PL EN


2013 | 4 | 1 | 26-30
Article title

Nové prístupy k technickému vzdelávaniu

Content
Title variants
EN
New approaches to technical education
Languages of publication
SK EN
Abstracts
SK
Príspevok vznikol ako výstup riešenia výskumnej úlohy UGA č. UKF IV/19/2013 – Celoživotné vzdelávanie odborných technických predmetov. Príspevok sa zaoberá problematikou technického vzdelávania učiteľov, ktorého cieľom je získanie základnej prípravy v oblasti kľúčových kompetencií. Dôraz je kladený na vzdelávanie učiteľov vyučujúcich odborné technické predmety na základných školách.
EN
The paper deals with the issues technical learning teachers, the main purpose is to obtain basic training in key skills. Emphasis is placed on training teachers of vocational technical subjects in primary schools.
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
26-30
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
  • Duchovičová M. (2011), Vzdelávanie učiteľov odborných technických predmetov. [in:] DIDMATTECH XXIV: „Problemy edukacji nauczycieli. Konferencja”, Kraków, 15-16.09.2011, Kraków: Zespól Poligraficzny UP. ISBN 978-83-7271-678-1.
  • Feszterová M. (2008), Využitie elektronického vzdelávania k zvýšeniu profesných kompetencií [in:] Perspective in education process at universities with technical orientation in Visegrad countries [PEPTO], Nitra, 17–19 september 2008. ISBN 978-80-552-0148-1.
  • Prauzner T. (2012), Nowoczesna szkoła – technologie cyfrowe a rozwój myśli o przekazywaniu
  • wiedzy [w]: Edukacja XXI wieku nt.: Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań, red. N. Starik, A. Zduniak, Poznań. ISBN 978-83-61304-52-4, ISSN 2084-9001.
  • Tomková V. (2010), Požiadavka komunikačných zručností pedagóga pri uplatňovaní IKT vo vzdelávaní [in:] Nové technológie ve výuce, Brno, Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5333-5.
  • http://www.zsjfsered.edu.sk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07ab6fd7-4730-4b03-8c7f-16561f95de96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.