PL EN


2018 | 529 | 11-27
Article title

Przebieg i skutki światowego kryzysu finansowego lat 2007-2011 oraz działania antykryzysowe w Polsce

Content
Title variants
EN
Process and effects of the world financial crisis of the years 2007-2011 and anti-crisis actions in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem pracy jest przedstawienie zarysu światowego kryzysu finansowego z lat 2007-2011, jego przebiegu, objawów i skutków na świecie i w Polsce. Opisano przyczyny i źródła kryzysu oraz działania naprawcze podejmowane przez rządy i instytucje finansowe. Praca jest oparta na literaturze problemu i przedmiotu badań oraz informacjach różnych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych i organizacji międzynarodowych. Kryzys finansowy w Polsce ujawnił się z opóźnieniem w stosunku do innych krajów wysoko rozwiniętych i przebiegał z mniejszą intensywnością. W działaniach antykryzysowych Polska dostosowała się do zaleceń Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Działania rządu i banku centralnego w Polsce dotyczyły sfery instytucjonalnej, sposobu funkcjonowania i prowadzenia polityki finansowej oraz sfery realnej gospodarki, w tym zwłaszcza przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i instytucji publicznych.
EN
The subject of the work is to provide an overview of the global financial crisis in the years 2007-2011, its course, symptoms and effects in the world and in Poland. The work presents the causes and the sources of crisis as well as corrective measures taken by governments and financial institutions. The subject literature and information from different national and international financial institutions and organisations were used as a source of research materials and data for analysis. Financial crisis appeared in Poland with some delay and was less intensive than in other developed countries. Anti-crisis measures taken in Poland have complied with the recommendations of the European Union and the International Monetary Fund. The measures taken by the Polish central bank concerned the institutional sphere, the manner in which the financial policy worked and how it was pursued, as well as the real sphere of the economy, including especially enterprises, households and public institutions.
References
 • Adamczyk M., 2015, Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, http://ekonom.ug.edu.pl/ (31.03.2015).
 • Adamowicz M., Adamowicz T., 2017, Łagodzenie skutków i działania naprawcze jako reakcja na światowy kryzys finansowy w latach 2007-2010, Przedsiębiorstwo & Finanse, nr 2(17), s. 87–102.
 • Bagus P., 2015, Czy dojdzie do trzeciego, czwartego i piątego ilościowego luzowania?, http://mises.pl/wp-content/uploads/2011/01/Bagus-czy-dojdzie-do-trzeciego-czwartego-i-piatego-ilosciowegopoluzowania.pdf (20.05.2015).
 • Borcuch A., 2009, Globalny system pieniężny, CeDeWu, Warszawa.
 • Costa Navajas M., Thegeya A., 2013, Financial Soundeness Indicators and Banking Crisis, IMF Working Papers, no. 13/263, s. 28.
 • Czekaj J., 2010, Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na polską gospodarkę, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Poltext, Warszawa.
 • EC European Economic Recovery Plan, 2008, (20.07.2015).
 • Falkowski K., Teichmann E. (red.), 2010, Państwa bałtyckie i Europy Wschodniej. Reakcja na światowy kryzys gospodarczy i regionalny kryzys gazowy, SGH, Warszawa.
 • Fedor P., 2015, Działania FED w kryzysie, http://www.hossaprocapital.ue.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=27:dziaania-fed-w-kryzysie&catid=4:referaty&Itemid=9 (30.06.2015).
 • Friedman M., Schwartz A., 1972, A Monetary History of the United States: 1867-1960, Princeton University Press.
 • Fukuyama F., 2011, Nie stać nas na kapitalizm, Foreign Affairs, tłum. Forum, 26.04.2011, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1515186,nie-stac-nas-na-kapitalizm.read (15.06.2015).
 • Glapiak E., 2009, Pesymizm rodzi recesję, Rzeczpospolita, nr 74.
 • Gruszczyńska-Brożbar E., 2009, Funkcjonowanie GPW w Warszawie w świetle światowego kryzysu finansowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 550, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 40, Finanse – Teoria i praktyka. Rynki finansowe i ubezpieczenia, US, Szczecin.
 • GUS, Stopa bezrobocia w latach 1990-2015, http://stat.gov.pl (15.05.2015).
 • GUS, Rachunki kwartalne PKB w latach 2007-2013 (10.04.2015).
 • GUS, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, www.pi.gov.pl (21.08.2015).
 • IMF, 1998, Financial Crises: Characteristics and Indicators of Vulnerability, World Economic Outlook, chapter IV, International Monetary Fund, s. 75.
 • IMF, 2010, Global Financial Stability Report, International Monetary Fund, Washington DC, April, https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/.
 • Iwanicz-Drozdowska M., 2015, Restrukturyzacja banków Unii Europejskiej w czasie globalnego kryzysu finansowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Kindleberger Ch., 2000, Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises, 4th ed., John Wiley and Sons Inc.
 • Kolany K., 2015, Ekonomiści krytykują Plan Paulsona, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ekonomisci-krytykuja-8222-Plan-Paulsona-8221-1836919.html (30.06.2015).
 • Konopczak M., Sieradzki R., Wiernicki M., 2010, Kryzys na światowych rynkach finansowych – wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, Bank i Kredyt, nr 6.
 • Kumhof M., Zoltan J., 2016, The truth about Banks FD Finance and Development, A Quarterly Publication of the International Monetary Fund, March 2016, vol. 53, no. 1, s. 50-53.
 • Luzowanie ilościowe, http://finansopedia.forsal.pl/wiki/Luzowanie_ilo%C5%9Bciowe (17.05.2015).
 • Ministerstwo Finansów, Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, www.wneiz.pl/nauka (24.04.2015).
 • Minsky H., 1992, The Financial Instability Hypothesis, Levy Economics Institute Working Paper, no. 74.
 • Mishkin F.S., 1992, Anatomy of financial crisis, Journal of Evolutionary Economics, no. 2.
 • Mishkin F.S., 2002, Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa.
 • Moshirian F., 2011, The global financial crisis and the evolution of markets, institutions and regulation, Journal of Banking and Finance, no. 3, ssrn.com/abstract=1667824 (1.03.2015).
 • Nawrot W., 2009, Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy, CeDeWu, Warszawa.
 • Nieborak T., 2010, Globalny kryzys finansowy, istota, przyczyny, konsekwencje, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4.
 • Podstawowe Statystyki GPW, http://www.gov.pl (30.04.2015).
 • Radomska E., 2013, Globalny kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skutki, Zarządzanie Zmianami, nr 2–3.
 • Rosati D., 2009, Przyczyny i mechanizmy kryzysu finansowego w USA w latach 2007-2009, [w:] Globalizacja, kryzys i co dalej?, red. G. Kołodko, Poltext, Warszawa.
 • Satoła Ł., 2012, Kryzys finansów publicznych z perspektywy społeczności lokalnej, Roczniki Naukowe SERiA, tom XIV, zeszyt 4, s. 104–109.
 • Sławiński A., 2008, Przyczyny globalnego kryzysu bankowego, Materiały konferencyjne pt. Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety dla przewodniczących komitetów kredytowych. Departament
 • Systemu Finansowego NBP, Warszawa 2009, http://www.nbp.pl (15.05.2015).
 • Wojtyna A. (red.), 2011, Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07a5dd9b-c3fe-49c5-88a5-643ca9a7bbf3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.