PL EN


2013 | 10 | 210-225
Article title

Aktywizowanie społeczności lokalnej – problemy z wykorzystaniem zasad demokracji bezpośredniej

Content
Title variants
EN
Local community activization – the problems with the application of direct democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The following article is an attempt to point out the ways of the activation of local com-munities. Despite numerous legal measures concerning different forms of direct democracy, the citizens’ participation in local life is very low. The lack of engagement and interest in the problems of surrounding, as well as partici-pation in self-government elections, is determined by numerous factors. What is more, a reluctance of central authorities to activate the communities is noticeable.
Year
Volume
10
Pages
210-225
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Czynniki wpływające na decyzje w wyborach samorządowych. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2007 r.
 • Długosz D., Wygnański J. J., Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecz-nej, Warszawa 2005.
 • Dzieniszewska-Naroska K., Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu, Warszawa 2012.
 • Grodzka D., E-demokracja, Warszawa 2009, nr 14.
 • Kijowski D. R., Partycypacja obywatelska w samorządowych procesach decyzyjnych – zakres projektu badawczego, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 1–2.
 • Kowal K., Instytucja referendum – teoria i praktyka ze szczególnym uwzględnieniem woje-wództwa wałbrzyskiego, Zielona Góra 2002.
 • Krajewska A., Sobiesiak-Penszko P., Partycypacja publiczna osób zagrożonych wykluczeniem, „Analizy i Opinie” 2012, nr 1.
 • Leksykon politologii, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 2002.
 • Piasecki A. K., Referenda w III RP, Warszawa 2005.
 • Pyka M., Poradnik „Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych”, Warszawa 2011.
 • Regulski J., Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 • Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Ściński, Warszawa 2004.
 • Słobodzian B., Współczesny system samorządu terytorialnego, Toruń 2005.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.
 • Wybrane zagadnienia z dwudziestoletniej ewolucji samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Opracowań Tematycznych, Warszawa, maj 2010 r.
 • Zbieranek J., W stronę reformy procedur głosowania w Polsce, „Analizy i Opinie” 2005, nr 52.
 • Ustawa z 11 października 1991 r. o referendum gminnych, DzU 1991, nr 110, poz. 473.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, DzU 2000, nr 88, poz. 985.
 • Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, DzU 2002, nr 113, poz. 984.
 • Ustawa z 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, DzU 1998, nr 50, poz. 331.
 • Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, DzU 2011, nr 21, poz. 112.
 • Krajewska A., Propozycja Kodeksu Konsultacji, www.rp.pl; http://mac.gov.pl (dostęp: 7.03.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e48fba-690d-44ac-9542-b8e10d690809
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.