PL EN


2016 | 3(31) | 13-34
Article title

Analiza rozwoju gospodarczego w świetle wybranych wpływów podatkowych w latach 2011–2015 na terenie województwa podkarpackiego

Content
Title variants
EN
An analysis of economic development in the light of selected tax revenues in the years 2011–2015 in Podkarpackie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skupiono się na zagadnieniu rozwoju gospodarczego w gospodarce lokalnej. Kreowanie rozwoju gospodarczego zależy od bardzo wielu czynników, w tym także podatkowych. System podatkowy ma przede wszystkim pobudzać konsumpcję oraz inwestycje i tym samym wpływać na aktywność podmiotów gospodarczych. Jednostki te poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwoju gospodarczego danego obszaru. Dane z zakresu wpływów podatkowych z: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług pozwalają na ocenę rozwoju gospodarczego na danym terenie. W nawiązaniu do tej problematyki zebrano dane o wpływach podatkowych z wyżej wymienionych podatków w latach 2011−2015 na terenie województwa podkarpackiego oraz dokonano ich analizy. Badanie obejmowało wykorzystanie następujących wskaźników statystycznych: dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, od towarów i usług w poszczególnych powiatach na mieszkańca powiatu (w zł); dynamika wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz od towarów i usług w poszczególnych powiatach, jak również dochody z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od towarów i usług na mieszkańca powiatu w stosunku do średnich dochodów na mieszkańca w województwie podkarpackim (w %). Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano stosowne wnioski.
EN
The article focuses on a very important issue in the local economy, which is economic development. Creating economic development depends on many factors, including taxes. The tax system is primarily to stimulate consumption and investment and thus contribute to the activity of economic entities. These entities, through conducting their activities, contribute to the economic development of the area. Data on tax revenues from corporate income tax, personal income tax, Value Added Tax allow to assess economic development in the area. With regard to this issue, data on tax revenues in the years 2011–2015 in Podkarpackie Voivodeship were collected and analysed. The study included the use of the following statistical indicators: personal income tax revenue in individual poviats per capita (in PLN), corporate income tax in individual poviats per capita (in PLN), Value Added Tax in different poviats per capita (in PLN), the dynamics of personal income tax revenue in individual poviats, the dynamics of corporate income tax revenue in individual pviats, the dynamics of Value Added Tax revenue in individual poviats, as well as personal, corporate income tax revenue and Value Added Tax revenue per a poviat resident compared to the average income per capita in Podkarpackie (in %). On the basis of the conducted study, adequate conclusions were formulated.
Year
Issue
Pages
13-34
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Finansów
References
 • Bąkiewicz, A., Czaplicka, K. (2011). Wzrost i rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się. W: R. Piasecki (red.). Ekonomia rozwoju (s. 70–93). Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1958-8.
 • Grycuk, A. (2010). Podatek CIT jako narzędzie polityki gospodarczej [online, dostęp: 2016-09-27]. Infos, 4(74), 1–4. Dostępny w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/51ACF4391C28FD82C-12576CF00343F4C/$file/Infos_74.pdf.
 • Kisiel, R., Marks-Bielska, R. (red.). (2013). Polityka gospodarcza (zagadnienia wybrane). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. ISBN 978-83-63041-85-4.
 • McGranahan, D.V. (1972). Development indicators and development models. The Journal of Development Studies, 8(3), 91–102.
 • Myint, H., Krueger, A.O. (2011). Economic development [online, dostęp: 2016-07-30]. W: Encyclopaedia Britannica. Dostępny w Internecie: https://www.britannica.com/topic/economic-development.
 • Nasiłowski, M. (2004). System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Warszawa: Key Text. ISBN 83-87251-78-X.
 • Rozporządzenie [2003] Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych. Dz.U. z 2003 r., nr 209, poz. 2027.
 • Stiglitz, J.E. (2013). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15187-4.
 • Sztaba, S. (2004). Rozwój gospodarczy [online, dostęp: 2016-07-30]. W: Encyklopedia PWN. Dostępny w Internecie: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/rozwoj-gospodarczy;3969436.html.
 • Ustawa [1996] z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 121, poz. 1267.
 • Włudyka, T., Smaga, M. (2012). Instytucje gospodarki rynkowej. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business. ISBN 978-83-264-1684-2.
 • Woźniak, M.G. (2008). Wzrost gospodarczy: podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7252-419-5.
 • Wydymus, S. (1984). Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c68f12-871d-4d3f-8be2-e6dc51cff6b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.