PL EN


2014 | 2014 (17) | 62-73
Article title

Integracja handlowa a synchronizacja cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Trade integration and business cycles synchronization of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Analiza stopnia synchronizacji wahań koniunkturalnych gospodarek stała się współcześnie kluczową kwestią w dyskusji na temat procesów integracji gospodarczej krajów. Szczególne zainteresowania ekonomistów związane są z kwestią analizy występowania procesów konwergencji (zbieżności) oraz dywergencji (rozbieżności) cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej. Jednym z czynników determinujących zbieżność cykli koniunkturalnych gospodarek jest intensywność oraz struktura wymiany handlowej krajów. Celem niniejszego opracowania jest analiza oddziaływania handlu międzynarodowego na synchronizację cykli koniunkturalnych Polski i Unii Europejskiej w okresie 1995–2011. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu makroekonomii i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (modele wektorowej autoregresji – Vector Autoregression Model). Wyniki przeprowadzonych badań empirycznych wskazują, że wzrost obrotów handlowych niekoniecznie prowadzi do zwiększenia synchronizacji cykli koniunkturalnych analizowanych gospodarek. Wpływ wzrostu handlu krajów na synchronizację ich cykli koniunkturalnych zależy nie tylko od intensywności wymiany handlowej, lecz także od struktury obrotów handlowych.
EN
Analysis of the synchronization of economic fluctuations has become nowadays a key issue in the debate on the process of economic integration. Special interest of economists are related to the issue of the analysis of convergence and divergence processes of business cycles in the European Union. One of the factors determining the convergence of business cycles of economies is the intensity and structure of foreign trade. The purpose of this paper is to analyze the impact of international trade on the synchronization of business cycles between Poland and the European Union in the period 1995-2011. In the study were used a research methods based on literature studies in macroeconomics and international finance and econometric methods (Vector Autoregression Model). The results of empirical studies indicate that the increase in trade does not necessarily lead to increase of business cycles synchronization in analyzed economies. The impact of external trade on the business cycles synchronization depends not only on the intensity of trade, but mainly on the commodity structure of foreign trade.
Year
Issue
Pages
62-73
Physical description
Dates
issued
2014-09-05
Contributors
author
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji
References
 • Akin, C. (2006). Multiple Determinants of Business Cycle Synchronization. Washington: George Washington University, Department of Economics.
 • Bayoumi, T. i Eichengreen, B. (1992). Shocking Aspects of European Monetary Unification. National Bureau of Economic Research Working Papers, 3949, 1–39.
 • Calderón, C., Chong, A. i Stein, E. (2002). Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: Are Developing Countries Any Different? Central Bank of Chile Working Papers, 195, 1–34.
 • Camacho, M., Perez-Quiros, G. i Saiz, L. (2006). Are European business cycles close enough to be just one?, Journal of Economics Dynamics and Control, 30, 1–31.
 • De Haan, J., Inklaar, R.C. i Jong-A-Pin, R.M. (2008). Will business cycles in the Euro area converge? A critical survey of empirical research, Journal of Economic Surveys, 22, 1–44.
 • De Haan, J., Inklaar, R. i Jong-a-Pin, R.M. (2005). Trade and Business Cycle Synchronization in OECD Countries - a Re-examination. CESifo Working Paper Series, 1546, 1–35.
 • Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz (2011). Konwergencja czy dywergencja gospodarcza w strefie euro? Warszawa, grudzień, 1–17.
 • Drysdel, P. i Garnaut, R. (1993). The Pacific: An Application of General Theory of Economic Integration. W: Bergsten F. i Noland M. (eds.). Pacific Dynamism and International Economic System. Washington: Institute for International Economics.
 • Frankel, J. i Rose, A. (1998). The Endogenity of the Optimum Currency Area Criteria, The Economic Journal, 108, 1009–1025.
 • Grigoli, F. (2011). The Impact of Trade Integration on Business Cycle Synchronization for Mercosur Countries, The European Journal of Comparative Economics, 9(1), 103–131.
 • Imbs, J. (2004). Trade, Finance, Specialization, and Synchronization, Review of Economics and Statistics, 86, 723–734.
 • Karimi, F. i Pirasteh, H. (2009). Relationship between Economic Integration and Business Cycle Synchronization, International Journal of Business and Development Studies, 1(1), 67–82.
 • Kenen, P.B. (1969). The Optimum Currency Area: An Eclectic View. W: Mundell R. i Swoboda, A.K. (eds.). Monetary Problems of the International Economy. Chicago: University of Chicago Press.
 • Kenen, P.B. (2000). Currency Areas, Policy Domains and the Institutionalization of Fixed Exchange Rates. CEP Discussion Papers, 0467, 1–39.
 • Kose, M.A. i Yi, K. M. (2005). Can the Standard International Business Cycle Model Explain the Relation Between Trade and Comovement? Federal Reserve Bank of Philadelphia Working Paper, 05–3, 1–40.
 • Krugman, P.R. (1991). Geography and Trade. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Lubiński, M. (2007). Międzynarodowy cykl koniunkturalny, Contemporary Economics, 1(2), 5–19.
 • Matkowski, Z. i Próchniak M. (2009). Zbieżność rozwoju gospodarczego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, Zarządzanie Ryzykiem, 30, 53–97.
 • Rana, P.B., Cheng, T. i Chia, W.M. (2011). Trade Intensity and Business Cycle Synchronization: East Asia vs Europe, Journal of Asian Economics, 20, 701–706.
 • Shin, K. i Wang, Y. (2003). Trade Integration and Business Cycle Synchronisation in East Asia, ISER Discussion Paper, 574, 1–38.
 • Sims. Ch.A. (1980). Macroeconomics and Reality, Econometrica, 1, 1–48.
 • UNCTAD (2012). Handbook of Statistics. New York and Geneva.
 • Yeats, A.J. (1997). Does MERCOSUR Trade Performance Raise Concerns About The Effects of Regional Trade Arrangements? The World Bank Economic Review, 12, 1–46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1733-9758
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c1d848-df89-48d8-ab93-a8a685cf5ad1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.