PL EN


2018 | 5 (376) | 199-211
Article title

Ocena funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”

Content
Title variants
EN
Evaluation of Functioning of Local Action Group – Association of “South Warmia”
RU
Оценка функционирования Локальной группы действий – Общества «Южная Вармия»
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wzrost potencjału społeczno-gospodarczego regionu wiąże się z poprawą jego konkurencyjności, co z kolei przekłada się na jakość życia jego mieszkańców. W procesie rozwoju obszarów wiejskich istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe o wymiarze lokalnym, które dopełniają działania instytucji sektora publicznego, jednocześnie pobudzając zaangażowanie społeczeństwa wiejskiego w poprawę atrakcyjności określonej przestrzeni. W opracowaniu odniesiono się do partnerstwa terytorialnego, które realizowane było w ramach osi 4 LEADER przyjętej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody wywiadu bezpośredniego, w którym narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankietowy. Jego celem była ocena poziomu satysfakcji mieszkańców wsi z przedsięwzięć współfinansowanych przez PROW w zakresie realizacji przyjętych celów funkcjonowania LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. Społeczność lokalna pozytywnie ocenia działanie stowarzyszenia, które przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The increase of the socio-economic potential of the region is connected with the improvement of its competitiveness and so with the quality of life of its inhabitants. In the process of rural development, NGOs with a local dimension play an important role, complementing the activities of public sector institutions, while stimulating the involvement of rural society in improving the attractiveness of a given area. This paper deals with the territorial partnership that was implemented under the LEADER axis 4 adopted in the Rural Development Programme for 2007-2013. The research was conducted using the direct interview method, in which the research tool was the author’s questionnaire. The main objective was to evaluate the level of satisfaction of rural residents with the results of projects co-founded by RDP as regards the implementation of the objectives of functioning of the LAG – Association of “South Warmia”. Local community positively evaluate action conducted by Association, which contributes to the quality of life of residents of rural areas. The article is of the research nature.
RU
Рост социально-экономического потенциала региона связан с повышением его конкурентоспособности, что, в свою очередь, связано с качеством жизни его жителей. В процессе развития сельской местности существенную роль игра- ют неправительственные организации местного характера, которые дополняют действия учреждений публичного сектора, одновременно стимулируя вовле- ченность сельского населения в повышение привлекательности определенного пространства. В работе отнеслись к территориальному партнерству, которое было реализовано в рамках оси 4 LEADER, принятой в Программе развития сельской местности на 2007-2013 гг. Обследование провели с использованием метода прямого интервью, в котором исследовательским инструментом был авторский вопросник анкеты. Его цель – оценить уровень удовлетворения жи- телей села мерами, финансируемыми ПРСМ по достижению принятых целей функционирования Локальной группы действий, Общества «Южная Вармия». Местные жители положительно оценивают действия общества, которые спо- собствуют повышению качества жизни сельского населения.
Year
Issue
Pages
199-211
Physical description
Contributors
References
 • Borowska A. (2009), Lokalne grupy działania czynnikiem stymulującym rozwój obszarów wiejskich w Polsce, „Acta Scientarium Polonorum, Oeconomica”, Vol. 8, nr 4.
 • Girard V. (1997), Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, (w:) Domański T. (red.), Marketing terytorialny: strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Czapiewska G. (2012), Lokalne Grupy Działania a kreowanie rozwoju regionalnego w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 29.
 • Kołodziejczak A. (2011), Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwach lubelskim i podlaskim, „Studia Obszarów Wiejskich”, nr 26.
 • Kwietniewska-Sobstyl M. (2008), Marketing terytorialny – teoria i praktyka na przykładzie miasta Lublin, województwa lubelskiego i gminy Jastków, (w:) Regionalizm a globalizacja: zagrożenia, szanse, wyzwania. XVI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Lublin.
 • Michalska-Żyła A. (2016), Jakość życia na poziomie lokalnym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica”, nr 56.
 • Rumpel P., Siwek T. (2006), Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, „Przegląd Geograficzny”, nr 78.
 • Socińska J. (2015), Rola i znaczenie Programu Leader w rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007- 2013 na przykładzie województwa opolskiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 380.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” (2013), Barczewo.
 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia na lata 2014-2020” (2016), Barczewo.
 • (www1) http://www.ksow.pl [dostęp: 15.09.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c481e5-16bf-4fd9-8ebd-a059e6663de5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.