ebf-1eb1-4414-a503-8ae293cc2fd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.