PL EN


2015 | 2(13) | 185-199
Article title

Życie chrześcijańskie w świetle celów i metod odpowiedzialnego wychowania

Authors
Content
Title variants
EN
The Christian life in the light of the objectives and methods of responsible education.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempt to discuss the goals and methods that should characterize the Christian and responsible upbringing. The main educational task is to help the pupil to discover, understand and respect values related to certain aspects of his life. Responsible education is a holistic look at the whole person, who should learn to not only think, but also to love and work. Positive motivation, language, communication and educational content, referring to the experience and aspirations of pupils, exposing threats, which is a graduate, capturing the illusion of „easy happiness” are just some of them. All this allows us to appreciate the value and dignity of the human person who, for unknown reasons, tend to decline throughout the educational process.
PL
Podstawowym wychowawczym zadaniem jest takie pomaganie wychowankowi, by w swoim postępowaniu odkrył, zrozumiał i respektował te wartości, które odnosić się będą do poszczególnych sfer jego życia. Uczyć człowieka myśleć, kochać i pracować oznacza nie tylko formować jego określoną sylwetkę i osobowość, ale także urzeczywistniać model społecznego funkcjonowania. Kompetentny wychowawca musi więc w taki sposób oddziaływać na wychowanka, by miał on możliwość i szansę odnalezienia coraz to nowszych wartości i kształtowania w sobie coraz to bogatszego człowieczeństwa. Odpowiedzialny wychowawca powinien wskazywać wychowankom optymalną drogę życia i być świadomy, że wyznaczone cele można osiągnąć za pomocą różnych metod. Motywacja pozytywna, język przekazu treści wychowawczych (odwołujący się do doświadczenia i aspiracji podopiecznych), demaskowanie zagrożeń, którym ulega wychowanek, wyłapywanie iluzji „łatwego szczęścia” to tylko niektóre z nich. Wszystko to pozwala docenić wartość życia i godność osoby ludzkiej, które z niewiadomych powodów zdają się zanikać w całym procesie wychowawczym.
Year
Issue
Pages
185-199
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Ambroży, św., Listy, tłum. P. Nowak, Kraków 2012.
 • Arystoteles, Etyka nikomachejska, przekł., wstępy i komentarze D. Gromska, L. Regner, W. Wróblewski, Warszawa 2002.
 • Augustyn, św., Państwo Boże, przeł. W. Kubicki, J. Salij, Kęty 1998.
 • Baley S., Psychologia wychowawcza w zarysie, Wrocław 1947.
 • Birkenmajer J., Myśli św. Jana Chryzostoma, Poznań 1937.
 • Birngruber S., Wprowadzić w świat wartości – zadanie pedagogiki, [w:] Dialogi pedagogiczne, t. 2, red. J. Placha, Warszawa 1992, s. 18.
 • Boros L., Istnienie wyzwolone, przeł. B. Białecki, Warszawa 1985.
 • Croissant J., Ciało świątynią piękna, przeł. R. Nehring, D. Adamski, Poznań 2007.
 • Dominian J., Autorytet. Chrześcijańska interpretacja psychologicznej ewolucji pojęcia autorytetu­‑władzy, przeł. E. Różalska, Warszawa 1980.
 • Duquesne J., O wolności poszukiwań teologicznych, przeł. A. Paygert, Warszawa 1977.
 • Dziewiecki M., Dorastanie do świętości, Częstochowa 2006.
 • Dziewiecki M., Kochać i wymagać, Kraków 2006.
 • Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
 • Foerster F. W., Stare i nowe wychowanie, przeł. J. Brachman, Katowice 1938.
 • Głaz S., Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży, Kraków 2010.
 • Grzegorz Wielki, św., Księga reguły pasterskiej, przekł. E. Szarcenberg­‑Czerny, Kraków 2003.
 • Grzegorz z Nazjanzu, św., Listy, tłum. J. Czuj, Warszawa 1954.
 • Hieronim, św., Do Kapłana Nepocjana, [w:] Listy 1, tłum. J. Czuj, Warszawa 1952.
 • Jan Chryzostom, św., Sentencje z homilii na Ewangelię wg św. Mateusza, tłum. E. Staniek, Kraków 2004.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
 • Jan Paweł II, Wielka misja wychowania katolickiego, Watykan 16.04.1979, [w:] Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978–1999), red. S. Urbański, Warszawa 2000, s. 89–90.
 • Jan Paweł II, Wychowanie katolickie uwrażliwia na potrzeby innych, Nowy Jork 3.10.1979, [w:] Rada Szkół Katolickich, Szkoła Katolicka w nauczaniu Kościoła, Szczecin–Warszawa 2002, s. 101.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Krawczyński Z., Z rozważań nad wychowaniem nowego człowieka, Kraków 1933.
 • Majewski M., Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko, Kraków 1988.
 • Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Lublin 2000.
 • Olbrycht K., Zarys systemu wychowania Urszuli Ledóchowskiej, Pniewy 2002.
 • Osewska E., Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa 2011.
 • Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. A. Zakrzewska, J. Michalski, Toruń 2010.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1996.
 • Popowski R., Tysiąc tysięcy służyło Mu, [w:] Wychowanie chrześcijańskie w duchu św. Jana Bosko, pod red. M. Majewskiego, Kraków 1988, s. 18.
 • Ross K., Idź i bądź sobą. Impulsy chrześcijańskiego życia, Wrocław 2001.
 • Rynio A., Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin 2001.
 • Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002.
 • Szymkowiak R., Problemy bez ściemy, Kraków 2012.
 • Szymkowiak R., Przepchnąć słonia, Kraków 2007.
 • Śnieżyński M., Wychowanie, [w:] Jan Paweł II. Encyklopedia Nauczania Społecznego, red. A. Zwoliński, Radom 2005, s. 591–592.
 • Tokarczuk I., Moc i wytrwałość, Kraków 1988.
 • Wall J., Vademecum dialogu, Kraków 1998.
 • Wermter W., Wychowanie jest możliwe! – nawet dzisiaj, Częstochowa 1998.
 • Winkowski J., Ogniwo i gniazdo. Rozważania o rodzinie i wychowaniu, Sandomierz 1997.
 • Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007.
 • Zimny J., Wychowanie ku wartościom, Sandomierz 2006.
 • Zwoliński A., Godność człowieka, „Źródło” (2000) nr 2, s. 14.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c34db2-48fb-4dcc-bd79-b2cc5241eaaa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.