PL EN


2016 | 12(960) | 21-39
Article title

Gospodarka państw Europy Środkowo-Wschodniej w okresie kryzysowych turbulencji

Title variants
EN
The Economy of Central and Eastern Europe during the Global Economic Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono przebieg i rezultaty procesu rozwoju gospodarczego Europy ŚrodkowoWschodniej (EŚW) w kontekście integracji z Unią Europejską, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z globalnego kryzysu finansowego. Scharakteryzowano gospodarkę EŚW na tle świata i Europy, a następnie przedstawiono i zinterpretowano zmiany w dynamice wzrostu gospodarczego. Stwierdzono, że zmiany te na świecie i w EŚW były silnie skorelowane. W opracowaniu zaprezentowano również kształtowanie się sytuacji na rynku pracy w okresie kryzysu. Z przedstawionych w artykule badań wynika, że proces konwergencji gospodarczej występował we wszystkich państwach EŚW, co było pozytywnym skutkiem polityki spójności UE. Proces ten był jednak bardzo zróżnicowany, a globalny kryzys spowodował w nim daleko idące, niejednoznaczne zmiany, w tym nawet nieliczne przypadki dywergencji.
EN
The article discusses the course and results of the process of economic development of Central and Eastern Europe (CEE) in the context of integration with the European Union, with a particular emphasis on conditions connected with the global financial crisis. In the study the CEE economy was characterised against the background of the world and Europe, followed by a presentation and interpretation of the changes in dynamics of economic growth. It was found that these changes were strongly correlated. The text also presents the evolution of the situation on the labour market during the crisis. The article ends with synthetic conclusions from the analyses. The research proves that the process of economic convergence occurred in all CEE countries, which was a positive effect of EU cohesion policy. This process was, however, very diverse, and the global crisis brought about far-reaching, uneven changes, including even a few cases of divergence.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, ul. Gagarina 13a, 87‑100 Toruń, Poland, aranka@umk.pl
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych, ul. Gagarina 13a, 87‑100 Toruń, Poland, kosie@umk.pl
References
 • Giddens A. [2014], Turbulent and Mighty Continent. What Future for Europe?, Polity Press, Cambridge.
 • The Impact of the Financial Crisis on the Central and Eastern European Countries [2010], „Monthly Bulletin”, European Central Bank, July.
 • Kosiedowski W. [2008], Regiony Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Lubowski A. [2011], O człowieku, który długowi w pas się kłania, ,,Gazeta Wyborcza” z 22.08.2011.
 • Rapacki R. [2011], Wzrost gospodarczy i realna konwergencja [w:] Polska: raport o konkurencyjności 2011, red. M.A. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Recession in the EU27: Output Measures [2009], „Statistics in Focus”, nr 17.
 • Soros G. [2009], The Crash of 2008 and What It Means: The New Paradigm for Financial Markets, Public Affairs, New York.
 • Stiglitz J.E. [2015], Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej [2016], nr 1 i 2, Instytut Ekonomiczny NBP, Warszawa.
 • Transition Report 1999. Ten Years of Transition [1999], EBRD, London.
 • Uneven Growth: Short and LongTerm Factors [2015], World Economic Outlook, April, www.imf.org (data dostępu: 12.09.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07e89125-0a4b-4f59-bce2-cd71fc8cb46a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.