PL EN


2016 | 4 | 2 | 231-243
Article title

Prawne i kryminalistyczne aspekty zwalczania przestępstw korupcyjnych w ochronie pogranicza

Authors
Content
Title variants
EN
Legal and forensic issues of combating corruption and providing borderland security
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka zwalczania przestępstw korupcyjnych jest niezwykle zawiła i wciąż pozostaje aktualnym zagadnieniem nawet w państwach rozwiniętych. Sama korupcja na terenach przygranicznych jest ważnym zagadnieniem prawno-kryminalistycznym. Współczesne problemy migracyjne w Europie stanowią coraz większe wyzwanie dla organów ścigania, a determinacja ruchów migracyjnych może być szczególnie korupcjogenna. Problem jest niezmiernie istotny z uwagi na fakt, że Polska stanowi wschodnią granicą Schengen i Unii Europejskiej, dlatego właściwe działania służb policyjnych i specjalnych, nastawione na wykorzystanie możliwości analitycznych, mogą stanowić skuteczne narzędzie w zapewnieniu integralności granic. Mechanizmy uwzględnione w aktach normatywnych nie zawsze są wystarczająco skuteczne, jednakże z pomocą przychodzą nowe narzędzia kryminalistyczne.
EN
The issue of combating corruption crimes is extremely hard and still actual, even in developed countries. Corruption in the border areas is an interesting issue for both legal and forensic research. Migration problems in Europe is a growing challenge for law enforcement, as the determination of migration may be particular to corruption. The problem is important due to the fact that Poland is the eastern border of the Schengen Area and the European Union, therefore, appropriate work of the police and special forces, focused on the use of analytical capabilities, can provide an effective tool in ensuring the integrity of the borders. Mechanisms included in the normative acts are not always effective, however, useful are new forensic tools.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
231-243
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Aleksandrowicz, T.R. (1999). Analiza informacji w administracji i biznesie. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
 • Bex, F. J., Verheij, B. (2010). Story Schemes for Argumentation about the Facts of a Crime. Computational Models of Narrative. Papers from the The AAAI Fall Symposium (FS-10-04). Menlo Park: AAAI.
 • CBA (2011). The Anti-Corruption Handbook for Entrepreneurs. Warszawa: CBA.
 • CBA (2013). Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2012 r. Warszawa: CBA.
 • CBA (2014). Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2013 r. Warszawa: CBA.
 • CBA (2015). Mapa korupcji. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2014 r. Warszawa: CBA.
 • Center for the Study of Democracy (2012). Study on anticorruption measures in EU border control.
 • Dąbrowski, M. (2012). Zjawiska o charakterze korupcyjnym w świetle kultury granic. Journal of Modern Science, vol. 2012, nr 4(15).
 • Daniluk, P. (2014). Pojęcie korzyści majątkowej w prawie karnym. Wojskowy Przegląd Prawniczy Anderson, nr 1.
 • Gottlieb, S.L., Arenberg, S., Singh, R. (1994). Crime Analysis: From First Report to Final Arrest. Montclair: Aplha.
 • Hussein, A. (2011), Mechanizmy korupcjogenne - cztery grzechy główne władz publicznych. Przegląd Antykorupcyjny.
 • Ibek, A. (2012). Teoretyczne podstawy analizy kryminalnej. W: J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kamiński, A.Z., Stefanowicz, J. (2010). Polski biznes wobec korupcji. Warszawa: Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.
 • Konieczny, J. (2012). Kryzys czy zmiana paradygmatu kryminalistyki? Państwo i Prawo, nr 1.
 • Konieczny, J. (2012). Zagadnienia wprowadzające. W: J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kotasińska, A. (2015). Między wielokulturowością a stereotypami. W: M. Bodziany et al. (red.), Społeczeństwo a wojna. Kryzysy społeczne i konflikty kultur. Wrocław: Wydawnictwo WSOWL.
 • Michael, B., Moore, N. (2009). What do we know about corruption (and anticorruption) in Customs? World Customs Journal, vol. 4, nr 1.
 • Moczydłowski, P. (1988). Drugie życie w instytucji totalnej. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
 • Newburn, T., Williamson, T., Wright, A. (2007). Handbook of Criminal Investigation. Oxford: Willan Publishing.
 • Radwaniak, K., Wrzosek, P.J. (2012). Biały wywiad w Policji – pozyskiwanie i analiza informacji ze źródeł otwartych. W: J. Konieczny (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych. Warszawa: C.H. Beck.
 • Saks, M.J., Kohler, J.J. (2008). The Individualization Fallacy in Forensic Science Evidence. Vanderbilt Law Review, nr 1.
 • Siron, N., Van Baeveghem, P. (1999). Trafficking in Migrant Through Poland. Antwerpen-Apeldoorn: Maklu
 • Straż Graniczna (2015). Mapa zagrożeń korupcyjnych w Straży Granicznej. Warszawa: BSW SG.
 • The White House (2010). National Security Strategy 38. http:// www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf., 13.10.2016.
 • Tilley, N. (2008). Modern approaches to policing: community, problem-oriented and intelligence led policing. W: T. Newburn (ed.), Handbook of Policing. Portland: Cullompton.
 • U.S. Department of Justice and the Enforcement Division of the U.S. Securities and Exchange Commission (2012). Foreign Corrupt Practices Act. https://www.justice.gov/sites/default/files/criminal-fraud/legacy/2015/01/16/guide.pdf,13.10.2016.
 • Wyrok SN z 10 lipca 1974 r., sygn. akt: I KRN 9/74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
EISSN
2353-3781
ISSN
2545-160X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07b7e84b-6237-4f7f-bafc-c472affbdca0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.