PL EN


2019 | 3(100) | 36-46
Article title

Uwarunkowania prawne działalności komercyjnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Title variants
EN
egal Conditions for Commercial Activity of Mutual Insurance Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę omówienia regulacji prawnej dotyczącej działalności komercyjnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) zawartej w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Autorzy wyjaśniają pojęcie działalności komercyjnej TUW, podobnie jak i dominującej w TUW zasady wzajemności. Zasadniczą część artykułu stanowi próba wykładni art. 111 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, z którego wynika, że składki od osób niebędących członkami TUW nie mogą stanowić więcej niż 10% składki przypisanej brutto towarzystwa. Zdaniem autorów, kluczowego znaczenia nabierają w tym kontekście szczegółowo omówione zasady przypisu składek przewidziane w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W publikacji zawarto także rozważania dotyczące skutków przekroczenia limitu przewidzianego w art. 111 ust. 3 u.d.u.r. oraz rozliczenia zysku z działalności komercyjnej.
EN
This article aims at discussing a legal regulation relating to commercial activities of mutual insurance companies which is provided for in the Insurance and Reinsurance Activity Act, Accounting Act and the Regulation of the Minister of Finance on Specific Accounting Principles of Insurance and Reinsurance Companies. It explains the concept of commercial activity of mutual insurance company, as well as the dominant principle of mutuality. A fundamental part of the article is an attempt to interpret Article 111 paragraph 3 of the Insurance and Reinsurance Act, under which premiums from non-members of the mutual insurance company cannot constitute more than 10% (ten percent) of the gross premiums written. According to the authors, the rules for collecting premiums provided for in the Regulation on Specific Accounting Principles of Insurance and Reinsurance Companies, which are thoroughly discussed herein, are of key importance in this respect. In addition, the article also explores the effects of exceeding the limit provided for in Article 111 paragraph 3 of the Insurance and Reinsurance Activity Act, as well as the issue of settling the commercial profits.
Year
Volume
Pages
36-46
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e512da-87cd-4a9a-899f-2d2f97cf1d83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.