PL EN


2017 | 17 | 305-320
Article title

Chrzest i Eucharystia w praktyce ekumenicznej Kościoła katolickiego i luterańskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Baptism and Eucharist in Ecumenical Practice of Catholic Church and Lutheran Church
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W poszukiwaniach ekumenicznych schodzimy na coraz bardziej podstawowe poziomy życia kościelnego, by na nich starać się wprowadzać w życie zasady ekumeniczne. Pytanie o ekumenizm w wymiarze parafialnym jest więc jak najbardziej uzasadnione. To na płaszczyźnie duszpasterstwa parafialnego coraz częściej spotykamy się z małżeństwami i rodzinami o różnej przynależności wyznaniowej. Do tego przyczyniają się choćby wielkie migracje ludności na kontynencie europejskim. Małżeństwa mieszane są m.in. wyzwaniem dla rozwiązywania problemów związanych z chrztem i przystępowaniem do Komunii św. Stąd życie powszednie wierzących otwiera się na coraz to nowe doświadczenia, także w dziedzinie ekumenizmu. Analizując poszczególne teksty związane z dialogiem ekumenicznym dotyczącym chrztu i Eucharystii, znajdujemy potwierdzenie tezy, że to parafia powinna być niekwestionowanym prekursorem ruchu ekumenicznego.
EN
In the constant ecumenical quest, there is a tendency nowadays to reach the most basic levels of church life in order to put the ecumenical rules into practice. The time has come to concentrate our attention on this very level of church life. It is here, in the pastoral work, where we approach couples and families of different confessions. The issue arises now with redoubled strength because of great migrations of people on the European continent. The problem of mixed couples is, among other problems, a challenge in solving the question of baptism and taking Communion. That is why, the everyday life of believers opens on newer and newer experiences, also in the field of ecumenism. Analysing some texts concerning the issue of ecumenical dialogue dealing with baptism and Eucharist, we can find a confirmation of the thesis that it is the parish which should be the unquestionable role model of ecumenical movement.
Year
Issue
17
Pages
305-320
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny UŚ
References
 • Budniak J., Ekumenizm jutra na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Katowice 2002.
 • Budniak J., W jakich okolicznościach można udzielić Komunii św. niekatolikom, „Homo Dei” (2008) nr 1, s. 129–135.
 • Ebeling G., Sui Salmi, Brescia 1971.
 • Maciuszko J.T., Kościół luterański w Polsce od XVI do XX wieku, w: J. Below, M. Legendź (red.), Świadectwo wiary i życia Kościół luterański w Polsce wczoraj i dziś, Bielsko-Biała 2004, s. 55–104.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”, Watykan 1981.
 • Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, Wrocław 2003.
 • Jaskóła P., Zagadnienia ekumeniczne, Opole 2004.
 • Kaszowski M., Podstawy nauki Kościoła katolickiego w pytaniach i odpowiedziach, w: www. teologia.pl, s. 1 (28.01.2017).
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Koch K., Biel R., Symfonia jedności, Lublin 2015.
 • Koch K., Dzięki małżeństwom mieszanym możemy realizować praktyczny ekumenizm, http://niedziela.pl/artykuł/18380/Kard-Koch-dzieki-malzenstwom-mieszanym (23.02.2017).
 • Kodeks Prawa Kanonicznego (1983), Poznań 2008.
 • Konfesja Augsburska IX. O chrzcie, http://old.luteranie.pl/www/biblioteka/dpisma/ka.pdf (04.02.2017).
 • Luter M., Duży katechizm, http://luter2017.pl/wp-content/uploads/pdf/DuzyKatechizm.pdf (12.02.2017).
 • Nossol A., Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia, Opole 2000.
 • Nossol A., Wspólnota ekumeniczna – troska o budowę zjednoczonej Europy jako wspólnoty wartości i kultury, „Studia Oecumenica” 6 (2006), s. 65–178.
 • Od konfliktu do komunii. Luterańsko-katolickie wspólne upamiętnienie reformacji w 2017 roku, tłum. D. Bruncz, Dzięgielów 2013.
 • Przemówienie Jana Pawła do przedstawicieli Equipe Notre-Dame wygłoszone 20 stycznia 2003 roku: Eucharystia źródłem siły dla małżonków i rodziców, „L’Osservatore Romano” (2003) nr 3, s. 25.
 • Sakrament chrztu świętego, w: M. Luter, Mały katechizm, http://www.diec.warszawska.luteranie.pl/pobierz/Mały_Katechizm.pdf (12.02.2017).
 • Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia (Warszawa, 23 stycznia 2000r.), w: J. Budniak, Z. Glaeser, T. Kałużny, Z.J. Kijas (red.), Encyklopedia ekumenizmu w Polsce (1964–2014), Kraków 2016, s. 514–515.
 • Skowronek A., Sakramenty wiary. Spotkania z Chrystusem w Kościele w profilu ekumenicznym, t. V, Włocławek 1998.
 • Sztafrowski E., Posoborowe prawo kościelne, t. III, z. 2, Warszawa 1971.
 • Wiara, modlitwa i życie w Kościele Katowickim. Uchwały I Synodu Diecezji Katowickiej 1972–1975, Katowice – Rzym 1976.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-07f0fc34-2d67-40d9-a1ff-3336b8b24d2f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.