PL EN


2016 | 50(5) Ekonomia XII. Raport o stanie finansowym państwa 2014-2015. Raport o stanie majątku gospodarstw domowych w Polsce 2014-2015 | 73-99
Article title

Majątek polskich gospodarstw domowych na tle innych krajów Europy Centralnej i Wschodniej

Authors
Content
Title variants
EN
Assets of Polish Households Against the Background of Other Countries of Central and Eastern Europe
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem gospodarczym powstają zasoby majątkowe gospodarstw domowych. Im dłuższy okres pokojowego rozwoju kraju, tym większa wartość zakumulowanego majątku. Wielkość majątku i jego rozłożenie w ramach społeczeństwa mają pewien wpływ na wielkość PKB i jego podział, w tym na strukturę zatrudnienia. Rozkład majątku w ramach społeczeństwa jest nieproporcjonalny i odpowiada regule V. Pareto. W Polsce, po transformacji ustrojowej, nastąpił znaczny wzrost majątku gospodarstw domowych, niemniej w odniesieniu do poziomu, jaki osiągnął w krajach Europy Zachodniej, jego średnia wielkość jest niezbyt wysoka. Natomiast w odniesieniu do zamożności społeczeństw w krajach Europy Centralnej i Wschodniej polskie społeczeństwo wypada – ogólnie rzecz biorąc – lepiej niż te, w których poziom PKB na głowę jest niższy, i gorzej niż te, w których poziom PKB na głowę jest wyższy (Słowenia, Czechy, Estonia i Węgry). Polskie społeczeństwo ma przy tym stosunkowo wysoki wskaźnik zadłużenia licząc do wartości majątku. Wynika to głównie z wyjątkowo dużej skłonności do posiadania na własność siedziby – mieszkania lub domu. Rozłożenie majątku w Polsce, tak jak w większości krajów, nie jest równomierne, jakkolwiek wskaźnik Giniego dla majątku jest o kilka punktów niższy niż w Europie jako całości i znacznie niższy niż wskaźnik obliczony dla całego świata. Najniższe wskaźniki tego typu w regionie mają Słowacja i Słowenia.
EN
With an economic development, there emerge households’ property resources. The longer is the time-period of peaceful development of the country, the greater is the value of accumulated assets. The volume of assets and its distribution within the society have some influence on the volume of GDP and distribution thereof, including the employment pattern. The distribution of assets within the society is disproportionate and corresponds with the V. Pareto principle. In Poland, after the systems transformation, there took place a considerable growth of households’ assets; notwithstanding, related to the level achieved in the West European countries, its mean volume is not too high. On the other hand, related to wealth of societies in the Central and Eastern European countries, the Polish society presents itself – in general – better than those where the level of per capita GDP is lower and worse than those where the level of per capita GDP is higher (Slovenia, the Czech Republic, Estonia, and Hungary). The Polish society has also a relatively high rate of indebtedness vis-à-vis the assets value. This stems mainly from the exceptionally great propensity to own one’s residence – a flat or a house. The assets distribution in Poland, as in the majority of countries, is not even, although the Gini index for assets is by a few percentage points lower than in Europe as a whole and considerably lower than the indicator calculated for the entire world. The lowest indices of this type in the region have Slovakia and Slovenia.
Contributors
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Bałtowski M., Kozarzewski P. (2014), Zmiany własnościowe polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa.
 • Brandmeir K., Grimm M., Heise M., Holzhause A. (2015), Global Wealth Report 2015, Allianz Public Policy & Economic Research, München.
 • de Soto H. (2002), Tajemnica kapitału, Fijorr Publishing, Chicago-Warszawa.
 • Global Wealth Report 2015 (2015a), Research Institute, Credit Suisse A.G., Zurich.
 • Global Wealth Report 2015. Data Book (2015b); Research Institute, Credit Suisse A.G., Zurich.
 • Pikkety T. (2014), Capital in the Twenty First Century; The Belknap Press of Harvard University Press, London.
 • Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce w latach 2002-2009 (2010), NBP, Warszawa.
 • Richest 1% will own more than all the rest by 2016 (2016), Oxfam International, http://www.oxfam.org/en [dostęp: 01.01.2016].
 • Wealth: Having it all and wanting more (2015), OXFAM Issue Briefing January, http://www.oxfam.org [dostęp: 15.08.2016].
 • Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania pilotażowego 2014 r. (2015), NBP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07c8ffdd-d66e-4eac-bcfc-e99c132ce691
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.