PL EN


2014 | 6 | 469 - 482
Article title

Kryteria doboru odpowiednich zarządzeń przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej

Title variants
EN
Criteria of the selection of appropriate rulings when limiting parental authority
Languages of publication
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie ma na celu opisanie kryteriów doboru odpowiednich zarządzeń przy ograniczeniu władzy rodzicielskiej. A. Kiliańska wskazuje się, że w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej nie ma miejsca na żadne z góry określone reguły nakazujące stosowanie odpowiednich form ograniczenia, a każdy przypadek powinien być postrzegany indywidualnie. Wydaje się jednak, że sąd opiekuńczy, wybierając i wydając odpowiednie zarządzenia, powinien się kierować przynajmniej jakimiś ogólnymi kryteriami. Proponuje się zatem, aby do tych kryteriów zaliczyć: sytuację związaną z zagrożeniem dobra dziecka, autonomię rodziny, domniemanie dobrej woli rodziców, interes społeczny. Sam katalog kryteriów w tym momencie może zostać potraktowany jako otwarty. Można bowiem przypuszczać, iż w dalszych rozważaniach może się pojawić jeszcze inne kryterium. Istotne jednak w tym przypadku jest to, że badanie dokonywane przez sąd opiekuńczy w zakresie wyboru odpowiedniego zarządzenia powinno stanowić czynność zamkniętą, tzn. punktem wyjścia powinno być dobro dziecka i na nim się kończyć.
EN
This paper aims to define criteria of the selection of appropriate rulings while limiting parental authority. A. Kiliańska indicates that in the case of restrictions of parental authority there is no room for any pre-defined rules mandating the use of appropriate forms of restriction and each case should be considered individually. It seems, however, that the Guardianship Court while selecting and issuing appropriate orders should at least follow some general criteria It is therefore proposed that these criteria should include: the situation connected with the potential threat to child’s welfare, family autonomy, the presumption of good will of the parents, the public interest. The above criteria catalogue may at this point be treated as open. One can in fact assume that in the course of further considerations some other criterion may arise. It is important noting that the process of selection of proper rulings conducted by the Guardianship Court of should be a closed on , it should revolve around the child’s welfare.
Year
Issue
6
Pages
469 - 482
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
 • Andrzejewski M., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2011.
 • Andrzejewski M., w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011, t. II.
 • Andrzejewski M., w: Rodzina w prawie, red. A. Dzięga, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2009.
 • Ciepła H., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2006.
 • Długoszewska I., Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012.
 • Dolecki H., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Lex, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Haak H., w: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociućki, M. Łączkowska, A. N. Schulz, Toruń 2008.
 • Herbet A., Dobre imię – wizerunek – prywatność. Aktualne problemy dóbr osobistych na tle orzecznictwa sądowego, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 18 (1/2012).
 • Ignatowicz J., Nazar M., Prawo rodzinne, Warszawa 2012.
 • Ignatowicz J., w: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010.
 • Kiliańska A., Ograniczenie władzy rodzicielskiej, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2012, nr 18 (1/2012).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm.
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526.
 • Postanowienie SN z dn. 10.05.2000 r., sygn. III CKN 845/00, Lex nr 1222322.
 • Postanowienie SN z dn. 10.06.1966 r., sygn. II CR 201/66, Lex nr 6001.
 • Postanowienie SN z dn. 11.01.2000 r., sygn. I CKN 1072/99, Lex nr 39854.
 • Postanowienie SN z dn. 12.09.1978 r., sygn. III CRN 158/78, Lex nr 8128.
 • Postanowienie SN z dn. 13.09.2000 r., sygn. II CKN 1141/00, Lex nr 51969.
 • Postanowienie SN z dn. 13.09.2000 r., sygn. II CKN 1141/00, Lex nr 51969.
 • Postanowienie SN z dn. 27.10.1997 r., sygn. III CKN 321/97, Lex nr 236525.
 • Postanowienie SN z dn. 28.04.2000 r., sygn. II CKN 452/00, Lex nr 52548.
 • Postanowienie SN z dn. 28.04.2000 r., sygn. II CKN 452/00, Lex nr 52548.
 • Postanowienie SN z dn. 29.10.1999 r., sygn. I CKN 884/99, Lex nr 1125075.
 • Postanowienie SN z dn. 3.12.1998 r., sygn. II CKN 871/98, Lex nr 1215492.
 • Postanowienie SN z dn. 4.03.1999 r., sygn. II CKN 1106/98, Lex nr 1125073.
 • Postanowienie SN z dn. 5.01.1999 r., sygn. III CKN 979/98, Lex nr 1215106.
 • Postanowienie SN z dn. 7.06.1967 r., sygn. III Cr 84/67, OSNC 1968, nr 2, poz. 21.
 • Skibińska-Adamowicz J., w: Komentarz do spraw rodzinnych, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012.
 • Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012.
 • Smyczyński T., w: Rodzina w prawie, red. P. Telusiewicz, Stalowa Wola 2007.
 • Sokołowski T., Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2013.
 • Sokołowski T., Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987.
 • Strzebińczyk J., w: System prawa prywatnego, t. 12: Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2003.
 • Telusiewicz P., w: Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2008.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz.U. 2012, poz. 788 z późn. zm.
 • Winiarz J., Prawo rodzinne, Warszawa 1995.
 • Wyrok SA w Białymstoku z dn. 28.10.2010 r., sygn. I ACa 458/10, Lex nr 784436.
 • Wyrok SN z dn. 11.03.1976 r., sygn. IV CR 29/76, Lex nr 7808.
 • Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07d7b6fc-46fa-449c-ac5a-19a389205fce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.