PL EN


Journal
2020 | 1 | 131-146
Article title

Prymat Biskupa Rzymu w dialogu rzymskokatolicko-anglikańskim na forum światowym

Content
Title variants
EN
Primacy of the Bishop of Rome in a global dialogue between the Roman Catholic and Anglican Church
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka natury Kościoła, sprawowania w nim władzy – zwłaszcza kwestia prymatu Biskupa Rzymu – należą do głównych zagadnień w dialogu ekumenicznym. Od ponad pół wieku prowadzony jest dialog teologiczny Kościoła rzymskokatolickiego ze Wspólnotą anglikańską na forum światowym. W 1969 roku powołano Międzynarodową Komisję Anglikańsko-Rzymskokatolicką (Anglican-Roman Catholic International Commission – ARCIC). Jej prace obejmują trzy okresy: ARCIC I (1970-1981), ARCIC II (1983-2011) oraz ARCIC III (2011- do chwili obecnej). Problematyka prymatu Następcy Piotra została podjęta w czterech deklaracjach: ARCIC I – Dokument z Wenecji (1976), Dokument z Windsoru (1981) wraz z dodanymi do deklaracji Wyjaśnieniami (1979-1981); ARCIC II – Dar autorytetu (1999); ARCIC III – Dokument z Erfurtu (2017). Dialog zaowocował znacznym zbliżeniem doktrynalnym. Nie oznacza to pełnego uznania przez anglikanów katolickiego rozumienia urzędu prymacjalnego. Promowana przez papieża Franciszka zasada synodalności Kościoła otwiera nowe nadzieje ekumeniczne; tematyka prymatu Biskupa Rzymu pozostaje otwarta.
EN
The issues concerning the nature of the Church and exercising the authority in it, particularly the Papal primacy, are the main problems in the ecumenical dialogue. The theological dialogue of the Roman Catholic Church with the Anglican Community has been held for over half a century. In 1969 Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC) was appointed. Its work covers three periods: ARCIC I (1970-1981), ARCIC II (1983-2011) and ARCIC III (2011- up to now). The issue of the primacy of Peter’s Successor was addressed in four declarations: ARCIC I – the Venetian Document (1976), The Windsor Document (1981) along with Elucidations added to the declaration (1979-1981); ARCIC II – The Gift of Authority (1999) and ARCIC III – The Erfurt Document (2017). A significant doctrinal rapprochement was attained. It does not mean that Anglicans fully acknowledge the Catholic understanding of primacy. The principle of the synodality of the Church promoted by Pope Francis opens new ecumenical hopes. The issue of the Papal primacy remains open.
Journal
Year
Issue
1
Pages
131-146
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
 • A. Denaux i in. (red.), Looking Towards a Church Fully Reconciled. The Final Report of the Anglican-Roman Catholic International Commission 1983-2005 (ARCIC II), London 2016
 • A. Denaux, Dialog anglikańsko-rzymskokatolicki i jego recepcja, [w:] P. Kantyka i in. (red.), O ekumenizmie w Roku Wiary. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, Lublin 2013
 • B. Sesboüé, Le magistère à l’épreuve, Paris 2001
 • Franciszek, Przemówienie podczas uroczystości upamiętniającej 50. rocznicę ustanowienia Synodu Biskupów. „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła (17.10.2015), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 11, 2015
 • H. Waldenfels, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele – dzisiaj, tłum. A. Paciorek, Katowice 1992
 • J. Radkiewicz, Obraz papieża w dialogu anglikańsko-katolickim, „Nurt SVD”, nr 1, 2015
 • J. Ratzinger, Opera omnia, t. VIII/2: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, Lublin 2013
 • J. Rigal, L’Église en chantier, Paris 1995
 • K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994
 • Kongregacja Nauki Wiary, Prymat Następcy Piotra w tajemnicy Kościoła, [w:] Z. Zimowski, J. Królikowski (tłum. i oprac.), W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1995-2000, Tarnów 2002
 • M. Dudley, Waiting on the Common Mind: Authority in Anglicanism, „One in Christ”, nr 20, 1984
 • O. Rush, A Roman Catholic Commentary on Walking Together on the Way: Learning to Be the Church – Local, Regional, Universal of the Anglican-Roman Catholic International Commission, [w:] O. Rush, J. Hawkey, Walking Together on the Way: Anglican and Catholic Official Commentaries on the ARCIC Agreed Statement, London 2018
 • P. Jaskóła, Podstawy ekumenizmu, Opole 2010
 • P. Jaskóła, Wspólnota Anglikańska, [w:] W. Hryniewicz i in. (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996
 • P. Kantyka, „Nieważne i niebyłe”. Problem uznania przez Rzym ważności święceń anglikańskich, [w:] P. Rabczyński (red.), Sukcesja i urząd biskupa. Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, Olsztyn 2018
 • P. Kantyka, Autorytet w Kościele. Dialog katolicko-anglikański na forum światowym, Lublin 2004
 • R. Małecki, Prymat papieski we współczesnych dyskusjach ekumenicznych, „Studia Włocławskie”, nr 9, 2006
 • S.C. Napiórkowski, Wprowadzenie w problematykę dialogu anglikańsko-rzymskokatolickiego, „Roczniki Teologiczne”, z. 7, 1994
 • Sobór Watykański I, Pierwsza konstytucja dogmatyczna o Kościele Chrystusowym „Pastor aeternus”, [w:] Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4, Lateran V, Trydent, Watykan I
 • Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986
 • Wspólna Deklaracja Papieża Franciszka i Arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego (Rzym, 5.10.2016), „L’Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 11, 2016
 • www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-occidentale/comunione-anglicana/dialo-go/arcic-i/testo-in-inglese.html [dostęp: 30.10.2019].
 • www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione-occidentale/comunione-anglicana/dialo-go/arcic-ii.html [dostęp: 30.10.2019].
 • www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/dialoghi/sezione--occidentale/comunione-anglicana/dia-logo/arcic-iii/arcic-iii-documents.html [dostęp: 30.10.2019].
 • Z.J. Kijas, Synod, [w:] M. Rusecki i in. (red.), Leksykon teologii fundamentalnej, Lublin-Kraków 2002
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07d501a8-41a1-4622-a89c-fa75c0614019
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.