PL EN


2012 | 19 | 2 | 17-32
Article title

Zastosowanie metod taksonomicznych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego powiatów województwa podkarpackiego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
The application of taxonomic methods for the evaluation of the level of socio-economic development of the Podkarpackie Voivodeship districts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono propozycję taksonomicznych mierników tempa rozwoju infrastruktury i potencjału finansowego oraz zastosowanie ich do oceny rozwoju powiatów województwa podkarpackiego. Wykorzystanie miar taksonomicznych zaprezentowano na przykładzie zmian poziomu rozwoju powiatów województwa podkarpackiego w bezpośrednim okresie akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej, czyli w latach 2002–2005
Contributors
author
 • Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
References
 • [1] Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
 • [2] Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F., Konkurencyjność województw Górnego Śląska na tle kraju i regionów Polski południowej, [w:] Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski południowej, materiały z konferencji naukowej, red. Klasik A., Kuźnik F., AE, Katowice 1997.
 • [3] Chudy K., Wierzbińska M., Analiza taksonomiczna gmin województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • [4] Fajferek A., Proces transformacji ustrojowej a potrzeby statystyki regionalnej, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych”, t. 45, GUS, Warszawa 1994.
 • [5] Gazińska M., Prosta metoda klasyfikacji gmin województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem rozwoju demograficznego i ekonomicznego, [w:] Chudy K., Wierzbińska M., Analiza taksonomiczna gmin województwa podkarpackiego ze względu na poziom życia ludności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • [6] Grabiński T., Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992.
 • [7] Grzebyk M., Kliszczak L., Kryński Z., Szara K., Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych województw, „Wiadomości Statystyczne” 2003/2.
 • [8] Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr, „Przegląd Statystyczny” 1968/4.
 • [9] Hydzik P., Analiza stanu infrastruktury technicznej i potencjału finansowego województwa podkarpackiego, [w:] Przemiany rynkowe w procesie integracji europejskiej, materiały międzynarodowej konferencji naukowej, red. Adamczyk J., Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2006.
 • [10] Hydzik P., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania strategii rozwoju województwa podkarpackiego w okresie 2002–2005, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Zarządzania i Finansów, Warszawa 2007. 32 P. Hydzik
 • [11] Klimczyk M., Mijakowski A., Nowa metoda oceny rozwoju powiatów, Gospodarka i administracja terenowa, Warszawa 1968.
 • [12] Krukowski K., Wędrowska E., Typologia gmin wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego, „Wiadomości Statystyczne” 2004/4.
 • [13] Kudrycka I., Czynniki determinujące poziom PKB i możliwości rozwoju regionów, [w]: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • [14] Opałło M., Mierniki rozwoju regionów, „Wiadomości statystyczne” 1997/3.
 • [15] Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. Zeliaś A., PWE, Warszawa 2004.
 • [16] Statystyczne metody analizy danych, red. Ostasiewicz W., Wydawnictwo AE, Wrocław 1999.
 • [17] Stec M., Wierzbińska M., Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Małopolski wschodniej, [w:] Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski południowej, materiały z konferencji naukowej, red. Klasik A., Kuźnik F., AE, Katowice 1997.
 • [18] Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny” 1978/2.
 • [19] Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • [20] Witkowska A., Witkowski M., Klasyfikacja gmin województwa wielkopolskiego według potencjału społeczno-ekonomicznego, [w:] Taksonomia 10. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, red. Jajuga K., Walesiak M., Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • [21] Województwo Podkarpackie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2004, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 • [22] Województwo Podkarpackie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2005, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2005.
 • [23] Województwo Podkarpackie. Podregiony, Powiaty, Gminy 2006, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 • [24] Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 1999–2003, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 • [25] Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie podkarpackim w latach 2004–2006, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07bcf253-a24e-44a5-bdcd-8baeadf99da1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.