PL EN


2018 | 1 | 5-17
Article title

Zróżnicowanie struktury kapitałowo-majątkowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Diversity of Capital-Asset Structure Depending on the Size of an Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono różnice w kształtowaniu struktury kapitałowo-majątkowej pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W trakcie przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach polskiej gospodarki narodowej. Do potwierdzenia zróżnicowania struktury kapitałowo-majątkowej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wykorzystano test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Przeprowadzone badania dowiodły, że polskie małe przedsiębiorstwa charakteryzują się przeważnie niższym poziomem intensywności finansowania rzeczowych aktywów trwałych zobowiązaniami długoterminowymi oraz wyższym pokryciem aktywów trwałych kapitałem własnym i stałym od jednostek gospodarczych średniej i dużej wielkości. Artykuł zawiera ponadto porównanie literaturowych wartości wzorcowych dla wskaźników struktury kapitałowo-majątkowej z wielkościami rzeczywiście uzyskiwanymi przez krajowe podmioty gospodarcze. Zawarte w artykule mierniki, opisujące rozkłady wartości wskaźników finansowych, mogą zostać praktycznie wykorzystane jako baza odniesienia podczas przeprowadzania wstępnej analizy bilansu oraz analizy wspomagania finansowego.
EN
The article presents differences between the manner of forming the capital-asset structure between small, medium and large enterprises, running economic activity in 12 different sectors of Polish domestic economy. The research was conducted taking into consideration 97,471 financial statements of enterprises. The Kruskal- Wallis nonparametric test was used for confirming the diversity of the capital-asset structure depending on the size of an enterprise. The conducted research proved that Polish small enterprises are characterised by lower level of tangible assets to long term debt ratio as well as higher level of equity or constant capital to fixed assets ratio then medium and large enterprises. Moreover, the article includes a comparison between the literature reference values for capital-asset structure and the actual quantities achieved by domestic companies. Measuring instruments describing financial indicators enclosed in the paper can be practically applied as a reference when conducting basic balance sheet analysis as well as analysis of financial support.
Year
Issue
1
Pages
5-17
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
author
 • Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
References
 • Barowicz M., Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. Podejście empiryczne, edu-Libri, Kraków-Legionowo 2014.
 • Bednarski L.(red.), Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 • Bera A., Prędkiewicz K., Niektóre determinanty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce – badania empiryczne, "Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe", nr 848/2015.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2005.
 • Bławat F., Analiza ekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
 • Bławat F., Drajska E., Figura P., Gawrycka M., Korol T., Prusak B., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa, CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Łuczka T., Wiek przedsiębiorstwa jako mikroekonomiczna determinanta struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, "Uniwersytet Szczeciński Zeszyty Naukowe", nr 848/2015.
 • Małkowska D., Rachunkowość od podstaw, ODDK, Gdańsk 2016.
 • Jaruga A., Kopczyńska L., Rachunkowość i podatki, (w:) Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.
 • Wolański R., Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich, Dz.U. L 124 z 20.05.2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e61983-e0e8-4378-a2fe-cee1da3ee8f1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.