PL EN


2018 | 3 (374) | 231-243
Article title

Percepcja innowacyjności banków i determinanty korzystania z nich wśród klientów indywidualnych z różnych grup wiekowych

Content
Title variants
EN
Perception of Bank Innovativeness and the Determinants of Their Use among Individual Clients from Different Age Groups
RU
Восприятие инновационности банков и детерминанты пользования ими среди индивидуальных клиентов из разных возрастных групп
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja sposobu i różnic w percepcji innowacyjności banków i determinant korzystania z innowacji przez konsumentów z różnych grup wiekowych (tzw. generacji X, Y, Baby Boomers) na tle ich ogólnej charakterystyki w kontekście zakresu korzystania z produktów bankowych, w tym zwłaszcza tych innowacyjnych, opartych często na nowoczesnych technologiach. Artykuł powstał na podstawie studiów literaturowych i analizy źródeł wtórnych pochodzących z badanego sektora oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród klientów banków detalicznych. Badania pozwoliły ustalić, że wysoki poziom innowacyjności jest przypisywany silnemu bankowi, wywodzącemu się z badanego regionu, oraz bankom, których modele działania opierają się na innowacyjnych rozwiązaniach. Wiek nie jest tu czynnikiem, który różnicowałby istotnie odpowiedzi. Wśród bodźców zachęcających do korzystania z innowacji, zwłaszcza młodsze pokolenia, szczególne znaczenie mają czynniki związane z wygodą. Wśród barier badani, szczególnie z najstarszego pokolenia, wskazywali na niechęć do zmian, obawę przed nieznanym oraz ryzyko towarzyszące nowym usługom.
EN
The aim of the article is to identify the way and differences in the perception of banks’ innovativeness and the determinants of using innovations by consumers from different age groups (the so-called X, Y, Baby Boomers generations) agains their general characteristics in the context of the use of banking products, especially innovative ones. The article was based on literature studies and analysis of secondary sources from the sector and on the results of surveys among clients of retail banks. The research allowed determining that a high level of innovation is attributed to a strong regional bank and banks whose operating models are based on innovative solutions. Age is not a factor that would differentiate responses. Important incentives to use innovation are the factors related to convenience (especially for the younger generation). Among the barriers, the respondents, especially from the oldest generation, pointed out to the reluctance to change, the fear of the unknown, and the risk associated with new services.
RU
Цель статьи – выявить способ и отличия в восприятии инновационности банков и детерминанты пользования инновациями потребителями из разных возрастных групп (поколения X, Y, «бэби-бумеры») на фоне общей их харак- теристики в контексте сферы пользования банковскими продуктами, в том числе в особенности инновационными, часто базирующимися на современных технологиях. Статья – результат изучения литературы и анализа втори- сточников из изучаемого сектора, а также результат опросов среди клиентов розничных банков. Изучение позволило установить, что высокий уровень инновационности относят к сильному банку из обследуемого региона, а также к банкам, модели действия которых основаны на инновационных решениях. Возраст здесь– не фактор, который бы существенно дифференцировал ответы. Среди сти- мулов, побуждающих к пользованию инновациями, особенно более молодые поколения, особое значение имеют факторы, связанные с удобством. В числе барьеров опрошенные, особенно из поколения наиболее пожилых людей, указывали неохоту вводить изменения, опасение перед неизвестным и риск, сопутствующий новым услугам.
Year
Issue
Pages
231-243
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
References
  • Deal J., Altman D.G., Rogelberg S.G. (2010), Millenials at work: What we know and what we need to do (if anything), “Journal of Business and Psychology”, Vol. 25, No. 2.
  • Hardey M. (2011), Generation C content, creation, connections and choice, “International Journal of Market Research”, Vol. 53, No. 6.
  • Reisenwitz T.H., Iyer R. (2009), Differences in generation x and generation y: Implications for the organization and marketers, “Marketing Management Journal”, Vol. 19, Iss. 2.
  • (www1) https://biznes.newseria.pl/komunikaty/bankowosc/salesforce-klienci,b476628971 [dostęp: 15.11.2017].
  • (www2) https://biznes.newseria.pl/news/banki-przescigaja-sie-w,p473472738 [dostęp: 15.11.2017].
  • (www3) https://fintek.pl/klienci-bankow-oczekuja-innowacyjnych-uslug-finansowych/ [dostęp: 15.11.2017].
  • (www4) https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pokolenie-X-najbardziej-aktywne-kredytowo-3166201.html [dostęp: 15.11.2017].
  • (www5) https://www.bankmillennium.pl/documents/10184/25675370/pokolenie-millennium-wswiecie-finansow-i-nowych-technologii-na-tle-generacji-x-i-z.pdf [dostęp: 15.11.2017].
  • (www6) https://www.pb.pl/przychodzi-milenials-do-banku-849978 [dostęp: 15.11.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07eab404-0154-4a93-918a-c5c40446a183
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.